E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi yönteminin postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(3): 134-141

Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi yönteminin postoperatif sonuçlarının değerlendirilmesi

Selçuk Haşim Gözoğlu1, Hasan Basri Velioğlu2, Didem Evşen Erdemir3, Feyza Önder4
1Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, Samsun
2Rize Devlet Hastanesi Göz Kliniği, Rize
3Gümüşhane Devlet Hastanesi Göz Kliniği, Gümüşhane
4Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı son yıllarda gelişen ve yaygınlaşan mikroinsizyonel katarakt cerrahisinin sonuçlarını ve güvenilirliğini incelemektir.
YÖNTEMLER: Mart 2006 - Temmuz 2006 tarihleri arasında, mikroinsizyonel katarakt cerrahisi uygulanmış hastaların bulguları değerlendirildi. Otuz olgunun 30 gözü bu çalışma kapsamına alındı. Hastalar görme keskinliği seviyeleri, pakimetrik ölçüm değişiklikleri, operasyon esnasında ve sonrasında oluşan komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Cerrahi sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi yapılarak, yöntemlerin güvenilirlik ve etkinlikleri araştırıldı.
BULGULAR: Postoperatif 1. haftadan itibaren, düzeltilmiş en iyi görme keskinliği medyan değerleri 1,0 olarak saptandı. Pakimetri değerleri, ameliyat öncesinde 549,86±38,90 μ, ameliyat sonrasında ise 1. haftada 570,76±42,55 μ, 1. ayda 552,76±37,14 μ ve 3. ayda 48,76±37,27 μ olarak ölçüldü. Vektöriyel analiz programıyla cerrahiye bağlı astigmatizma aritmetik ortalaması incelendiğinde, ameliyat sonrası 1. haftada 0,55±0,50 D, 1. ayda 0,52±0,46 D ve 3. ayda 0,45±0,37 D olarak bulundu. Vektöryel ortalama ise ameliyat
sonrası 1. haftada 0,27 D 85°, 1. ayda 0,30 D 88° ve 3. ayda 0,25 D 87° olacak şekilde 0,5 dioptrinin altında ölçüldü.
SONUÇ: Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi, intraoperatif, postoperatif komplikasyonlar, görsel sonuçlar ve santral korneal kalınlığı açısından konvansiyonel fakoemülsifikasyon kadar etkili ve güvenilir bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fakoemülsifikasyon, katarakt, mikroinsizyonel katarakt cerrahisi.

Evaluation of postoperative results of microincision cataract surgery

Selçuk Haşim Gözoğlu1, Hasan Basri Velioğlu2, Didem Evşen Erdemir3, Feyza Önder4
1Mehmet Aydın Training and Research Hospital, Department of Ophtalmology, Samsun, Turkey
2Rize State Hospital, Department of Ophtalmology, Rize, Turkey
3Gümüşhane State Hospital, Department of Ophtalmology, Gümüşhane, Turkey
4Haseki Training and Research Hospital, Department of Ophtalmology, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to assess the safety and efficacy of microincision cataract surgery (MICS).
METHODS: Thirty eyes of 30 patients who had undergone MICS between March 2006 and July 2006 were evaluated. Visual acuity levels, pachymetric measurements and intraoperative and postoperative complications were considered. Safety, efficacy of methods and statistical analysis of surgical results were assessed.
RESULTS: Postoperative best corrected visual acuity median value was 1.0. Preoperative central corneal thickness value was 549.86±38.90 μ. Postoperative central corneal thickness value was 570.76±42.55 μ at 1 week, 552.76±37.14 μ at 1 month and 548.76±37.27 μ at
3 months. Postoperative arithmetic averages of astigmatism due to surgery were calculated as 0.55±0.50 D at 1 week, 0.52±0.46 D at 1 month and 0.4 5±0.37 D at 3 months by vectorial analysis program. Vectorial averages of astigmatism due to surgery were calculated as 0.27 D 85° at 1 week, 0.30 D 88° at 1 month and 0.25 D 87° at 3 months by vectorial analysis program.
CONCLUSION: MICS was considered as efficient and safe as conventional phacoemulsification when visual acuity results, central corneal thickness and intraoperative and postoperative
complications were evaluated.

Keywords: Phacoemulsification, cataract, microincision cataract surgery.

Selçuk Haşim Gözoğlu, Hasan Basri Velioğlu, Didem Evşen Erdemir, Feyza Önder. Evaluation of postoperative results of microincision cataract surgery. South Clin Ist Euras. 2009; 20(3): 134-141

Sorumlu Yazar: Feyza Önder, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale