E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Böbrek Taşlarında Şok Dalga Tedavisi; Elde Edilen Başarı Oranları İle Hasta Anksiyetesinin Karşılaştırmalı Analizi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 47-52 | DOI: 10.14744/scie.2016.37267

Böbrek Taşlarında Şok Dalga Tedavisi; Elde Edilen Başarı Oranları İle Hasta Anksiyetesinin Karşılaştırmalı Analizi

Cahit Şahin, Kemal Sarıca
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Böbrek taşlarında şok dalga litotripsi (shock wave lithotripsy [SWL]) tedavisi sonrasında elde edilen başarı oranları ile bu parametrenin hasta anksiyetesi üzerine olası etkileri araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza SWL uygulanan toplam 128 hasta dahil edildi. Hasta anksiyetesi işlemden hemen önce ve işlem sonrası birinci hafta ve birinci ayın sonunda State and Trait Anxiety Inventory (STAI) testi ile belirlendi. Hastalar birinci ayın sonunda taştan yoksunluk durumlarına göre üç gruba ayrıldı; Grup 1: Tamamen taşsız kalanlar, Grup 2: Semptomsuz rezidü taşı olanlar ve Grup 3: Ek girişim gerektiren rezidü taşlı hastalardı. Hastaların anksiye ölçümlerine ek olarak tüm olgular aneljezik gereksinimi ile acil servise başvuru oranları açısından analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmamız verilerine göre, grup içi birinci ay STAI skorları karşılaştırmasında tüm gruplarda anlamlı bir düşüş varken, 3. grupta bu düşüş diğer gruplara göre nispeten daha az olduğu görüldü. Gruplar arası ikili karşılaştırmada 3. grup ile diğer iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu gözlendi. Benzer olarak 3. grup hastalarda, acil servise başvuru ve analjezik kullanım oranları daha yüksek olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şok dalga tedavisi tedavisi sonrasında geriye kalan taşlara uygulanan ek tedavilere bağlı olarak hastaların anksiyete durumu etkileyebilmektedir. Bu açıdan hastalara işlemi sonrasında geriye kalabilecek taşların muhtemel ek girişimler konusunda detaylı bilgi verilmeli ve mümkün olduğu ölçüde taşsızlık hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, başarı oranları, böbrek taşı, şok dalga litotripsi.

Comparative Analysis of Shock Wave Therapy Success Rate in Management of Renal Stones and Patient Anxiety

Cahit Şahin, Kemal Sarıca
Department of Urology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to evaluate the success rate of shock wave lithotripsy (SWL) and possible effects on the anxiety status of patients.
METHODS: Anxiety status of 128 patients was evaluated using State and Trait Anxiety Inventory (STAI) scale. Three groups were created depending on stone condition: Group 1, completely stone-free; Group 2, asymptomatic residual fragments; and Group 3, fragments requiring additional procedures. Anxiety was evaluated comparatively according to analgesic need and emergency department referrals.
RESULTS: Mean score in all 3 groups 1 month after treatment showed significant decrease; however, this decrease was smaller in Group 3 than the other 2 groups. Pairwise evaluation of mean STAI scores revealed significant difference between Group 3 and other groups. Similarly, analgesic need and emergency department referral rate were higher in Group 3.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Residual fragments after SWL procedure may affect the anxiety status of the treated patients due to both symptoms they experience and need for additional procedures. We believe that detailed information should be provided to patients with respect to procedure, possible complications, and potential need for additional treatment.

Keywords: Anxiety, kidney stone, shock wave lithotripsy, success rate.

Cahit Şahin, Kemal Sarıca. Comparative Analysis of Shock Wave Therapy Success Rate in Management of Renal Stones and Patient Anxiety. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 47-52

Sorumlu Yazar: Cahit Şahin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale