E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Kısa süreli ameliyatlarda laringeal maske havayolu ve Cobra perilaringeal havayolunun etkinlik ve komplikasyonlarının karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 57-65

Kısa süreli ameliyatlarda laringeal maske havayolu ve Cobra perilaringeal havayolunun etkinlik ve komplikasyonlarının karşılaştırılması

Kemal Tural, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Yaman Özyurt
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, kısa süreli operasyonlar esnasında laringeal maske havayolu (LMH) ve Cobra perilaringeal havayolunun (CPH) etkinlik ve komplikasyonları karşılaştırıldı.
YÖNTEMLER: Genel anestezi altına girecek 80 ASA I-II hasta rasgele olarak LMH ve CPH uygulamasına göre ayrıldı. Her iki gerecin yerleştirme kolaylıkları, yerleştirme zamanı, uygulama sayısı, hemodinamik parametrelere etkileri, yeterli ve güvenli havayolu sağlaması, tepe havayolu basıncı, inspiratuvar ve ekspiratuvar tidal volüm, anestezi süresince ve sonrasında kaf basınçları ve komplikasyonları karşılaştırıldı.
BULGULAR: LMH yerleştirme zamanı 24,2±10,13 s, 1. denemede başarı oranı %85 idi. CPH’de yerleştirme zamanı 20,85±7,52 s, 1. denemede başarı oranı %92 idi. Ancak aradaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). Anestezi sırasında çeşitli zamanlardaki havayolu tepe basıncı CPH grubunda LMA grubundan yüksek idi (p<0,05). CPH grubunda 7 hastada dilde morarma gözlendi, istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05).
SONUÇ: Biz her iki gerecin de pozitif basınçlı ventilasyon için kısa süreli cerrahi girişim ve seçilmiş olgularda efektiflik ve havayolu güvenilirliği açısından benzer ve CPH’nin havayolu yönetimi uygulamalarında klasik LMA’ya bir üstünlüğü olmamakla birlikte alternatif olabileceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Genel anestezi, laringeal maske havayolu, Cobra perilaringeal havayolu

A comparison of the effectiveness and complications of the laryngeal mask airway and the perilaryngeal airway-Cobra during operations of short duratıon

Kemal Tural, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Yaman Özyurt
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 1, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to compare the effectiveness and complications of the laryngeal mask airway (LMA) and perilaryngeal airway (PLA)-Cobra during operations of short duration.
METHODS: Eighty American Society of Anesthesiologists (ASA) I-II patients, undergoing general anesthesia, were randomly allocated to receive either LMA or PLACobra. We compared both devices for facility of insertion, time of insertion, number of insertion attempts, effects on hemodynamic parameters, provision of adequate and safe airway, peak airway pressure, inspiratory and expiratory tidal volume, cuff pressures, and complications during anesthesia and postanesthesia.
RESULTS: LMA insertion time was 24.2±10.13 s, and successful rate on first attempt was 85%. The PLA-Cobra insertion time was 20.85±7.52 s, and successful rate on first attempt was 92%. However, these differences were not statistically significant (p>0.05). Peak airway pressures at different times during anesthesia in the Cobra group were higher than in the LMA group (p<0.05). Bruising of the tongue was seen in seven patients in the PLA-Cobra group, which was statistically significant (p<0.05).
CONCLUSION: Both of the devices provided an adequate airway for positive pressure ventilation in selected patients during short-time operations, and the use of PLA-Cobra is an alternative to the LMA.

Keywords: Anesthesia general, laryngeal mask airway, perilaryngeal airway-Cobra

Kemal Tural, Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Yaman Özyurt. A comparison of the effectiveness and complications of the laryngeal mask airway and the perilaryngeal airway-Cobra during operations of short duratıon. South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 57-65

Sorumlu Yazar: Gülten Arslan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale