E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Dudakta yassı epitel hücreli karsinom: Yalnız cerrahi ve cerrahi ve postoperatif radyoterapi ile tedavi, elde edilen sonuçlar ve prognostik faktörler [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 127-134 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.92063

Dudakta yassı epitel hücreli karsinom: Yalnız cerrahi ve cerrahi ve postoperatif radyoterapi ile tedavi, elde edilen sonuçlar ve prognostik faktörler

Naciye Özşeker, Atınç Aksu, Mihriban Koçak, Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Beyhan Ceylaner Bıçakçı
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada, 10 yıllık periyot içinde takip edilen dudak kanserlerinde klinikopatolojik özellikler, relaps paterni, prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
amaçlandı.
YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2000-2010 yılları arasında takip edilen yassı epitel hücreli dudak karsinomu tanılı 90 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların 44’ü (%49) evre I, 30’u (%33) evre ll, 11’i (%12) evre III ve 5’i (%6) evre lVa olarak evrelendi. Tüm hastalara cerrahi rezeksiyon, 32 (%36) hastaya boyun diseksiyonu
uygulanmış idi. Ameliyat sonrası dönemde 28 (%31) hastada radyoterapi uygulandı. Toplam 26 (%29) hastada tekrarlama oldu (%21 bölgesel, %3 dudak, %3 lokal+bölgesel, %2 uzak). Median 40 ay izlem sonrasında 75 hasta (%84) hastalıksız
olarak takip edilmektedir. Hastaların 12’si (%13) hastalık nedeni ile, 3’ü (%3) hastalık dışı nedenle hayatını kaybetti. Genel sağkalım 5 yılda %77.5 olup, hastalıksız sağkalım 5
yılda %66 idi.
SONUÇ: İleri evre ve cerrahi sınır pozitifliği sağkalımı kötüleştirmektedir. TNM evresine ek olarak tümör derinliğinin de kötü prognostik faktör olarak dikkate alınması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Dudak kanseri, cerrahi, radyoterapi, prognoz, yassı epitel hücreli karsinom.

Squamous cell carcinoma of the lip: Treatment results and prognostic factors for patients treated with surgery alone and surgery plus postoperative radiotherapy

Naciye Özşeker, Atınç Aksu, Mihriban Koçak, Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Beyhan Ceylaner Bıçakçı
Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In our study, we followed the clinicopathological features, relapse patterns and prognostic factors of lip cancers, and treatment results were evaluated over a 10-year period.
METHODS: We reviewed retrospectively the results of 90 patients treated in our clinic between 2000 and 2010 with a diagnosis of squamous cell carcinoma (SCC) of the lip.
RESULTS: Forty-four patients (49%) were stage I, 30 (33%) stage II, 11 (12%) stage III, and 5 (6%) stage IVa. Surgical resection was applied to all patients, and included neck dissection in 32 (36%) patients. Twenty-eight (31%) patients had radiotherapy in the postoperative period. Twenty-six (29%) patients had recurrence (21% regional, 3% local, 3% local+regional, 2% distant metastasis). Seventy-five patients (84%) were followed as disease-free in a median of 40 months follow-up. Twelve patients (13%) died due to disease and 3 (3%) due to reasons other than disease. Overall survival at 5 years was 77.5%, and disease-free survival at 5 years was 66%.
CONCLUSION: Advanced stage and surgical margin positivity exacerbated the survival. In addition to the TNM stage of the tumor, the tumor depth is recommended to be considered as a
poor prognostic factor.

Keywords: Lip cancer, surgery, radiotherapy, prognosis, squamouse cell carcinoma.

Naciye Özşeker, Atınç Aksu, Mihriban Koçak, Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Beyhan Ceylaner Bıçakçı. Squamous cell carcinoma of the lip: Treatment results and prognostic factors for patients treated with surgery alone and surgery plus postoperative radiotherapy. South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 127-134

Sorumlu Yazar: Naciye Özşeker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale