E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Karaciğerde Atrofi-Hipertrofi Kompleksi Gelişmiş Olgularda İntraoperatif Vasküler Yaralanmalar [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 18-24

Karaciğerde Atrofi-Hipertrofi Kompleksi Gelişmiş Olgularda İntraoperatif Vasküler Yaralanmalar

Barış Tüzün1, Murat Çağ2, Nimet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Levent Kaptanoğlu2, Fatma Aykan3, Tolgay Akın1, Engin Baştürk1, Selahattin Vural1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Su Altı Ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

AMAÇ: Karaciğerin bir lobunda atrofi ve bu durumu kompanse etmek amacıyla karşı lobda hipertrofi gelişmesine atrofi-hipertrofi kompleksi (AHK) adı verilir. Çalışmamızda 2004 yılı içerisinde AHK gelişen 20 olguda, karaciğer kitlelerine yönelik cerrahi girişimlerde vasküler yaralanma oranı araştırıldı. Tüm olgulara ameliyat öncesi ultrasonografi (USG), bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme, ameliyat esnasında ise intraoperatif USG uygulandı. Atrofi 13 (%65) olguda sağda, 7 (%35) olguda solda saptandı. Konulan tanılar olguların 4’ünde (%20) karaciğer hemanjiyomu, 11’inde (%55) karaciğer hidatik kisti, 2’sinde (%10) hepatoselüler karsinom, 1’inde (%5) kolon tümörü metastazı, 1’inde (%5) fokal nodüler hiperplazi, 1’inde (%5) ise karaciğer apsesi idi. Üç (%15) olguda karaciğer içi ve dışı vasküler yaralanma gelişti. Yaralanan vasküler yapılar 1 (%5) olguda sol lateral segment portal ven dalı ve 2 (%10) olguda sağ hepatik ven dalıydı. Tüm yaralanmalar inkomplet olup, primer olarak tamir edildi.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Atrofi, hipertrofi; karaciğer.

Intraoperatıve Vascular Injurıes In Cases Wıth Atrophy-Hypertrophy Complex Of Lıver

Barış Tüzün1, Murat Çağ2, Nimet Süslü1, Feyyaz Onuray1, Levent Kaptanoğlu2, Fatma Aykan3, Tolgay Akın1, Engin Baştürk1, Selahattin Vural1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3. Genel Cerrahi Kliniği
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Su Altı Ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

OBJECTIVE: Atrophy of one lobe of the liver and hypertrophy of the other lobe for compensation is called atrophy-hypertrophy complex. In our study, iatrogenic vascular injury ratio was examined in 20 cases. Ultrasonography (USG), computed tomography and magnetic resonance imaging studies were performed prior to surgery and intraoperative USG was used perioperatively. Atrophy was found in 13 (65%) cases in the right lobe and in 7 (35%) cases in the left lobe. Liver hemangiomas were responsible in 4 (20%) cases, hydatid cyst in 11 (55%) cases, hepatocellular carcinoma in 2 (10%) cases, metastasis of colonic tumor in 1 (5%) case, liver abscess in 1 (5%) case and focal nodular hyperplasia in 1 (5%) case. Intrahepatic and extrahepatic vascular injuries developed in 3 (15%) cases. Left lateral segment branch of portal vein in 1 (5%) case and right hepatic vein branches in 2 (10%) cases were injured. All injuries were incomplete and repaired primarily.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Atrophy, hypertrophy; liver.

Barış Tüzün, Murat Çağ, Nimet Süslü, Feyyaz Onuray, Levent Kaptanoğlu, Fatma Aykan, Tolgay Akın, Engin Baştürk, Selahattin Vural. Intraoperatıve Vascular Injurıes In Cases Wıth Atrophy-Hypertrophy Complex Of Lıver. South Clin Ist Euras. 2007; 18(1): 18-24

Sorumlu Yazar: Barış Tüzün
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale