E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Elektif Operasyon Planlanan Hastalarda Preoperatif Anksiyete Düzeyi Ölçülerek Karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 342-349 | DOI: 10.14744/scie.2023.46503

Psikolojik ve Farmakolojik Premedikasyonun Elektif Operasyon Planlanan Hastalarda Preoperatif Anksiyete Düzeyi Ölçülerek Karşılaştırılması

Sultan Şıvğın Til1, Erol Gökel2, Volkan Hancı2, Elvan Sahin2, Tunç Alkın3, Hülya Ellidokuz4
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi hekiminin yaptığı özel bilgilendirme ile oral diazepam premedikasyonunun, elektif cerrahi hastalarında anksiyete düzeyine etkisini karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üniversite hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum servisinde operasyonu planlanan, 20–65 yaşlarındaki, ASAI-II, 90 hasta çalışmaya alındı. Operasyondan bir gün önce tüm hastaların STAI anketi ile anksiyete düzeyleri ölçüldü. Hastalar üç gruba ayrıldı. Anket uygulamasından sonra bir grup hastaya (GrupP), anestezi uygulamasında bulunacak anestezi hekimi tarafından ayrıntılı özel bilgilendirme yapıldı. Bir grup hastaya (GrupPh) ameliyathaneye gelmelerinden önce oral diazepam verildi. Kontrol grubu (GrupC) hastalarına anket uygulamasından sonar sadece rutin preoperatif vizit yapıldı. Ameliyathaneye getirildikten sonra tüm hastalara tekrar STAI anketi uygulandı.
BULGULAR: Üç grubun tüm hastalarının operasyondan bir gün önce ölçülen durumluk anksiyete medyan değeri 48 (23-70), süreklilik anksiyete medyan değeri 44 (31-67), VAS medyan değeri 50 (0-100) olarak saptandı. GrupP hastalarının bilgilendirmeden sonraki anksiyete skorları anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.001). GrupPh hastalarının Diazepam verildikten sonraki anksiyete skorunun anlamlı olarak daha düşük olduğu görüldü (p<0.001). Operasyon günü ameliyattan hemen önce ölçülen anksiyete skoru, GrupP ve GrupPh hastalarında GrupC hastalarına göre anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla, p=0.023, p=0.007). GrupP ve GrupPh hastalarının anksiyete skorları arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.750).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif anksiyeteyi azaltmada hastalara ayrılan sürenin efektif olarak kullanılmasının ve anestezi uygulayacak hekim tarafından yapılan bilgilendirmenin, ilaçla yapılan premedikasyon kadar etkili olduğu gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Premedikasyon, preoperatif anksiyete, STAI.

Comparison of Psychological and Pharmacological Premedication by Assessing Preoperative Anxiety Level in Patients Scheduled for Elective Operation

Sultan Şıvğın Til1, Erol Gökel2, Volkan Hancı2, Elvan Sahin2, Tunç Alkın3, Hülya Ellidokuz4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
3Department of Mental Health and Illnesses, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
4Department of Biostatistics and Medical Informatics, Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye

INTRODUCTION: This study aimed to compare the effectiveness of preoperative information and sedative premedication for decreasing preoperative anxiety of patients scheduled for elective surgery.
METHODS: ASAI-II, aged 20–65 years, 90 patients who were scheduled for surgery in a University Hospital, Gynaecology and Obstetrics Service were included in the study. Anxiety levels of all patients were measured with the STAI questionnaire one day before the operation. The patients were divided into three groups. After the questionnaire, detailed private information was given to a group of patients (GroupP) by the anaesthesiologist who will perform the anaesthesia. Oral diazepam was given to a group of patients (GroupPh) before they came to the operating room. Routine preoperative visits were made to the patients in the control group (GroupC) after applying the questionnaire. After they were brought to the operating room, the STAI questionnaire was applied to all patients again before the surgery.
RESULTS: Median State anxiety was 48 (23-70), median Trait anxiety was 44 (31-67) and median VAS was 50 (0-100) in all patients.After preoperative information, the state anxiety was lower significantly in GroupP (p<0.001).After diazepam, the state anxiety was lower significantly in Group Ph (p<0.001).The median state anxiety of GroupP and GroupPh that were assessed just before the surgery was lower than GroupC (p=023, p=0.007). There was no significant difference between the state anxiety of GroupP and GroupPh after the intervention (p=0.750).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that effective use of the time allocated to patients and informing by the anaesthesiologist who will perform the anaesthesia in reducing preoperative anxiety is as effective as drug-induced premedication.

Keywords: Premedication, preoperative anxiety, STAI.

Sultan Şıvğın Til, Erol Gökel, Volkan Hancı, Elvan Sahin, Tunç Alkın, Hülya Ellidokuz. Comparison of Psychological and Pharmacological Premedication by Assessing Preoperative Anxiety Level in Patients Scheduled for Elective Operation. South Clin Ist Euras. 2023; 34(4): 342-349

Sorumlu Yazar: Sultan Şıvğın Til, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale