E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Konvalesan Plazma Tedarikini Artırmada Donörlerin Psikolojik Durumlarının ve Verilen Yapılandırılmış Bilgilerin Rolü [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Baskıdaki Makaleler: SCIE-57983 | DOI: 10.14744/scie.2022.57983

Konvalesan Plazma Tedarikini Artırmada Donörlerin Psikolojik Durumlarının ve Verilen Yapılandırılmış Bilgilerin Rolü

Arda Kazim Demirkan1, Sude Hatun Aktimur2, Necla Gökçe Genç3, Ahmet Şen4
1Psikiyatri Kliniği, Samsun Liv Hospital, Samsun, Türkiye
2Hematoloji Bilim Dalı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye
3Dahiliye Ana Bilim Dalı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye
4Anesteziyoloji Kliniği, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Son çalışmalardan elde edilen umut verici raporlar, tedavide yardımcı bir alternatif olarak konvalesan plazmanın etkisini göstermiştir. Çalışmamızın amacı, olası plazma bağışçılarının, konvalesan plazma bağışı konusunda mevcut bilgi düzeylerini, psikometrik özelliklerini ve yapılandırılmış bilgiler verildikten sonra bağışçı olma eğilimlerinin değişimini değerlendirmektir.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Dört yüz plazma bağışçısı adayı mevcut bilgi düzeyleri, kaygı, depresyon ve sağlık kaygısı puanları açısından değerlendirildi. Yapılandırılmış bilgilerden önce ve sonra gönüllü plazma bağışçısı olma eğilimleri anketlerle değerlendirildi.


BULGULAR: Daha az eğitimli veya eğitimsiz katılımcılarda, doğru bilgi plazma bağışçısı olma kararını eğitimli kişilere göre daha fazla değiştirmiş ve eğitim düzeyleri arasındaki istatistiksel fark yeterli bilgi ile neredeyse ortadan kalkmıştır (0,006'ya karşı 0,037, p değerleri). Ayrıca, önceden kan bağışı yapmış olmak veya daha önce kan ürünlerine ihtiyaç duymak, yeterli bilgiye bakılmaksızın plazma bağışçısı gönüllüsü olmak için önemli faktörlerdir. Verilen yapılandırılmış bilgilerden sonra katılımcıların psikolojik durumlarının plazma bağış eğilimleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı gözlemlendi.


TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğru bilgi verildikten sonra bireylerin psikolojik durumları ve eğitim durumları ne olursa olsun bireyler arasındaki yatkınlık farklılıklarının ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, bu çalışmada önceki kan bağışı öyküsünün plazma bağışçısı olmak için öngörücü bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır; bu nedenle, uzun vadede kan bağışını teşvik etmeye yönelik müdahaleler, akut durumlarda plazma bağışı arzını artırmak için etkili bir yaklaşım olarak görülmektedir. Çalışmamızın sonuçları, kısa ve uzun vadede plazma bağışını artırmak için bireyleri ve toplumu bilgilendirmenin temel yaklaşımlardan biri olduğunu vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: hasta eğitimi, psikoloji, pandemi, plazma bağışı

The Role of Donors’ Psychological Status and Given Structured Information in Increasing Convalescent Plasma Procurement

Arda Kazim Demirkan1, Sude Hatun Aktimur2, Necla Gökçe Genç3, Ahmet Şen4
1Department of Psychiatry, Samsun Liv Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Hematology, Samsun Education and Training Hospital, Samsun, Turkey
3Department of Internal Medicine, Samsun Education and Training Hospital, Samsun, Turkey
4Department of Anesthesiology, Samsun Education and Training Hospital, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Promising reports from recent studies show the effect of convalescent plasma as an adjunct alternative in treatment. The subject of our study is evaluating the current knowledge level about convalescent plasma donation, and psychometric properties of possible plasma donors and their change of tendency towards being donors after recieving structured information.
METHODS: Four hundred plasma donor candidates were assessed for their current knowledge level, anxiety, depression, and health anxiety scores. Their tendency to be voluntary plasma donors before and after structured information was evaluated with surveys.
RESULTS: In participants who are undereducated or uneducated, correct information changed the decision of being a plasma donor more than educated persons, and the statistical difference between donors that have different education levels nearly disappeared with sufficient knowledge (0.006 vs 0.037, p values). Also, previous blood donation or need for blood products in past were important factors to be a plasma donor volunteer, regardless of sufficient information. After the structured information given, it was observed that the psychological states of the participants had no effect on plasma donation tendencies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that after the correct information, the dispositional differences between the individuals disappeared, regardless of the psychological and educational status of the individuals. Also, this study suggests that previous blood donation history is a predictive factor for being a plasma donor; so, interventions to encourage blood donation is seen as an effective approach for the long term to increase plasma donation supply in acute situations. The results of our study emphasize that informing individuals and society is one of the basic approaches to increase plasma donation in the short and long term.

Keywords: patient education, psychology, pandemic, plasma donationSorumlu Yazar: Arda Kazim Demirkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale