E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science COVID-19 Pandemi Sürecinde Nöroşirürjideki Sağlık Çalışanlarının Algılanan Stres Seviyeleri ve Tükenmişlik Sendromları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 142-148 | DOI: 10.14744/scie.2024.46548

COVID-19 Pandemi Sürecinde Nöroşirürjideki Sağlık Çalışanlarının Algılanan Stres Seviyeleri ve Tükenmişlik Sendromları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Eyüp Varol, Furkan Avcı, Yunus Emre Çakıcı, Serdar Onur Aydın

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 hastalığı son dönemde tüm dünyayı etkisi altına almış ve ortaya çıkmasıyla birlikte insanların hayatında köklü değişikliklere neden olmuştur. Hastaneler ve sağlık personeli en çok etkilenen gruplar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, salgının sağlık çalışanları üzerindeki etkisinin; algılanan stres ve tükenmişlik düzeyleri değerlendirilerek araştırılması hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde görevli, doktorlar, hemşireler ve sağlık personelinden oluşan 110 kişilik grup çalışmaya dahil edildi. Veri toplama aşamasında demografik bilgi formu, Algılanan Stres Ölçeği-14 (ASS) ve Maslach Tükenmişlik Endeksi (MTE) kullanılmıştır.
BULGULAR: Kadın ve erkek katılımcılar arasında ASS ve MTE skorları arasında anlamlı fark bulunamadı. Mesleğini değiştirmek isteyen katılımcılar, daha yüksek MTE skorlarına sahiptiler. Evli katılımcıların bekarlara göre daha yüksek kişisel başarı puanlarına sahip olduğu görüldü. Eğitim düzeyi arttıkça ASS skorunda artışın olduğu izlendi. Aldığı ücreti yetersiz bulan katılımcıların daha yüksek stres ve tükenmişlik seviyelerine sahip oldukları bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doktor ve hemşire gruplarında diğer sağlık personeline oranla görülen yüksek tükenmişlik oranı önceki çalışmalar ile uyumlu bulundu. Bekarlara göre evli katılımcıların daha düşük stres oranlarına sahip olması da literatürle uyumlu izlendi. Bu bulgunun evli ve bekarlar arasındaki sorumluluk farkıyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler: Algılanan stres, COVID-19, sağlık çalışanları, stres; tükenmişlik.

Analysis of Association Between Health Care Workers’ Perceived Stress and Burnout Levels During COVID-19 Pandemic in Neurosurgery Clinic

Eyüp Varol, Furkan Avcı, Yunus Emre Çakıcı, Serdar Onur Aydın
Department of Neurosurgery, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: COVID-19 disease has recently affected the whole world and caused drastic changes in people’s lives with its emergence. Hospitals and healthcare personnel are among the most affected sides. Our study aimed to demonstrate the effects of the pandemic on healthcare workers regarding changes in their perceived stress and burnout levels.
METHODS: 110 individuals, including physicians, nurses, and auxiliary personnel working in a neurosurgery clinic, were involved in the study. Demographic information form, Perceived Stress Scale-14 (PSS), and Maslach Burnout Index (MBI) were used during the data collection phase.
RESULTS: No difference was found between PSS and MBI scales between females and males. Higher MBI points were seen in workers who desire to change their occupations. Married participants had higher MBI personal accomplishment scores than single participants. An increase in education level was associated with higher PSS scores. Participants who found their payments unsatisfactory had higher stress and burnout levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Findings of higher occupational burnout among physicians and nurses than auxiliary personnel have been consistent with previous research. A similar case is also present for lower perceived stress levels among married participants when compared to singles. This finding, which has also been demonstrated in other studies, can be explained by fewer responsibilities for singles.

Keywords: Burnout, covid-19, healthcare worker, perceived stress; stress.

Eyüp Varol, Furkan Avcı, Yunus Emre Çakıcı, Serdar Onur Aydın. Analysis of Association Between Health Care Workers’ Perceived Stress and Burnout Levels During COVID-19 Pandemic in Neurosurgery Clinic. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 142-148

Sorumlu Yazar: Furkan Avcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale