E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
İstanbul'da Bir Pediatri Ünitesinde Ağır COVID-19'lu Çocukların Yönetimi: Retrospektif Çalışma [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 327-332 | DOI: 10.14744/scie.2021.55707

İstanbul'da Bir Pediatri Ünitesinde Ağır COVID-19'lu Çocukların Yönetimi: Retrospektif Çalışma

Ayşe Karaaslan1, Ceren Çetin1, Yasemin Akın2, Cem Murat Bal2, Recep Demirhan3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: SARS-CoV-2, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ciddi hastalığın olası bir etkenidir. Bu çalışmada, hastanede yatan ağır çocuk COVID-19 hastalarının yönetimini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2020 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında 18 yaş altı ağır COVID-19'lu hastanede yatan 21 çocuğun yönetimine ilişkin veriler bu çalışmaya dahil edildi
BULGULAR: Bu çalışmada 888 ayaktan ve 221 yatan hasta olmak üzere toplam 1109 hasta toplandı. Hastanede yatan 221 çocuğun 91'i (%41.1)
SARS-CoV-2 için PCR pozitifti. Doksan bir COVID-19 hastasının 21'i (%23) şiddetli COVID-19 olarak kabul edildi. Onu (%47.6) kız, 11'i (%52.4) erkek olup, yaşları ortalama±standart sapma (SS) 14.4±2.7 yıl (aralık; 9 yıl–17.6 yıl) olarak saptandı. En sık başvuru semptomları ateş (%80.9), öksürük (%76.1), nefes darlığı (%23.8) ve miyalji (%23.8) idi. Yirmi bir hastanın dördünde (%19) altta yatan hastalık vardı. On dokuz (%90.4) hasta ailede doğrulanmış olgularla yakın temas halindeydi. Tüm hastalarda tipik olarak akciğer bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları vardı ve başlıca gözlenen BT anormallikleri buzlu cam opasiteleriydi. Solunum desteğine ihtiyaç duyan iki hasta favipiravir tedavisi aldı. Ortalama hastanede kalış süresi 7.34±2.65 (5–16) gündü. Tüm hastalarda klinik iyileşme sağlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocuklarda COVID-19'un yetişkinlere göre klinik seyri daha hafiftir ve daha iyi prognozu vardır ancak çocuk hasta grubunda ciddi olgular tanımlandığı ve bu hastaların yakından takip edilmesi gerektiği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, yönetim, şiddetli COVID-19

Management of Children with Severe COVID-19 in a Pediatrics Unit in Istanbul: A Retrospective Study

Ayşe Karaaslan1, Ceren Çetin1, Yasemin Akın2, Cem Murat Bal2, Recep Demirhan3
1Department of Pediatric Infectious Diseases, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Chest Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: SARS-CoV-2 is a probable causative agent of severe disease both in children and adults. In this study, we aimed to evaluate the management of hospitalized severe pediatric COVID-19 patients.
METHODS: Data on the management of 21 children under the age of 18 who were hospitalized with severe COVID-19 between March 2020 and May 2020 were included in this study.
RESULTS: A total of 1109 patients, including 888 outpatients and 221 inpatients, were included in this study. 91 (41.1%) of the 221 hospitalized children were PCR positive for SARS-CoV-2. 21 (23%) of 91 COVID-19 patients were considered severe COVID-19. 10 (47.6%) were females and 11 (52.4%) were males, with a mean±standard deviation (SD) age of 14.4±2.7 years (range; 9 years–17.6 years). The most prevalent symptoms at admission were fever (80.9%), cough (76.1%), shortness of breath (23.8%) and myalgia (23.8%). 4 (19%) of 21 patients had underlying diseases. 19 (90.4%) patients were in close contact with confirmed cases in the family. All patients had typical findings on lung computed tomography (CT) and the major CT abnormalities observed were ground-glass opacities. Two patients who needed respiratory support received favipiravir treatment. The mean hospital stay was 7.34±2.65 (5–16) days. Clinical improvement was achieved in all patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The clinical course of COVID-19 in children is milder and has a better prognosis than adults, but it should be kept in mind that severe cases are defined in the pediatric patient group and these patients should be followed closely.

Keywords: Children, management, severe COVID-19

Ayşe Karaaslan, Ceren Çetin, Yasemin Akın, Cem Murat Bal, Recep Demirhan. Management of Children with Severe COVID-19 in a Pediatrics Unit in Istanbul: A Retrospective Study. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 327-332

Sorumlu Yazar: Yasemin Akın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale