E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Anormal Uterin Kanamanın Tedavisinde Oral ve Vajinal Mikronize Progesteronların Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 25-30 | DOI: 10.14744/scie.2022.57255

Anormal Uterin Kanamanın Tedavisinde Oral ve Vajinal Mikronize Progesteronların Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma

Pınar Yıldız1, Esra Keles2, Egemen Aydın3, Gazi Yıldız4, Emre Mat2, Kazibe Koyuncu4, Rezzan Berna Baki4, Özgür Kartal5, Alev Esercan6, Pınar Birol4, Ahmet Kale4
1Lokman Hekim Hastanesi İstanbul, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul 34912, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul 34668, Türkiye
3Optimed Hospital Çerkezköy, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Tekirdağ 59500, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul 34668, Türkiye
5Özel Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, İstanbul 34843, Türkiye
6Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Şanlıurfa 63040, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anormal uterin kanaması olan hastalarda menstrüel siklusun düzenliliği, kan hemoglobin ve lipid seviyeleri, endometrial kalınlık açısından oral ve vajinal mikronize progesteronun etkisini karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Anormal uterin kanaması olan toplam 80 hasta iki gruba ayrıldı: oral mikronize progesteron grubu (n=40) ve vajinal mikronize progesteron grubu (n=40). Üç aylık tedaviden sonra hastaların tedaviye uyumu, tedaviden memnuniyeti (memnun-memnun değil), düzenli bir siklusu olup olmadığı ve tedavinin yan etkileri sorgulandı. Tedavi öncesi ve sonrası hastalar endometrial kalınlık, hematolojik ve biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 66 hasta, birinci grup (oral progesteron) ve ikinci grup (vajinal progesteron) olarak ayrıldı. İki grup arasında yaş, parite ve vücut kitle indeksi (VKİ) açısından istatistiksel olarak belirgin fark yoktu. Her iki grupta da tedaviden sonra hemoglobin düzeylerinin önemli ölçüde arttığı bulundu (p=0.0001). Tedavi öncesi ve sonrası lipid değerleri açısından her iki grupta da istatistiksel olarak belirgin grup içi veya gruplar arası fark bulunmadı. Her iki grupta da tedaviden sonra endometriyal kalınlıkta anlamlı bir azalma oldu (p=0.0001). Tedavi sonrası oral progesteron grubunda 26 (%81.25) hastada, vajinal progesteron grubunda 30 (%88.23) hastada menstrüel siklus düzenli hale gelmesine rağmen gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı. Birinci grupta (n=25/32) hastaların %78.12’si tedaviden memnun kalırken, ikinci grupta (n=28/34) %82.35’i tedaviden memnun kaldı ve gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Etkinliği ve güvenliği, kolay tolere edilmesi ve az yan etkisi göz önüne alındığında, vajinal mikronize progesteron, anormal uterin kanamanın tedavisinde oral preparatlara iyi bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anormal uterin kanama, lipid; oral mikronize progesteron; vajinal mikronize progesteron.

Efficacy of Vaginal Micronized Progesterone Versus Oral Micronized Progesterone in the Treatment of Abnormal Uterine Bleeding: A Prospective Randomized Controlled Trial

Pınar Yıldız1, Esra Keles2, Egemen Aydın3, Gazi Yıldız4, Emre Mat2, Kazibe Koyuncu4, Rezzan Berna Baki4, Özgür Kartal5, Alev Esercan6, Pınar Birol4, Ahmet Kale4
1Department of Obstetrics and Gynecology, Lokman Hekim Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Gynecologic Oncology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Obstetrics and Gynecology, Optimed Hospital Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye
4Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
5Private Obstetrics and Gynecology Clinic, İstanbul, Türkiye
6Department of Obstetrics and Gynecology, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa, Türkiye

INTRODUCTION: To compare the effect of oral and vaginal micronized progesterone in terms of regularity of menstrual cycle, blood hemoglobin and lipid levels, and endometrial thickness in patients with abnormal uterine bleeding (AUB).
METHODS: A total of 80 patients with AUB were randomized into two groups: the oral micronized progesterone group (n=40) and the vaginal micronized progesterone group (n=40). After 3 months of treatment, patients were inquired about compliance to treatment, treatment satisfaction (satisfied-unsatisfied), whether a regular cycle was present, and side effects. Pre- and posttreatment parameters were compared in terms of ultrasonographic endometrial thickness measurement, and hematologic and biochemical parameters.
RESULTS: Overall 66 patients, the first group (oral progesterone) and the second group (vaginal progesterone) were evaluated. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age, parity, and body mass index. In both groups, hemoglobin levels were found to be significantly increased after treatment (p=0.0001). No statistically significant intragroup or intergroup difference was found in either group in terms of lipid values before and after treatment. There was a significant decrease in endometrial thickness after treatment in both groups (p=0.0001). After treatment, in the oral progesterone group, the menstrual cycle became regular in 26 (81.25%) patients while in the vaginal progesterone group, it became regular in 30 (88.23%) patients, with no significant difference between groups. In the first group (n=25/32), 78.12% of patients were satisfied with the treatment, whereas in the second group (n=28/34) 82.35% were satisfied with the treatment, with no significant difference between groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering its efficacy and safety, easy toleration, and few side effects, vaginal micronized progesterone may be a good alternative to oral preparations in the treatment of AUB.

Keywords: Abnormal uterine bleeding, lipid; oral micronized progesterone; vaginal micronized progesterone.

Pınar Yıldız, Esra Keles, Egemen Aydın, Gazi Yıldız, Emre Mat, Kazibe Koyuncu, Rezzan Berna Baki, Özgür Kartal, Alev Esercan, Pınar Birol, Ahmet Kale. Efficacy of Vaginal Micronized Progesterone Versus Oral Micronized Progesterone in the Treatment of Abnormal Uterine Bleeding: A Prospective Randomized Controlled Trial. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 25-30

Sorumlu Yazar: Gazi Yıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale