E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Retinal Venöz Okluzif Hastalıklarda Psödoeksfoliasyon [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 123-126

Retinal Venöz Okluzif Hastalıklarda Psödoeksfoliasyon

Onur Karadağ, Arda Kayman Güveli, Şülay Eraslan, Arzu Taşkıran Çömez, Burçak Erdoğan, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği

AMAÇ: Santral retinal ven tıkanıklıkları (SRVT) ve retinal ven dal tıkanıklıklarında (RVDT) psödoeksfoliasyon (PE) varlığı ve etkisi araştırıldı. Retinal ven tıkanıklığı tanısı ile 2002 - 2004 yılları arasında retina biriminde takip edilen 78 hastanın 81 gözü çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubunu katarakt nedeniyle takip edilen 90 hastanın 180 gözü oluşturdu. PE ve glokom prevalansı uygun istatistiksel testlerle belirlendi. Tüm retinal ven tıkanıklığı (RVT) hastalarının %9.87’sinde (8 göz) PE, %14.81’inde (12 göz) glokom saptanırken, kontrol grubunda bu oranlar sırasıyla %10.55 (19 göz) ve %4.4 (8 göz) olarak bulundu. SRVT hastalarında %18.51 (5’er göz) oranında PE ve glokom bulundu, RVDT hastalarında bu oranlar sırasıyla %5.55 (3 göz) ve %12.96 (7 göz) olarak saptandı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, PE varlığı her iki RVT grubunda da farklı bulunmazken, glokom hem SRVT hem de RVDT gruplarında anlamlı derecede fazla bulundu. Çalışmamızda retinal venöz okluzif hastalıklarda PE risk faktörü olarak görülmemiştir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Glokom, katarakt; psödoeksfoliasyon.

Pseudoexfolıatıon In Eyes Wıth Retınal Venous Occlusıve Dıseases

Onur Karadağ, Arda Kayman Güveli, Şülay Eraslan, Arzu Taşkıran Çömez, Burçak Erdoğan, Ömer Kamil Doğan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği

OBJECTIVE: Pseudoexfoliation (PE) and its effectiveness in eyes with central retinal vein occlusion (CRVO) and branch retinal vein occlusion (BRVO) were evaluated. Consecutive eyes with diagnosis of retinal venous occlusion (RVO) (81 eyes of 78 patients) followed-up between 2002 - 2004 were comprised the study eyes. The control group consisted of 180 eyes of 90 patients followed-up for cataract surgery. The prevalance of PE and glaucoma were determined by performing appropriate statistical tests. Of all eyes with retinal venous occlusion, PE was found in 9.87% (8 eyes) and glaucoma in 14.81% (12 eyes) and for the control group those were 10.55% (19 eyes) and 4.4% (8 eyes), respectively. PE and glaucoma were present in 18.51% (5 eyes for each) in eyes with CRVO; whereas in eyes with BRVO those were 5.55% (3 eyes) and 12.96% (7 eyes), respectively. Compared with the control eyes, PE was not found to be different in eyes with both group of retinal venous occlusion (RVO) and coexistent glaucoma was significantly higher in both group of eyes with CRVO and BRVO. PE does not seem to be a risk factor for RVO in our study.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Glaucoma, cataract; pseudoexfoliation.

Onur Karadağ, Arda Kayman Güveli, Şülay Eraslan, Arzu Taşkıran Çömez, Burçak Erdoğan, Ömer Kamil Doğan. Pseudoexfolıatıon In Eyes Wıth Retınal Venous Occlusıve Dıseases. South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 123-126

Sorumlu Yazar: Onur Karadağ, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale