E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Akciğer gelişimsel anomalili olgularımız [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 135-144 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.53496

Akciğer gelişimsel anomalili olgularımız

Tülin Durgun Yetim1, Hanifi Bayaroğulları2, İsmail Güzelmansur3, Vefik Arıca4, İbrahim Şilfeler4, Seçil Arıca5
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Hatay
3Özel Mozaik Hastanesi, Hatay
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Hatay
5Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Akciğerlerin gelişimsel anomalileri (AGA), nonherediter olan nadir bir hastalık grubudur. Bu anomalilerin bir kısmı ağır seyretmekte olup prenatal dönemde fetüsün kaybına yol açabilir. Çalışmamızda, hastanemize başvuran çocuk hastalarda doğuştan akciğer anomalilerini ve tiplerini belirleyip, tedavi yöntemlerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: 2009-2011 yılları arasında hastanemize başvuran obstetrik ve diğer hasta gruplarında çeşitli görüntüleme yöntemleri ile AGA tespit edilen hastalar, tanı alma zamanları, tanı yöntemleri ve tedavileri açısından geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastanemizde 2 yıllık dönem içerisinde toplam 27 hastada gelişimsel akciğer anomalisi saptandı. Olguların 13’ü sadece ultrasonografi, 2’si ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile prenatal dönemde tanı aldı. On bir hastaya postnatal dönemde bilgisayarlı tomografi ile tanı konuldu.
SONUÇ: Akciğerlerin gelişimsel anomalileri prenatal dönemde fetüsün, postnatal dönemde yeni doğan bebeğin kaybına yol açabildiklerinden erken tanı konulması ve tedavisi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akciğerin gelişimsel anomalileri, antenatal, postnatal.

Our patients with developmental anomalies of lung

Tülin Durgun Yetim1, Hanifi Bayaroğulları2, İsmail Güzelmansur3, Vefik Arıca4, İbrahim Şilfeler4, Seçil Arıca5
1Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Hatay, Turkey
2Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Hatay, Turkey
3Private Mozaik Hospital, hatay, Turkey
4Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Hatay, Turkey
5Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Hatay, Turkey

OBJECTIVE: The congenital anomalies of the lung is a rare and non-hereditary group of lung diseases. Some of these anomalies can progress very severely so that they can cause abortus of the fetus. In this present study, we aimed to determine the types of congenital lung diseases (CLD) and investigate their treatment modalities in the paediatric patient group
attended to our hospital.
METHODS: Between 2009 - 2011, the obstetric and other patient groups were evaluated for CLD existence by various imaging techniques. Any kind of CLD diagnosed patients were evaluated retrospectively according to the diagnosis time, technique and treatment modalities.
RESULTS: In this 2 year time period, 27 patients were diagnosed with CLD. Thirteen patients diagnosed with ultrasonography solely, 2 patients diagnosed with ultrasonography and magnetic resonance imaging in the prenatal period. Eleven patients diagnosed with computed tomography in the potnatal period.
CONCLUSION: The early diagnosis and treatment of CLD is of most importance because of the fatal progression in the prenatal and postnatal period.

Keywords: Lung developmental abnormalities, antenatal, postnatal.

Tülin Durgun Yetim, Hanifi Bayaroğulları, İsmail Güzelmansur, Vefik Arıca, İbrahim Şilfeler, Seçil Arıca. Our patients with developmental anomalies of lung. South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 135-144

Sorumlu Yazar: Tülin Durgun Yetim, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale