E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Cerrahi Trakeostomi Uygulanan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 354-359 | DOI: 10.14744/scie.2021.35761

Cerrahi Trakeostomi Uygulanan Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi

Nermin Kılıçarslan1, Ümran Karaca1, Derya Karasu1, Seyda Efsun Ozgunay1, Mete Kaya2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Trakeostomi işlemi, çocuklarda yetişkinlerdekinin aksine morbidite ve mortalitesi daha yüksek bir uygulamadır. Çalışmamızdaki amacımız, pediatrik cerrahi trakeostomi olgularında anestezi deneyimlerimizi geriye dönük olarak değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2018–2020 yılları arasında cerrahi trakeostomi uygulanan 0–18 yaş arası 66 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, entübe kaldıkları süre, trakeostomi endikasyonları, kullanılan anestezik ajanlar, intraoperatif ve postoperatif gelişen komplikasyonlar değerlendirildi.
BULGULAR: Tüm hastalar arasından 39’u (%59.1) 1–12 ay aralığında, 37’si (%56.1) kızdı ve hastaların 43’ünün (%66.7) altta yatan nöromusküler
bir hastalığı vardı. Hastaların 55’i (%84.8) çocuk yoğun bakımda yatmakta idi. Hastaların trakeostomi öncesi entübe kaldıkları süre
44.16±32.45 gün ve trakeostomi sonrası yoğun bakımda yatış süresi 34.60±26.76 gün idi. Genel ölüm oranı %3.03’dü (n=2). Hastalardan biri intraoperatif diğeri de postoperatif dönemde öldü. En sık görülen komplikasyonlar, intraoperatif dönemde desatürasyon, erken postoperatif dönemde kanama ve geç postoperatif dönemde stoma granülasyonu’ydu. Hastaların %63.6’sı hastaneden taburcu oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediyatrik hastalarda nörolojik hastalıklara bağlı uzamış entübasyonun trakeostominin en sık görülen endikasyonu olduğunu ve trakeostomi açma süresindeki uzamanın mortalite ve morbiditeyi arttırmadığını bulduk.

Anahtar Kelimeler: anestezi, komplikasyon, pediyatri, trakeostomi,

Evaluation of Pediatric Patients Undergoing Surgical Tracheostomy

Nermin Kılıçarslan1, Ümran Karaca1, Derya Karasu1, Seyda Efsun Ozgunay1, Mete Kaya2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Unlike adult practices, the tracheostomy procedure has higher morbidity and mortality in children. In this study, we aimed to retrospectively investigate our experience of anesthesia in cases who underwent tracheostomy with pediatric surgery.
METHODS: Sixty-six children aged 0–18 years who underwent surgical tracheostomy between 2018-2020 were included. Data included patient demographics, intubation time, tracheostomy indications, anesthetic agents used, and intraoperative and postoperative complications.
RESULTS: Of all patients, Thirty-nine (59.1%) were 1–12 months, 37 (56.1%) were female, and 43 (66.7%) had an underlying neuromuscular disease. Fifty-five patients (84.8%) were hospitalized in the pediatric intensive care unit. The intubation time was 44.16±32.45 days before tracheostomy and the duration of ICU stay was 34.60±26.76 days after tracheostomy. The overall mortality rate was 3.03% (n=2). One of the deaths occurred intraoperatively and the other during the early postoperative period. The most common complications were desaturation in the intraoperative period, bleeding in the early postoperative period, and stoma granulation in the late postoperative period. 63.6% of the patients were discharged.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found that prolonged intubation related to neurological disease was the most common indication for tracheostomy in pediatric patients and prolonged tracheostomy opening time did not increase mortality or morbidity.

Keywords: Anesthesia, complication, pediatrics, tracheostomy

Nermin Kılıçarslan, Ümran Karaca, Derya Karasu, Seyda Efsun Ozgunay, Mete Kaya. Evaluation of Pediatric Patients Undergoing Surgical Tracheostomy. South Clin Ist Euras. 2021; 32(4): 354-359

Sorumlu Yazar: Nermin Kılıçarslan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale