E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pnömoni Hastalarında Kan Testleri, CURB-65 Skoru ve Prognoz Arasındaki İlişki [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 114-119 | DOI: 10.14744/scie.2024.26937

Pnömoni Hastalarında Kan Testleri, CURB-65 Skoru ve Prognoz Arasındaki İlişki

İlhami Demirel1, Özlem Tataroğlu2, Oya Güven3, Özgür Söğüt1
1
2
3

GİRİŞ ve AMAÇ: Pnömoni hastalarının yatarak tedavi ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için rutinde en sık kullanılan skorlama sistemlerinden biri CURB-65 skorudur. Son dönemde her klinisyenin rahatça yorum yapabileceği hemogram ve biyokimya parametreleri gibi basit, ucuz ve hızlı kan testleri ile yapılan çalışmalar popülerlik kazanmıştır. Bu çalışmada, acil serviste istenen kan testleri ile pnömoni şiddeti ve prognoz arasındaki ilişki incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada; 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihinde acil servise ateş, öksürük, balgam, halsizlik şikayeti ile gelen hastaların dosyaları incelendi. Toraks tomografisine göre pnömoni şiddeti ve başvuru anındaki CURB-65 skoru değerlendirildi. Hastaların vital bulguları, hemogram, biyokimya ve kan gazı parametreleri incelendi. Hastaların yattığı servis ve 30 günlük prognozu ile kıyaslandı.
BULGULAR: 117 hastanın dosyası incelendi. Hastaların yaşı, pnömoni şiddeti ağır olan grupta, pnömoni şiddeti hafif ve orta olan gruplardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Pnömoni şiddeti orta ve ağır olan grupta, ek hastalık varlığı, pnömoni şiddeti hafif olan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Pnömoni şiddeti ağır olan grupta yoğun bakım yatış ve ölüm oranı, pnömoni şiddeti hafif ve orta olan gruplardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05). Hayatını kaybeden hastaların grubunda CURB-65 skoru, nötrofil-lenfosit oranı (NLR), C-Reaktif Protein (CRP)/Albumin değeri ve pnömoni şiddeti diğer gruptan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: NLR ve CRP/Albumin oranları, 30 günlük mortaliteyi öngörmede CURB-65 skorlaması kadar etkili olabilir, basit kan testleri ile acil servis kalabalıklığı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: CRP albümin oranı, CURB-65 Skoru, nötrofil lenfosit oranı, pnömoni

Relationship Between Blood Tests, CURB-65 Score and Prognosis in Pneumonia Patients

İlhami Demirel1, Özlem Tataroğlu2, Oya Güven3, Özgür Söğüt1
1Department of Emergency Medicine, Health Sciences University Haseki Research and Training Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences Dr Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Emergency Medicine, Kırklareli University Medical School, Kırklareli, Türkiye

INTRODUCTION: One of the most frequently used scoring systems routinely to determine whether pneumonia patients need inpatient treatment is the CURB-65 score. Recently, studies conducted with simple, cheap, and rapid blood tests such as hemogram and biochemistry parameters, which every clinician can easily interpret, have gained popularity. This study examined the relationship between blood tests requested in the emergency department (ED) and pneumonia severity and prognosis.
METHODS: The study examined the files of patients who came to the ED with complaints of fever, cough, phlegm and fatigue between January 1 and December 31, 2017. Pneumonia severity according to thorax tomography and CURB-65 score at admission were evaluated. The patient’s vital signs, hemogram, biochemistry and blood gas parameters were examined. It was compared with the ward they were admitted to and their 30-day prognosis.
RESULTS: The files of 117 patients were examined. The age of the patients was significantly higher in the group with severe pneumonia than mild and moderate pneumonia groups. In the group with moderate and severe pneumonia, comorbidities were significantly higher than the mild pneumonia group. The rate of intensive care admission and ex in the group with severe pneumonia was significantly higher than in mild and moderate pneumonia groups. In the ex-group, the CURB-65 score, neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), C-Reactive Protein
(CRP)/Albumin and pneumonia severity were significantly higher than the other group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR and CRP/Albumin ratios may be as effective as CURB-65 scoring in predicting 30-day mortality, and ED burden can be reduced with simple blood tests

Keywords: CRP albumin ratio, CURB-65 score, pneumonia, neutrophil lymphocyte ratio

İlhami Demirel, Özlem Tataroğlu, Oya Güven, Özgür Söğüt. Relationship Between Blood Tests, CURB-65 Score and Prognosis in Pneumonia Patients. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 114-119

Sorumlu Yazar: Oya Güven, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale