E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Böbrek Nakilli Hastalarda Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi: Yüksek Akımlı Arteriyovenöz Fistül [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 8-12 | DOI: 10.14744/scie.2024.75875

Böbrek Nakilli Hastalarda Pulmoner Hipertansiyonun Nadir Bir Sebebi: Yüksek Akımlı Arteriyovenöz Fistül

Serap Yadigar1, Pınar Özdemir1, Erman Özdemir2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Pendik Devlet Hastanesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Renal transplantasyon, günümüzde renal replasman tedavisinin en etkili şeklidir. Böbrek nakli olan hastaların çoğunda nakil öncesi hemodiyaliz öyküsü vardır. Bu nedenle hastaların çoğunda hemodiyaliz giriş yolu olan arteriyovenöz fistül (AVF) mevcuttur. Pulmoner hiper-tansiyonun nadir bir nedeni olan persistan yüksek akımlı AVF, transplantasyon sonrasında pulmoner hipertansiyon gelişen hastalarda göz ardı edilmemelidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda merkezimizde takip edilen ve nakil sonrası yeni pulmoner hipertansiyon gelişen renal transplant hastalarımızı retrospektif olarak sunduk. Pulmoner hipertansiyonun nadir nedenlerinden biri olan yüksek akımlı AVF’li hastalarımıza fistül kapatma işlemi gerçekleştirdik. İşlem sonrası 1. ay ve 3. ay takiplerde renal (kreatinin, glomeruler filtrasyon hızı (GFR), albumünüri, proteinüri), kardiyak (ejeksiyon fraksiyonu) ve pulmoner fonksiyon (pulmoner basınç) verilerimizi kaydettik. Takiplerde hastalarımızın renal kardıyoloji k ve pulmoner fonksiyonlarında iyileşme gözlemledik.
BULGULAR: Takiplerde hastalarımızın renal kardıyoloji ve pulmoner fonksiyonlarında iyileşme gözlemledik.
İşlem sonrası 1. ay ve 3. ay takiplerde renal (kreatinin, glomeruler filtrasyon hızı, albumünüri, peroteinüri), kardiyak (ejeksiyon fraksiyonu) ve pulmoner fonksiyon (pulmoner basınç) verilerimiz: AVF Kapatma işleminden sonra kreatin, proteinüri, albüminüri ve pulmoner arter basınç değerleri azalırken; GFR ve ejeksiyon fraksiyonu arttı. Değişiklikler istatistiksel olarak anlamlıydı (p değerleri <0.001)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Renal transplantlı hastalarda pulmoner hipertansiyon gelişebilir. Yüksek akımlı fistül pulmoner hipertansiyonun nadir nedenlerindendir. Renal nakilli hastalarda hastalarda pulmoner hipertansiyon sespleri arasında yüksek akımlı fistül varlığı akılda tutulmalıdır. Nefrologlar, yeni gelişen pulmoner hipertansiyon semptomları olan hastalarda yüksek akımlı AVF’nin varlığını akılda tutmalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, renal transplant, yüksek akımlı arteriyovenöz fistül.

A Rare Cause of Pulmonary Hypertension in Patients With Renal Transplant: High-Flow Arteriovenous Fistula

Serap Yadigar1, Pınar Özdemir1, Erman Özdemir2
1Department of Nephrology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, Istanbul, Türkiye
2Pendik State Hospital, Istanbul, Türkiye

INTRODUCTION: Renal transplant is the most effective form of renal replacement therapy. Most of the patients with renal transplant have a history of hemodialysis before transplantation. Therefore, most have arterıovenous fistulas (AVF). Persistent, high flow AVF, which is a rare cause of pulmonary hypertension, should not be overlooked in patients who develop pulmonary hypertension after transplantation.
METHODS: In our study, we retrospectively presented our renal transplant patients who newly developed pulmonary hypertension and followed up in our center. We performed fistula closure in our patients with high-flow AVF, which is one of the rare causes of pulmonary hypertension. We recorded our renal (creatinine, glomerular filtration rate, albuminuria, proteinuria), cardiac (ejection fraction) and pulmonary function (pulmonary pressure) data in the 1st and 3rd month follow-ups after the AVF closure procedure.
RESULTS: We observed improvement in cardiac, renal and pulmonary functions of our patients. While creatinine, proteinuria, albuminuria, and pulmonary artery pressure values decreased after AVF closure; GFR and ejection fraction increased. Changes were statistically significant (p values <0.001)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pulmonary hypertension may develop in renal transplant patients. High-flow fistula is a rare cause of pulmonary hypertension. The presence of high-flow fistula should be kept in mind among the causes of pulmonary hypertension in patients with renal transplantation. Nephrologists should keep in mind the presence of high-flow AVF in patients with newly developing symptoms of pulmonary hypertension.

Keywords: High-flow arte-riovenosus fistula, pulmonery hypertension, renal trans-plantation.

Serap Yadigar, Pınar Özdemir, Erman Özdemir. A Rare Cause of Pulmonary Hypertension in Patients With Renal Transplant: High-Flow Arteriovenous Fistula. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 8-12

Sorumlu Yazar: Serap Yadigar, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale