E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Total Laparoskopik Histerektomi Sırasında Üreter Yaralanmasının Laparoskopik Yönetimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 326-329 | DOI: 10.14744/scie.2023.33600

Total Laparoskopik Histerektomi Sırasında Üreter Yaralanmasının Laparoskopik Yönetimi

Emre Mat1, Esra Keleş1, Gazi Yıldız2, Rezzan Berna Baki2, Pınar Birol İlter2, Mehmet Mete Kırlangıç2, Alev Esercan3, Ulaş Solmaz4, Ayşenur Ezgi Aslan2, Özgür Kartal5, Ahmet Halil Sevinç6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
4Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Özel Klinik, İzmir, Türkiye
5Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Özel Klinik, İstanbul, Türkiye
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: İyatrojenik üreter yaralanmaları, ciddi morbidite ve hatta ölüme yol açabilen pelvik ve vajinal cerrahilerin kritik sonuçlarıdır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı laparoskopik histerektomi (LH) sırasında üreter yaralanmalarının primer laparoskopik onarımının sonuçlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2018 - Ekim 2021 tarihleri arasında LH uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Üreter yaralanması olan tüm hastaların tıbbi kayıtları incelendi ve yaralanma nedenleri, insidansı, tedavisi ve takibi değerlendirildi.
BULGULAR: Laparoskopik cerrahi sırasında toplam beş hastada üreter yaralanması oldu. Tüm üreter yaralanmaları laparotomiye geçilmeden veya ilave trokar yerleştirilmeden aynı ameliyatta hemen onarıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Jinekolojik operasyonlar sırasında intraoperatif üriner sistem yaralanmasının tanımlanması, uygun ve acil onarımı sağlar. Çalışmanın sonucu, endoskopik cerrahide deneyimli jinekologların laparoskopi sırasında üreter yaralanmasını başarılı ve etkili bir şekilde yönetebileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, laparoskopik histerektomi, ureter yaralanması.

Laparoscopic Management of Ureter Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy

Emre Mat1, Esra Keleş1, Gazi Yıldız2, Rezzan Berna Baki2, Pınar Birol İlter2, Mehmet Mete Kırlangıç2, Alev Esercan3, Ulaş Solmaz4, Ayşenur Ezgi Aslan2, Özgür Kartal5, Ahmet Halil Sevinç6
1Department of Gynecologic Oncology, University of Health Sciences Türkiye, Kartal Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Türkiye, Kartal Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Obstetrics and Gynecology, Şanliurfa Training and Reseach Hospital, Şanlıurfa, Türkiye
4Department of Obstetrics and Gynecology, Special Clinic, İzmir, Türkiye
5Department of Obstetrics and Gynecology, Special Clinic, İstanbul, Türkiye
6Department of Urology, University of Health Sciences Türkiye, Kartal Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Iatrogenic ureteral injuries are critical consequences of pelvic and vaginal surgeries that can lead to severe morbidity and even death. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the outcomes of primary laparoscopic repair of ureteral injuries during laparoscopic hysterectomy (LH).
METHODS: Patients who underwent LH between November 2018 and October 2021 were evaluated retrospectively. Medical records of all patients with ureter injury were reviewed and their causes of injury, incidence, treatment and follow-up were evaluated.
RESULTS: A total of five patients had ureter injury during laparoscopic surgery. All ureter injuries immediately repaired during the same operation without conversion to laparotomy or additional trochar insertion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Identification of intra-operative urinary tract injury during gynecological operations allows for appropriate and immediate repair. The result of the study showed that gynecologists experienced in endoscopic surgery can successfully and effectively managed ureteral injury during laparoscopy.

Keywords: Laparoscopy, laparoscopic hysterectomy, ureteral injury.

Emre Mat, Esra Keleş, Gazi Yıldız, Rezzan Berna Baki, Pınar Birol İlter, Mehmet Mete Kırlangıç, Alev Esercan, Ulaş Solmaz, Ayşenur Ezgi Aslan, Özgür Kartal, Ahmet Halil Sevinç. Laparoscopic Management of Ureter Injury During Total Laparoscopic Hysterectomy. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 326-329

Sorumlu Yazar: Pınar Birol İlter, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale