E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Diz Osteoartritli Hastalarda Kişilik ve Mizaç Özelliklerinin Ağrı ve Fonksiyonla İlişkisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 149-154 | DOI: 10.14744/scie.2024.26986

Diz Osteoartritli Hastalarda Kişilik ve Mizaç Özelliklerinin Ağrı ve Fonksiyonla İlişkisi

Ali İnaltekin1, Köksal Sarıhan2
1
2

GİRİŞ ve AMAÇ: Diz osteoartritli hastalarda kişilik ve mizaç tipleri ile işlevsellik ve hissedilen ağrı arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada diz osteoartritli hastalarda kişilik ve mizaç özellikleri ile ağrı ve fonksiyon arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan diz osteoartrit tanısı alan 126 hasta dahil edildi. Kişilik değerlendirmesi için Eysenck Kişilik Anketi Revize Edilmiş Kısa Formu (EPQR-S) ve D Tipi Kişilik Ölçeği (DS-14), mizaç değerlendirmesi için Memphis, Pisa ve San Diego Mizaç Değerlendirmesi Anketi (TEMPS-A) kullanıldı. OA ağrısı ve genel fonksiyon değerlendirmesi için Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Osteoartrit İndeksi (WOMAC) kullanıldı.
BULGULAR: Katılımcıların 58’i (%46) D Tipi kişilik özellikleri gösterirken, 18’inde (%14.3) depresif mizaç, 12’sinde (%9.5) sinirli mizaç ve 16’sında (%17.3) endişeli mizaç baskındı. D Tipi kişiliğe sahip olanlar daha kötü işlevlere sahipti ve D Tipi kişilik, ağrı ve toplam WOMAC puanı ile pozitif olarak ilişkiliydi. Toplam WOMAC puanı, nevrotiklik ve psikotisizm kişilik özellikleri ve siklotimik ve sinirli mizaç özellikleri ile pozitif bir korelasyon gösterdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, diz osteoartritli hastalarda ağrı ve toplam WOMAC skorunun kişilik ve mizaç özellikleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Farmakolojik ve fizik tedaviye ek olarak, bu alanlara yönelik müdahaleler faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, fonksiyon, kişilik, mizaç; osteoartrit.

Relationship of Personality and Temperament Traits with Pain and Function in Patients with Knee Osteoarthritis

Ali İnaltekin1, Köksal Sarıhan2
1Department of Psychiatry, Kastamonu Unıversity School of Medicine, Kastamonu, Türkiye
2Oltu State Hospital, Erzurum, Türkiye

INTRODUCTION: There are a few studies on the relationship between personality and temperament types and functionality and pain felt in patients with knee osteoarthritis (OA). This study aimed to determine the relationship between personality and temperament characteristics and pain and function in patients with knee OA.
METHODS: The study included 126 patients diagnosed with knee OA who met the inclusion criteria. Eysenck Personality Questionnaire Revised-Short Form (EPQR-S) and Type D Personality Scale (DS-14) were used for personality assessment, Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, and San Diego Auto-questionnaire (TEMPS-A) was employed for temperament assessment, and Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) was used for OA pain and general function assessment.
RESULTS: Of the participants, 58 (46%) showed Type D personality traits, while depressive temperament was dominant in 18 (14.3%) participants, irritable temperament in 12 (9.5%), and anxious temperament in 16 (17.3%) participants. Those with Type D personality had worse functions, and Type D personality was positively associated with pain and total WOMAC score. Total WOMAC score showed a positive correlation with neuroticism and psychoticism personality traits and cyclothymic and nervous temperament traits.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrates that pain and total WOMAC score are associated with personality and temperament characteristics in patients with knee OA. In addition to pharmacological and physical therapy, interventions in these areas may be beneficial.

Keywords: Function, osteoarthritis, pain, personality; temperament.

Ali İnaltekin, Köksal Sarıhan. Relationship of Personality and Temperament Traits with Pain and Function in Patients with Knee Osteoarthritis. South Clin Ist Euras. 2024; 35(2): 149-154

Sorumlu Yazar: Ali İnaltekin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale