E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998
Southern Clinics of Istanbul Eurasia SOUTHERN CLINICS OF ISTANBUL EURASIA - South Clin Ist Euras: 35 (2)
Cilt: 35  Sayı: 2 - 2024
1.Henüz tamamlanmamış! (Türkçe)
Front Matter

Sayfalar I - X

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Laparoskopik Kolesistektomi Geçiren Hastalarda Sevofluran ve Desfluranın İntrakraniyal Basınca Etkisinin Ultrasonografik Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü İle Karşılaştırılması
Comparing the Effects of Sevoflurane and Desflurane on Intracranial Pressure in Patients Undergoing Laparoscopic Cholecystectomy Via Ultrasonographic Measurement of the Optic Nerve Sheath Diameter
Mehmet Özgür İnegöl, Süheyla Abitağaoğlu, Ceren Köksal, Öznur Demiroluk, Dilek Erdoğan Arı
doi: 10.14744/scie.2024.34966  Sayfalar 99 - 104

3.
COVID-19 Pandemisinin Akciğer Kanseri Tanısı Üzerindeki Etkisi
The Impact of the COVID-19 Pandemic on Lung Cancer Diagnosis
Saibe Fulya Elmastaş Akkuş, Ali Fidan, Nesrin Kıral, Seda Beyhan Sağmen, Nagehan Ozdemir Barisik, Sevda Şener Cömert, Recep Demirhan
doi: 10.14744/scie.2024.48752  Sayfalar 105 - 108

4.
Nonalkolik Steatohepatitte Fibrinojen-Like Protein-2 (FGL-2) Düzeyinin Klinik Önemi
The Clinical Significance of Fibrinogen-Like Protein 2 (FGL-2) Levels in Nonalcoholic Steatohepatitis
Deniz Işık, Heves Sürmeli
doi: 10.14744/scie.2024.00187  Sayfalar 109 - 113

5.
Pnömoni Hastalarında Kan Testleri, CURB-65 Skoru ve Prognoz Arasındaki İlişki
Relationship Between Blood Tests, CURB-65 Score and Prognosis in Pneumonia Patients
İlhami Demirel, Özlem Tataroğlu, Oya Güven, Özgür Söğüt
doi: 10.14744/scie.2024.26937  Sayfalar 114 - 119

6.
In Vitro Fertilizasyon ve Spontan Gebelikler Arasından İntrahepatik Gebelik Kolestazı Gelişen Hastaların Obstetrik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Üçüncü Basamak Bir Hastanede Dört Yıllık Deneyim
Comparison of Obstetric Outcomes in Patients with Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy Between Pregnancies Following In Vitro Fertilization and Spontaneous Conception: Four-Year Experience in a Tertiary Care Hospital
Murat Levent Dereli, Sadullah Özkan, Asya Kalayci Öncü, Fahri Burcin Fıratlıgil, Pınar Yıldız, Serap Topkara Sucu, Özgür Kartal, Emre Mat, Yaprak Engin-Ustun
doi: 10.14744/scie.2024.53765  Sayfalar 120 - 126

7.
Ergenlerde Obezitenin Bilişsel İşlevler Üzerine Etkileri
The Effects of Obesity on Cognitive Functions in Adolescents
Ayşegül Keskin Söylemez, Mustafa Özçetin, Ali Karayağmurlu, İnci Zaim Gokbay, Yakup Çağ
doi: 10.14744/scie.2024.91297  Sayfalar 127 - 134

8.
Takım Çalışması Düzeylerine Göre Anestezistlerin Başa Çıkma Tarzları Diğer Hekimlerden Nasıl Farklılaşıyor?
How Do the Coping Styles of Anesthesiologists Differ from Other Physicians’ According to Teamwork Levels?
Murat Tümer, Pelin Ozgur Polat
doi: 10.14744/scie.2024.39259  Sayfalar 135 - 141

9.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Nöroşirürjideki Sağlık Çalışanlarının Algılanan Stres Seviyeleri ve Tükenmişlik Sendromları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Analysis of Association Between Health Care Workers’ Perceived Stress and Burnout Levels During COVID-19 Pandemic in Neurosurgery Clinic
Eyüp Varol, Furkan Avcı, Yunus Emre Çakıcı, Serdar Onur Aydın
doi: 10.14744/scie.2024.46548  Sayfalar 142 - 148

10.
Diz Osteoartritli Hastalarda Kişilik ve Mizaç Özelliklerinin Ağrı ve Fonksiyonla İlişkisi
Relationship of Personality and Temperament Traits with Pain and Function in Patients with Knee Osteoarthritis
Ali İnaltekin, Köksal Sarıhan
doi: 10.14744/scie.2024.26986  Sayfalar 149 - 154

11.
Yüksek Hacimli Üçüncü Basamak Bir Merkezde Gebelikte Adneksiyel Kitlelere Yaklaşım: Laparoskopik Cerrahi ve Ekspektan Yönetimin Karşılaştırılması
Comparison of Laparoscopic Surgery and Expectant Management in Patients with Adnexal Masses During Pregnancy in A High-Volume Tertiary Center
Murat Levent Dereli, Pınar Yıldız, Sadullah Özkan, Serap Topkara Sucu, Yasmin Aboalhasan, Özgür Kartal, Ulaş Solmaz, Gazi Yıldız, Emre Mat
doi: 10.14744/scie.2024.76735  Sayfalar 155 - 160

12.
Primer Hiperparatiroidinin Başlangıç Özelliklerinde D Vitamini Durumunun Rolü: Üçüncü Basamak Bir Merkezden Güncel Klinik Deneyim
The Role of Vitamin D Status on Initial Characteristics of Primary Hyperparathyroidism: Current Clinical Experience from a Tertiary Center
Havva Sezer
doi: 10.14744/scie.2024.84758  Sayfalar 161 - 166

13.
Apendektomi Sonrası Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler
Factors That Influence the Length of Hospital Stay After an Appendectomy
Burak Yalcin Kara, Yahya Ozel, Didem Ertorul, Suleyman Caglar Ertekin
doi: 10.14744/scie.2024.47855  Sayfalar 167 - 173

14.
Avrupa ve Türkiye’de Acil Servise Bağlı Ölümlerin Çok Değişkenli Analizi
Multivariate Analysis of Emergency Department Related Deaths in Europe and Türkiye
Erkan Boğa, Kadir Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2024.51482  Sayfalar 174 - 179

15.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Pediatrik Travma Vakalarının Kapsamlı Bir Analizi
Pediatric Trauma in a Tertiary Care Center: A Comprehensive Analysis Evaluation of Trauma Cases in Pediatric Intensive Care Unit
Cansu Günerhan, Abdulrahman Özel, Servet Yuce, Emrah Can, Meltem Erol
doi: 10.14744/scie.2024.16878  Sayfalar 180 - 185

16.
Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran İlk Trimesterdeki Gebe Kadınların D Vitamini Eksikliği Prevalansı ve Mevsimsellik Etkisi
Prevalence of Vitamin D Deficiency and Seasonality Effect in First Trimester Pregnant Women Referring to a Tertiary Health Care Institution
Kasım Turan, Betul Kuru
doi: 10.14744/scie.2024.90217  Sayfalar 186 - 190

17.
Tükürük Bezi Tümörlerinde Bcl-2, Kaspaz-3 ve GSTP Ekspresyonlarının Prognostik Değerleri
The Prognostic Values of BCL-2, Caspase-3 and GSTP Expressions in Salivary Gland Tumors
Muharrem Atlı, Sema Çetin, Serpil Oguztuzun, Kayhan Başak, Gizem Kat Anıl, Sedat Aydın, Filiz Kardiyen, Mehmet Gökhan Demir, Can Yılmaz
doi: 10.14744/scie.2024.60133  Sayfalar 191 - 195

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale