E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Akut Aşil Tendon Rüptürü Tedavisinde Perkütan ve Açık Tekniklerin Karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(3): 243-247 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.35467

Akut Aşil Tendon Rüptürü Tedavisinde Perkütan ve Açık Tekniklerin Karşılaştırılması

Evren Akpınar1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Gökhan Polat3, Ömer Naci Ergin3, Mehmet Erdil4, İbrahim Tuncay5
1Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Sultançiftliği Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ad,
4İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Tavmatoloji Ad,
5Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ad.

GİRİŞ ve AMAÇ: Aşil tendon rüptürü sık rastlanan bir yaralanma türü olmasına rağmen tedavisi halen tartışmalıdır. Çalışmamızda Aşil tendon tamirinde kullanılan perkütan ve açık cerrahi tekniklerin fonksiyonel durumunu karşılaştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda 33’ü perkütan (ortalama takip süresi 39 [16–49] ay), 57’si açık (ortalama takip süresi 44,16 [16–95] ay) teknikle tedavi edilmiş 90 hastanın sonuçları geriye dönük olarak karşılaştırıldı. Hastalar AOFAS skoru, ayakbileği eklem hareket açıklığı, dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon gücü, işe ve spora yeniden başlama zamanları açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Her iki grubun demografik özellikleri benzer olarak değerlendirildi ve yaş, cinsiyet, ortalama takip süreleri açısından fark yoktu. Fonksiyonel değerlendirmede AOFAS skorlarında (p=0.266), plantar fleksiyonda (p=0.106), dorsifleksiyonda (p=0.104), dorsifleksiyon (p=0.531) ve plantar fleksiyon (p=0.413) güçlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Grupların komplikasyon oranlarında anlamlı fark yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Aşil tendon rüptüründe perkütan ve açık tekniklerin fonksiyonel sonuçları başarılıdır ve perkütan tekniğin erken iyileşme ve işe dönme açısından üstünlüğü gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Açık cerrahi teknik, Aşil tendon rüptürü, peruktan cerrahi teknik.

Comparison of Percutaneous and Open Techniques in Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture

Evren Akpınar1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Gökhan Polat3, Ömer Naci Ergin3, Mehmet Erdil4, İbrahim Tuncay5
1Metin Sabancı Baltalimanı Bone Diseases Training And Research Hospital
2Sultançiftliği Lütfiye Nuri Burat Hospital
3İstanbul University İstanbul Medical Faculty Orthopedics And Traumatology
4İstanbul Medipol University Medical Faculty Orthopedics And Traumatology
5Bezmialem University Medical Faculty Orthopedics And Traumatology

INTRODUCTION: Acute Achilles tendon rupture is a common injury for which recommended treatment is still controversial. The aim of the present study was to compare functional results of percutaneous and open surgical techniques of Achilles tendon repair.
METHODS: Ninety patients (33 percutaneous repairs with a mean follow-up of 39 [16–49] months, and 57 open repairs with a mean follow-up of 44.16 [16–95] months) were included in this retrospective, comparative study. Patients were evaluated for American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) scores, ankle range of motion (ROM), dorsiflexion and plantar flexion strength, and time of return to work and sports at last follow-up.
RESULTS: Both groups had similar demographic characteristics, and there were no differences in terms of age, gender, and mean follow-up. In functional assessment, there were no statistical differences in AOFAS scores (p=0.266), plantar flexion (p=0.106), dorsiflexion (p=0.104), plantar flexion (p=0.413), and dorsiflexion strength (p=0.531) between the 2 groups. Regarding complications, there were no statistical differences between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Percutaneous and open Achilles repair can be performed with successful functional rates, and percutaneous technique did not show any superiority in terms of early recovery and return to work.

Keywords: Open surgical technique, Achilles tendon rupture, percutaneous surgical technique.

Evren Akpınar, Hasan Hüseyin Ceylan, Gökhan Polat, Ömer Naci Ergin, Mehmet Erdil, İbrahim Tuncay. Comparison of Percutaneous and Open Techniques in Treatment of Acute Achilles Tendon Rupture. South Clin Ist Euras. 2015; 26(3): 243-247

Sorumlu Yazar: Evren Akpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale