E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Romatoid artrit zemininde multifaktöriyel serebrovasküler hastalık olgusu [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 37-41

Romatoid artrit zemininde multifaktöriyel serebrovasküler hastalık olgusu

Ülgen Kökeş, Fazilet Hız, Burcu Ertugrul
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Büyük ve küçük arter tutulumunun birlikteliği ve kardiyoembolizmin bulunmadığı iskemik inme olgularında, etyolojik nedenler vaskülit, hematolojik bozukluk, koagülopati, nadir görülen hastalıklar ya da idiyopatik olabilmektedir. Romatoid artrit, konnektif doku hastalıkları içerisinde en sık vaskülit nedenidir. Kırk yedi yaşındaki kadın hasta, akut gelişen, iskemik çoklu büyük ve küçük serebral arter tutulumuyla değerlendirildi. Etyolojiye yönelik yaklaşım, olgumuzda olduğu gibi, kollajen doku hastalığının varlığında, tanı karışıklığı yaratmaktadır. Bazen, multipl skleroz, miyasteni, parkisonizm tanısı almaktadır. Bu olgu, kollajen doku hastalığında, tedavi ve prognoz açısından, etyolojik değerlendirmenin önemini vurgulamak için sunuldu.

Anahtar Kelimeler: İnme, romatoid artrit, vaskülit

A case of multifactorial cerebrovascular disease complicated with rheumatoid arthritis

Ülgen Kökeş, Fazilet Hız, Burcu Ertugrul
Taksim Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

The etiology of ischemic stroke without large and small artery damage or cardioembolism is vasculitis, hematologic dysfunction, coagulopathy, rarely seen diseases, or idiopathic. Rheumatoid arthritis within connective tissue diseases is the most common cause of vasculitis. A 47-year-old female had acutely presented with ischemic multiple small and large cerebral artery involvement. Investigation of etiology might confuse the diagnosis in the presence of collagenous tissue disease. Patients are sometimes diagnosed as multiple sclerosis, myasthenia gravis or parkinsonism. This case is important to emphasize etiologic research for the treatment and prognosis variabilities in collagenous tissue disease.

Keywords: Stroke, rheumatoid arthritis, vasculitis

Ülgen Kökeş, Fazilet Hız, Burcu Ertugrul. A case of multifactorial cerebrovascular disease complicated with rheumatoid arthritis. South Clin Ist Euras. 2009; 20(1): 37-41

Sorumlu Yazar: Ülgen Kökeş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale