E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Apendektomi Spesimenlerinde Saptanan Apendiks Tümörlerinin Analizi: Tek Merkezli Deneyim [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 435-441 | DOI: 10.14744/scie.2022.52385

Apendektomi Spesimenlerinde Saptanan Apendiks Tümörlerinin Analizi: Tek Merkezli Deneyim

Ahmet Başkent1, Murat Alkan1, Mehmet Furkan Başkent2
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı. İstanbul/Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. İstanbul/Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, merkezimizde apendektomi spesimenlerinde saptanan apendiks tümörlerini belirlemek ve bu tümörlerin insidansı ile klinikopatolojik özelliklerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2015–Aralık 2021 tarihleri arasında hastanemizde yapılan toplam 6110 apendektomi olgusu geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu olguların demografik özellikleri ile histopatolojik incelemeleri analiz edildi. Apendiks tümörü (AT) saptanan olguların yaşı, cinsiyeti gibi demografik özellikleri ile ameliyat prosedürleri ve histopatolojik sonuçları incelendi.
BULGULAR: 6110 apendektomi örneğinin histopatolojik incelemesinde toplam 44 (%0.72) AT saptandı. Bunlar temel olarak ikiye ayrıldı. Birincisi apendiksin nöroendokrin tümörleri (ANET) 33 (%75) olgu ve ikincisi de 11 (%25) olgu ile apendiksin non-karsinoid tümörleri (ANCT) yani epiteliyal tümörleridir. ANCT yani epiteliyal tümörleri 6 (%54.5) olguda düşük dereceli müsinöz neoplazm (LAMN), 2 (%18.2) olguda müsinöz komponentli adenokarsinom, 2 (%18.2) olguda apendikse metastaz yapmış (akut apandisit kliniği ile opere edilen) adenokarsinom ve 1 (%9.1) olguda da ANET komponentli adenokarsinom saptandı. ANET’lerden 26 (%78.8) olguya sadece appendektomi yapılırken 7 (%21.2) olguya sekonder olarak SH yapıldı. ANCT’lerdeki 6 (%54.5) olguya sadece apendektomi, 2 (%18.2) olguya peroperatif apendektomi ile birlikte geniş lokal eksizyon, 3 (%27.3) olguya da sekonder olarak sağ hemikolektomi (SH) yapıldı. 44 AT içinden toplamda 10 (%22.7) olguya sekonder sağ hemikolektomi yapılmış oldu. Sekonder SH yapılan 2 (%4.5) olguda rezidü tümör saptandı. Rezidü tümör saptanan olgulardan biri ANET Grade 3, diğeri müsinöz komponentli adenokarsinom olup cerrahi sınırlar temiz olarak raporlandı. Apendikse metastaz yapan iki hasta ile apendiks müsinöz komponentli adenokarsinomu olan bir hasta, yani toplamda 3 (%6.8) hasta hayatını kaybetti. Çalışmamızda saptanan müsinöz adenomlu 4 olgu çalışmaya dahil edilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Apendektomi materyallerinde malignite olasılığı nadirdir ve genellikle apendektomi sonrası patolojik incelemelerde tesadüfen saptanır. Bu sebeple bütün apendektomi örneklerinin rutin olarak histopatolojik inceleme için gönderilmesini öneririz. Karsinomlar, ANET’lere göre daha kötü bir prognoza sahiptir. İleri evre ANET ve apendiks epiteloid tümörlerinde tamamlayıcı sağ hemikolektomi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Apendektomi Spesimenlerinde Saptanan Apendiks Tü, mörlerinin Analizi: Tek Merkezli Deneyim.

Analysis of Appendiceal Tumors Detected in Appendectomy Specimens: Single Center Experience

Ahmet Başkent1, Murat Alkan1, Mehmet Furkan Başkent2
1Department of General Surgery, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital İstanbul, Türkiye
2Medical Student, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study is to identify appendiceal tumors (AT) detected in appendectomy specimens in our center and to analyze the incidence and clinicopathological features of these tumors.
METHODS: A total of 6110 appendectomies performed in our hospital between January 2015 and December 2021 were evaluated retrospectively. Demographic characteristics and histopathological examinations of these cases were analyzed. Demographic characteristics such as age, gender, surgical procedures and histopathological results of cases with AT were analyzed.
RESULTS: A total of 44 (0.72%) AT were detected in the histopathological examination of 6110 appendectomy specimens. These are basically divided into two. The first is appendiceal neuroendocrine tumors (ANET) with 33(75%) cases and the second is appendiceal non carcinoid tumors (ANCT), that is, epithelial tumors, with 11 (25%) cases. ANCTs, that is, epithelial tumors, were detected in the following four features: Low-grade appendiceal mucinous neoplasm in six cases (54.5%), adenocarcinoma with mucinous component in two cases (18.2%), adenocarcinoma with metastasis to the appendix (operated with acute appendicitis clinic) in two cases (18.2%), and adenocarcinoma with ANET component in one case (9.1%). Only appendectomy was performed in 26 (78.8%) cases in ANETs, while secondary right hemicolectomy (RH) was performed in 7 (21.2%) cases. In ANCTs, only appendectomy was performed in 6 (54.5%) cases, wide local excision with perioperative appendectomy in 2 (18.2%), and secondary RH in 3 (27.3%) cases. Secondary RH was performed in 10 (22.7%) cases out of 44 AT patients. Two patients who metastasized to the appendix and one patient with appendiceal carcinoma, that is, 3 (0.05%) patients in total, died.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The possibility of malignancy in appendectomy materials is rare and is usually detected incidentally in pathological examinations after appendectomy. Therefore, it is recommended that all appendectomy specimens be routinely sent for histopathological examination. Carcinomas have a worse prognosis than ANETs. Complementary RH is recommended for advanced ANET and appendiceal epithelioid tumors.

Keywords: Acute appendicitis, appendiceal carcinomas; appendiceal neuroendocrine tumors.

Ahmet Başkent, Murat Alkan, Mehmet Furkan Başkent. Analysis of Appendiceal Tumors Detected in Appendectomy Specimens: Single Center Experience. South Clin Ist Euras. 2022; 33(4): 435-441

Sorumlu Yazar: Ahmet Başkent, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale