E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Pediatrik Travma Vakalarının Kapsamlı Bir Analizi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 180-185 | DOI: 10.14744/scie.2024.16878

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Pediatrik Travma Vakalarının Kapsamlı Bir Analizi

Cansu Günerhan1, Abdulrahman Özel2, Servet Yuce3, Emrah Can4, Meltem Erol1
1
2
3
4

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, tek merkezde üç yıl boyunca takip edilen çocuk travma hastalarının demografik özellikleri, travma nedenleri, prognozları ve travma tipleri retrospektif olarak incelenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2020 ve Ocak 2023 tarihleri arasında travma nedeniyle çocuk yoğun bakım ünitemize (tek merkezli, 8 yataklı) kabul edilen çocuk hastaların verileri bilgisayar kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Bu çalışma, travma tanısı ile yoğun bakıma kabul edilen yaş ortalaması 75±59 ay olan 122 çocuk travma olgusunu (37 kız ve 85 erkek) içermektedir. En sık gözlenen travma tipi 68 olguda (%55.7) yüksekten düşme, en sık etkilenen anatomik bölge 75 olguda (%61.5) baş ve boyun bölgesi ve en sık görülen patoloji 55 olguda (%45.1) intrakraniyal hemorajiydi. Olguların %36’sında cerrahi müdahale gerekmiştir ve 22 olguda (%18) cerrahi müdahalenin en önemli nedeni yüksekten düşme olarak görülmüştür. Yoğun bakım ünitesinde 13 hasta (%10.6) exitus olmuştur, bu da %10.6’lık bir mortalite oranına işaret etmektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Travmalar, günümüzde pediatrik yaş grubunda önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, pediatrik travma, prognoz, yüksekten düşme.

Pediatric Trauma in a Tertiary Care Center: A Comprehensive Analysis Evaluation of Trauma Cases in Pediatric Intensive Care Unit

Cansu Günerhan1, Abdulrahman Özel2, Servet Yuce3, Emrah Can4, Meltem Erol1
1Department of Pediatrics, Health Sciences University Turkey, Bağcılar Training And Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, Health Sciences University Turkey, Bağcılar Training and Research Hospital, Pediatric Intensive Care Unit, Istanbul, Türkiye
3Department of Public Health, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University, İstanbul, Turkiye
4Health Sciences University, İstanbul Bağcılar Training and Research Hospital, Clinic of Neonatal Intensive Care, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In this study, the demographic characteristics, causes of trauma, prognosis, and types of trauma of pediatric trauma patients followed in a single center over a period of three years were retrospectively examined.
METHODS: Data of pediatric patients admitted to our (single-center, 8-bed) pediatric intensive care unit due to trauma between January 2020 and January 2023 were retrospectively reviewed from computer records.
RESULTS: This study includes 122 pediatric trauma cases (37 females and 85 males) with an average age of 75±59 months admitted to intensive care with a diagnosis of trauma. The most frequently observed type of trauma was falls from a height in 68 cases (55.7%), the most affected anatomical region was the head and neck region in 75 cases (61.5%), and the most common pathology was intracranial hemorrhage in 55 cases (45.1%). Surgery was necessary for 36% of the cases, and the predominant reason for surgical intervention was observed in 22 cases (18%), primarily attributed to falls from a height. During the course of their stay in the intensive care unit, 13 cases (10.6%) experienced mortality, indicating a mortality rate of 10.6%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Traumas remain a significant cause of mortality and morbidity in the pediatric age group today

Keywords: Falls from a height, intracranial hemorrhage, mortality, pediatric trauma; prognosis.

Cansu Günerhan, Abdulrahman Özel, Servet Yuce, Emrah Can, Meltem Erol. Pediatric Trauma in a Tertiary Care Center: A Comprehensive Analysis Evaluation of Trauma Cases in Pediatric Intensive Care Unit. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 180-185

Sorumlu Yazar: Abdulrahman Özel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale