E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kolorektal Kanser Tarama Yaşının Düşürülmesinin Erken Tanı ve Tedavi Üzerindeki Etkisi: Türk Kohortunda Retrospektif Bir Çalışma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 34-38 | DOI: 10.14744/scie.2024.45762

Kolorektal Kanser Tarama Yaşının Düşürülmesinin Erken Tanı ve Tedavi Üzerindeki Etkisi: Türk Kohortunda Retrospektif Bir Çalışma

Cem Batuhan Ofluoğlu1, Fırat Mülküt2, Mehmet Mustafa Altıntaş2, Ayhan Çevik2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sancaktepe Şehit Prof.Dr.i̇lhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi. İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Amerikan Kanser Derneği’nin kolorektal kanser (CRC) tarama yaşını 50’den 45’e düşürme önerisi doğrultusunda planlandı. Çalışmamız, 45-49 yaş arası Türkiye’deki hastalarda kolonoskopik polipektomi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle kolorektal poliplerin ve malignitelerin prevalansı ve özellikleri incelenerek Türkiye için bir veri tabanı oluşturulması hedeflenmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz endoskopi ünitesinde Eylül 2020 ile Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kolonoskopiler retrospektif olarak incelendi. Polip veya malignite tanısı almış 45-49 yaş aralığındaki hastalar çalışmaya dahil edildi. Verilerine ulaşılamayan hastalar, tam kolonoskopi yapılamayanlar, tarama amaçlı yapılan kolonoskopiler, malignite öyküsü ve polip sendromu olanlar, polipektomi sonrası takipte olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya alınan hastaların demografik bilgileri, kolonoskopi endikasyonları ve patolojik bulguları analiz edildi. İstatistiksel analizler SPSS sürüm 25.0 kullanılarak yapıldı ve p değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: 748 hastadan polip veya malignite tespit edilen 106’sı çalışmaya dahil edildi. Hastaların çoğunluğu erkek (%56.6), ortalama yaş 47.07±1.52 idi. Önemli kolonoskopi endikasyonları benign perianal hastalıklar (%34), bağırsak alışkanlıklarında değişiklik (%27.4) ve anemi (%12.3) idi. Poliplerin çoğu sol kolon ve rektumda yer alıyor, çoğunlukla düşük dereceli displazi adenomları (%68.9) ve yüksek dereceli displazi adenomları (%9.4) idi. Polip tespit oranı %14.2 ve malignite oranı %2.8 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatüre göre, 50 yaş ve üzeri kişiler için tarama programı kapsamında yapılan kolonoskopilerdeki polip ve malignite tespit oranı, çalışmamızda bulunan oranlarla benzerdir. Bu benzerlik temel alındığında, 45-50 yaş grubundaki hastaları tarama kapsamına almayı düşünmek uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, malignite, polip, tarama yaşı, Türkiye.

Impact of Lowering the Screening Age for Colorectal Cancer on Early Diagnosis and Treatment: A Retrospective Study in a Turkish Cohort

Cem Batuhan Ofluoğlu1, Fırat Mülküt2, Mehmet Mustafa Altıntaş2, Ayhan Çevik2
1Department of Gastrointestinal Surgery, University of Health Sciences, Sancaktepe Sehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Istanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study was planned in line with the American Cancer Society’s recommendation to lower the colorectal cancer (CRC) screening age from 50 to 45. The study aims to evaluate the results of colonoscopic polypectomy in patients aged 45-49 in Türkiye, examining the prevalence and characteristics of colorectal polyps and malignancies, with the goal of establishing a database for Türkiye.
METHODS: Colonoscopies in the endoscopy unit of our hospital between September 2020 and September 2023 were retrospectively examined. Patients aged 45-49 diagnosed with polyps or malignancies were included. Exclusions were made for patients who were unreachable, unable to complete a full colonoscopy, underwent the procedure for screening purposes, had a history of malignancy, suffered from polyp syndromes, or were under surveillance following a prior colonoscopy. We analyzed demographic information, indications for colonoscopy, and pathological findings. Statistical analyses were carried out using SPSS version 25.0, with a p-value of <0.05 considered statistically significant.
RESULTS: From 748 patients, 106 with detected polyps or malignancy were included. Most patients were male (56.6%), with an average age of 47.07±1.52. Key colonoscopy indications were benign perianal diseases (34%), changes in bowel habits (27.4%), and anemia (12.3%). The majority of polyps were located in the left colon and rectum, predominantly low-grade dysplasia adenomas (68.9%) and high-grade dysplasia adenomas (9.4%). The polyp detection rate was 14.2%, and the malignancy rate was 2.8%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to the literature, the rate of polyp and malignancy detection in colonoscopies performed as part of the screening program for people aged 50 and over is similar to the rates found in our study. Based on this similarity, it may be appropriate to consider including patients in the 45-50 age group in the screening scope.

Keywords: Colorectal cancer, screening age, polyps, malignancies, Türkiye

Cem Batuhan Ofluoğlu, Fırat Mülküt, Mehmet Mustafa Altıntaş, Ayhan Çevik. Impact of Lowering the Screening Age for Colorectal Cancer on Early Diagnosis and Treatment: A Retrospective Study in a Turkish Cohort. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 34-38

Sorumlu Yazar: Cem Batuhan Ofluoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale