E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pulmoner Emboli Hastalarında Şok İndeksinin Mortalite Prediktörü Olarak Kullanımı [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 31-35 | DOI: 10.14744/scie.2023.26096

Pulmoner Emboli Hastalarında Şok İndeksinin Mortalite Prediktörü Olarak Kullanımı

İlkay Güler1, İzzet Ustaalioğlu2
1Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye
2Acil Tıp Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, acil departmanında (AD) pulmoner emboli (PE) tanısı alan hastaların ilk başvuru anındaki şok indeksi (Şİ) değer-leri ile hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İki yüz beş hastanın verileri retrospektif olarak analiz edildi. Şİ ile hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi incelemek için lojistik regresyon modeli kullanıldı. Alıcı çalışma karakteristik eğrisi kullanılarak Şİ’nin hastane içi mortaliteyi tahmindeki kestirim değeri hesaplandı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 67.1±16.6 olup bunların 114’ü (%55.6) kadın idi. Mortalite oranı %24.9 idi. Çok de-ğişkenli lojistik regresyon modelinde hastane içi mortaliteyi öngörmede Şİ’nin anlamlı-bağımsız etkisi gözlendi (p<0.05). Şİ’nin hastane içi mortaliteyi belirlemede kestirim değeri >0.87 olduğunda duyarlılığı %100.0, özgüllüğü %90,9, pozitif prediktif değeri %78.5 ve negatif prediktif değeri %100.0 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şok indeksi; kolay, hızlı ve ucuz olarak hesaplanabilir özelliklerine sahiptir. PE hastalarında SI kullanılarak prognozun daha doğru tayini ile hastalara daha hızlı ve doğru bir tedavi verilebilir ve böylece PE kaynaklı ölümlerin azalmasına katkı sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Ölüm oranı, pulmoner emboli; şok indeksi.

Using the Shock Index in Predicting Mortality in Patients with Pulmonary Embolism

İlkay Güler1, İzzet Ustaalioğlu2
1Republic of Türkiye, Ministry of Health, General Directorate of Public Hospitals, Ankara, Türkiye
2Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to investigate the association between the shock index (SI) values at primary admission and inhospital mortality. Patients diagnosed with pulmonary embolism (PE) in the emergency department have been covering this study.
METHODS: Data of 205 patients were analyzed retrospectively. Logistic regression model was used to examine the relationship between SI and inhospital mortality. The predictive value of SI in estimating inhospital mortality was calculated using the receiver operating characteristic curve.
RESULTS: Patients’ mean age included in the study was 67.1±16.6, of which 114 (55.6%) were female. The mortality rate was 24.9%. A significant independent effect of SI was observed in predicting inhospital mortality during a multivariate logistic regression model (p<0.05). When the cutoff value of the SI in determining inhospital mortality is >0.87, the sensitivity of the score was found to be 100.0%, specificity 90.9%, negative predictive value 100.0%, and positive predictive value 78.5%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SI; It has features that can be calculated easily, quickly, and cheaply. By using SI in PE patients, more accurate prognosis can be determined, and a faster and more accurate treatment can be given to patients, thus contributing to the reduction of PE-related deaths.

Keywords: Mortality, pulmonary embolism; shock index.

İlkay Güler, İzzet Ustaalioğlu. Using the Shock Index in Predicting Mortality in Patients with Pulmonary Embolism. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 31-35

Sorumlu Yazar: İzzet Ustaalioğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale