E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Kritik COVID-19 Hastalarında Erken Mortalitenin Prediktörü Olarak Oksijenasyon İndikatörleri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 18-24 | DOI: 10.14744/scie.2022.10693

Kritik COVID-19 Hastalarında Erken Mortalitenin Prediktörü Olarak Oksijenasyon İndikatörleri

Yeliz Bilir1, Gamze Cabakli2, Fulya Ciyiltepe1, Hakan Haydarlar1, Ayten Saracoglu2, Kemal Tolga Saracoglu1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Anezteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım, Istanbul, Türkiye
2Marmara Üniverstiesi Tıp Fakültesi, Anezteziyoloji Ve Reanimasyon Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: COVID-19 takibinde, hastalığın şiddetli seyretmesi ve ölümle sonuçlanabilmesi nedeniyle, prognoz ve mortaliteyi öngören belirteçle-rinin ortaya konulması önem arz etmektedir.COVID-19 hastalarında erken mortalite belirteci olarak biyokimyasal parametrelerin kullanıldığı bilinmektedir ancak oksijen belirteçleri ile yapılan yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada yoğun bakım kabulü yapılan şiddetli COVID-19 hastalarında, mortalite üzerine etkisi olabilecek oksijenasyon indikatörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olarak planlanan ve yerel etik kurul onayı alınan çalışmamıza (2021/514/200/33) üçüncü basamak yoğun bakım ünitesine, Nisan-Eylül 2021 tarihleri arasında kabulü yapılan COVID-19 bağlı Akut Respiratuvar Distres Sendromu (CARDS) tanılı 122 hasta dahil edildi. Ölüme neden olabilecek komorbiditesi, hematolojik hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar exitus ile sonuçlanan (Grup-E) ve taburcu-discharge edilen olarak (Grup-D) iki gruba ayrıldı. Hastaların demografik verileri, APACHI-II ve SOFA skoru, arteriyel kandaki kısmi oksijen basıncı (PaO2), oksijen satürasyonu (SpO2), arteriyel oksijen kontenti (CaO2), PaO2/FiO2 (P/F) oranı, SpO2/FiO2 (S/F) oranı, santral venöz oksijen satürasyonu (ScvO2), arteriyel oksijen indeksi (OI), oksijen satürasyon indexi (OSI), laktat, IL-6 ve ferritin, lenfosit düzeyi, ortalama arter basıncı, yoğun bakım gün sayısı, entübe gün sayısı, taburculuk ve mortalite durumları kaydedildi.
BULGULAR: Yatış anında ölçülen SPO2, PaO2, CaO2 değerleri açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu. OI, OSI, P/F, S/F, ScvO2, APACHEII ve SOFA skoru, entübe gün sayısı, laktat, ferritin, IL-6 parametreleri açısından iki grup arasında anlamlı ilişkili bulundu. Bu değişkenler için ROC ve lojistik regresyon analizi yapıldı, kesme noktaları hesaplandı. OI (>7, AUC: 0.798, p=0.001) ve OSI (>4.5, AUC: 0.805, p=0.001) indikatörlerinin mortalitenin en belirgin bağımsız değişkenleri olduğu tespit edildi. AyrıcaOI≥7 olması durumunda mortalitenin 23 kat, OSI ≥4.5 olması durumunda mortalitenin 40 kat artırdığı görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: CARDS tanısı ileyoğun bakım ünitesine yatışlarda mortaliteyi öngörmedeOI ve OSI’nin anlamlı bağımsız değişkenler olduğu görüldü. Aynı zamanda çalışmamızda bu non-invaziv bakılan parametrelerden S/F oranının; P/F kadar değerli, OI oranının; OSI kadar güçlü bir prediktör olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: ARDS, COVID-19, intensive care units; mortality predictors; oksijenasyon indikatörleri.

Oxygenation Indicators as a Predictor of Early Mortality in Critically ill Patients with COVID-19

Yeliz Bilir1, Gamze Cabakli2, Fulya Ciyiltepe1, Hakan Haydarlar1, Ayten Saracoglu2, Kemal Tolga Saracoglu1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: In the follow-up of Coronavirus disease 2019 (COVID-19), the predictors of prognosis and mortality are important for early initiation of treatments to reduce the se-verity of disease and for preventing death. There are many biochemical parameters used as early mortality markers in COVID-19 patients. However, there is not a sufficient number of studies on the predictive role of oxygen markers.
METHODS: Prospectively designed study which was approved by the local ethics committee (2021/514/200/33) included 122 patients with COVID-19-associated acute respiratory dis-tress syndrome (CARDS). The patients were divided into two groups discharged (Group-D) and deceased (Group-E). Demographic data och oxygenation and biochemical values of the patients, length of stay in intensive care unit (ICU), intubation duration, the status of dis-charge and mortality were recorded for each patient.
RESULTS: There was no significant difference between the two groups in terms of the values of Oxygen saturation, partial pressure of oxygen, and arterial oxygen content first measured at the ICU. On the other hand, a significant difference was observed between the two groups in the parameters of oxygenation index (OI), oxygenation saturation index (OSI), P/F, S/F, ScvO2, and the APACHE II and SOFA scores, the number of intubated days, and lactate, ferritin, and IL-6 (p<0.05). ROC curve and logistic regression analyses were performed for these variables and cut-off points were calculated. The OI (>7, AUC: 0.798, p=0.001) and OSI (>4.5, AUC: 0.805, p=0.001) indicators were determined to be the strongest independent variables for mortality. It was observed that mortality increased 23 times when OI ≥7, and 40 times when OSI ≥4.5.
DISCUSSION AND CONCLUSION: OI and OSI were found to be significant independent variables in predicting mortality in ICU admissions with the diagnosis of CARDS. In addition, in our study, it was determined that among these noninvasively studied parameters, the S/F ratio was as valuable as P/F and OI was as a strong predictor as OSI.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, COVID-19, intensive care units; mortality predictors; oxygenation indicators.

Yeliz Bilir, Gamze Cabakli, Fulya Ciyiltepe, Hakan Haydarlar, Ayten Saracoglu, Kemal Tolga Saracoglu. Oxygenation Indicators as a Predictor of Early Mortality in Critically ill Patients with COVID-19. South Clin Ist Euras. 2023; 34(1): 18-24

Sorumlu Yazar: Yeliz Bilir, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale