E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Akut Kalp Yetmezliği Hastalarının Acil Servis Tekrar Başvurularını Etkileyen Faktörler [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 13-19 | DOI: 10.14744/scie.2023.67984

Akut Kalp Yetmezliği Hastalarının Acil Servis Tekrar Başvurularını Etkileyen Faktörler

Ömer Faruk Gülsoy, Gorkem Alper Solakoglu, Ferhat Arslan, Çağatay Nuhoğlu, Şennaz Şahin
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut kalp yetmezliği hastalarının acil servise tekrar başvurusunu nedenleri literatürde net olarak ortaya konmamıştır ve gelecekte bu hasta grubunun acil servisi daha sık kullanacağı öngörülmektedir. Çalışmamızda, acil servise akut kalp yetmezliği nedeni 90 gün içinde tekrar başvuran hastaların demografik, biyokimyasal, görüntüleme ve sonlanım değişkenlerinin tekrar başvuruya etkisini belirlemeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza 1 Ocak 2019-1 Ocak 2021 tarihleri arasında 90 gün içinde akut dekompanse kalp yetmezliği nedeni ile acile servise tekrar başvuran olan hastalar dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özelliklerinin retrospektif analizi ve yeniden başvuruyu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi yapıldı.
BULGULAR: Çalışmamıza ortalama 34±12.5 gün sonra tekrar acil servise başvuran 250 hasta dahil edildi.Hastaların yoğun bakım veya servise yatırılmaları ile 90 gün içinde tekrar başvurmaları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. (p<0,005). Ek olarak acil serviste non-invazif mekanik ventilasyon alan hastaların acil servise tekrar almayanlara göre daha erken başvurmaktadır (p<0,005). Hastaların EF değerleri de erken tekrar başvuru ile ilişkili bulundu. (p<0,005). Pearson’ın R korelasyon analizi, 90 gün içinde furosemid kullanımı ile yeniden kabul arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya kondu (r=0.2015, p=0.0014).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmamız, yeniden başvurunun NIMV kullanımı, furosemid kullanımı, hastanın ejeksiyon fraksiyonunun düşük olması ve hastane-ye yatıştan etkilendiğini göstermiştir. Sonuç olarak, acil serviste NIMV ve yüksek doz furosemid uygulanan hastaların ve düşük ejeksiyon fraksiyonu olan akut kalp yetmezliği hastalarını taburcu ederken titiz davranmak ve hastalar için takip stratejisi oluşturmak önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hastane, hastanın yeniden başvurusu, kalp yetersizliği.

Factors Effecting Readmission of Acute Heart Failure Patients to Emergency Department

Ömer Faruk Gülsoy, Gorkem Alper Solakoglu, Ferhat Arslan, Çağatay Nuhoğlu, Şennaz Şahin
Emergency Medicine, Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye

INTRODUCTION: The clear reasons for the re-presentation of acute heart failure patients to the emergency department have not been definitively established in the literature, yet it is anticipated that this patient group will utilize emergency services more frequently in the future. In our study, we aimed to determine the impact of demographic, biochemical, imaging, and outcome variables on the re-presentation to the emergency department within 90 days in patients revisiting due to acute heart failure.
METHODS: Patients revisiting the emergency department within 90 days due to acute decompensated heart failure between January 1, 2019, and January 1, 2021, were included in our study. A retrospective analysis of patients’ demographic and clinical characteristics was conducted, and factors influencing re-presentation were evaluated.
RESULTS: Our study included 250 patients who revisited the emergency department on average after 34±12.5 days. A significant relationship was observed between patients requiring intensive care unit or hospital admission and their re-presentation within 90 days (p<0.005). Furthermore, patients who received non-invasive mechanical ventilation in the emergency department re-presented earlier compared to those who did not (p<0.005). Patients’ ejection fraction values were also found to be associated with early re-presentation (p<0.005). Pearson’s R correlation analysis revealed a significant relationship between the use of furosemide within 90 days and re-admission (r=0.2015, p=0.0014).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our research demonstrated that re-presentation is influenced by the use of NIMV, furosemide, low ejection fraction, and hospitalization. Consequently, exercising caution while discharging patients receiving NIMV and high-dose furosemide in the emergency department, as well as formulating a follow-up strategy for patients with low ejection fraction in acute heart failure, holds paramount importance.

Keywords: Acute heart failure, emergency department, hospital readmission.

Ömer Faruk Gülsoy, Gorkem Alper Solakoglu, Ferhat Arslan, Çağatay Nuhoğlu, Şennaz Şahin. Factors Effecting Readmission of Acute Heart Failure Patients to Emergency Department. South Clin Ist Euras. 2024; 35(1): 13-19

Sorumlu Yazar: Ömer Faruk Gülsoy, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale