E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Alt gastrointestinal cerrahide stoma tercihi ne olmalı? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 6-10 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.78557

Alt gastrointestinal cerrahide stoma tercihi ne olmalı?

Mehmet Karabulut1, Murat Gönenç1, Mustafa Uygar Kalaycı1, Koray Baş2, Osman Köneş1, Ali Kocataş1, Halil Alış1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Lefkoşa

AMAÇ: Bu çalışmada, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde son altı yılda alt gastrointestinal sistemde stoma uygulaması yapılan
hastalar değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Mayıs 2005 - Mayıs 2011 tarihleri arasında alt gastrointestinal sistem hastalıkları nedeniyle acil ve elektif olarak stoma uygulanan 201 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların endikasyonu, tercih edilen stoma tipi, cerrahi komplikasyonlar, kapatılma süreleri ve kapatma ameliyatlarından sonra görülen komplikasyonlar geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Stoma yapılan 201 hastanın %60’ı erkek ve yaş ortalaması 70.5 (dağılım, 18-87 yaş) idi. Stoma uygulamasının %82.5’i acil ameliyatlarda yapıldı. En sık endikasyon rektosigmoid
malignite cerrahisi idi (%52). En sık tercih edilen stoma çeşidi uç kolostomi idi (%27). Tüm stomaların %10’unda stenoz, iskemi, prolapsus, parastomal herni ve retraksiyon
gibi komplikasyonlar görüldü. Stomaya ait komplikasyonlar en sık uç kolostomide görüldü. Stomaların %43’ü çeşitli nedenlerle kapatılamadı. En sık görülen neden hastaların kapatılma öncesi hayatlarını kaybetmeleri idi (%53). Stoması kapatılan hastaların %30’unda komplikasyon gelişti. En sık görülen komplikasyon yara yeri enfeksiyonu idi ve en sık uç kolostomi kapatılması sonrasında görüldü. En az komplikasyon saptırıcı tipte enterostomilerde izlendi.
SONUÇ: Stoma komplikasyon oranı yüksek bir işlemdir. Bu sebeple alt gastrointestinal sistem cerrahisinde primer anastamoz öncelikle düşünülmeli, stoma ihtiyacı olan hastalarda
saptırıcı enterostomi tercih edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alt gastrointestinal cerrahi, enterostomi, kolostomi, komplikasyon, stoma

Which kind of stoma should be chosen in lower gastrointestinal surgery?

Mehmet Karabulut1, Murat Gönenç1, Mustafa Uygar Kalaycı1, Koray Baş2, Osman Köneş1, Ali Kocataş1, Halil Alış1
1Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Near East University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Lefkosia, Cyprus

OBJECTIVE: In this study, we aimed to make analysis of patients in whom lower gastrointestinal system stomas were performed at General Surgery Clinic of Istanbul Bakirkoy Dr. Sadi
Konuk Training and Research Hospital during last six years.
METHODS: Totally 201 patients in whom stoma was performed following emergency or elective lower gastrointestinal system surgery during May 2005 and May 2011 were retrospectively analyzed. Indication, stoma type, surgical complications of stoma,
time to stoma closure and complications related to closure were evaluated.
RESULTS: Of the 201 patients, 60% were male. Mean age of the patients were 70.5 (range 18 to 87 years). Stomas were performed via emergency surgery in 82,5% of cases. Surgery for recto-sigmoid cancer was the leading indication (52%). End colostomy was preferred in 27% of the patients. Overall complication rate of 10% was observed related to stoma (stenosis, ischemia, prolapsus, parastromal hernia and retraction). The highest complication rate was in patients with end colostomy. Totally 43% of the stomas could not be closed due to several reasons where death before closure was the major cause (53%). A complication rate of 30% was observed in cases when stoma closure was performed. The most common complication which is wound infection was observed in end colostomy closure. The lowest overall complication rate was in group of loop enterostomy patients.
CONCLUSION: Stoma is a surgical procedure which has a relatively high complication rate. For this reason in lower gastrointestinal tract surgery, primary anastomosis should be the first
choice in general. In cases where stoma is needed, loop enterostomy should be preferred, when possible.

Keywords: Lower gastrointestinal tract surgery, enterostomy, colostomy, complication, stoma

Mehmet Karabulut, Murat Gönenç, Mustafa Uygar Kalaycı, Koray Baş, Osman Köneş, Ali Kocataş, Halil Alış. Which kind of stoma should be chosen in lower gastrointestinal surgery?. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 6-10

Sorumlu Yazar: Koray Baş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale