E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sıçan Modelinde Testiküler Torsiyon/Detorsiyona Bağlı Gelişen İskemi Reperfüzyonun Hasarında Urtica Dioica’nın Koruyucu Rolü [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 1-7 | DOI: 10.14744/scie.2017.28482

Sıçan Modelinde Testiküler Torsiyon/Detorsiyona Bağlı Gelişen İskemi Reperfüzyonun Hasarında Urtica Dioica’nın Koruyucu Rolü

Hakan Akdere
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ana Bilim Dalı, Edirne, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Urtica Dioica’nın (UD) torsiyon/detorsiyon kaynaklı testiküler I/R yaralanması üzerindeki potansiyel koruyucu rolünün araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplamda 32 adet erkek Wistar albino cinsi sıçan (her bir grupta sekiz hayvan) dört gruba ayrıldı: Grup 1 Sham: Opere edilen kontrol grubu, Grup 2: İ/R yapılan grup, Grup 3: UD verilen grup (14 gün süreyle 250 mg/kg), Grup 4: İ/R+UD grubu. Sağ testis saat yönünde 720º döndürülerek torsiyon oluşturuldu. İskemi süresi beş saat idi ve orşiektomi detorsiyon sonrası beşinci saate yapıldı.
BULGULAR: Testiküler dokuların biyokimyasal analizinde, MDA İ/R grubunda kontrol ve UD grubuna kıyasla anlamlı olarak yüksekti. Aynı anlamlı yükseklik İ/R+UD grubu kontrol ve UD grubuyla kıyaslandığında da tespit edildi. Ancak testiküler doku GSH seviyeleri gruplar arasında anlamlı fark oluşturmadığı gözlendi. Ek olarak UD tedavisi alan hayvanlar İ/R grubuyla karşılaştırıldığında daha iyi histopatolojik bulgular göstermiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde, testiküler torsiyon/detorsiyon sonrası gelişen İ/R hasarında UD tedavisi sonrası histopatolojik değişiklikleri inceleyen çok nadir çalışma mevcuttur. Urtica Dioica ileride testiküler torsiyonun tedavisinde gelecek vaat eden bir yaklaşım olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İskemi-reperfüzyon, Urtica Dioica, Orşiektomi, Testiküler torsiyon/detorsiyon

Protective Role of Urtica Dioica on Testicular Torsion/Detorsion-Induced Ischemia-Reperfusion Injury in Rats

Hakan Akdere
Department of Urology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the protective effect of Urtica dioica (UD) on testicular torsion/detorsion-induced ischemia-reperfusion (I/R) injury.
METHODS: Total of 32 male Wistar albino rats were divided into 4 groups (8 animals per group) as follows: Group 1, sham-operated control group; Group 2, I/R group; Group 3, UD (250 mg/kg for 14 days) group; and Group 4, I/R+UD (250 mg/kg for 14 days) group. Testicular torsion was created by rotating the right testis 720º clockwise. Ischemia period was 5 hours and orchidectomy was performed after 5 hours of detorsion.
RESULTS: Biochemical analyses of testicular tissue revealed malondialdehyde level was significantly higher in I/R group compared with that of control group and UD group (p<0.01). Significant increase was also observed in I/R+UD group when compared with control group and UD group (p<0.05). Testis tissue glutathione level was not significantly different between groups (p>0.05). Additionally, UD-treated animals had better histopathological findings compared with I/R group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are very few studies of histopathological changes in UD treatment of testicular torsion/detorsion-induced I/R injury in rats. UD may be a promising approach for treatment of testicular torsion.

Keywords: Ischemia-reperfusion, Urtica Dioica, Orchiectomy, Testicular torsion/detorsion

Hakan Akdere. Protective Role of Urtica Dioica on Testicular Torsion/Detorsion-Induced Ischemia-Reperfusion Injury in Rats. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 1-7

Sorumlu Yazar: Hakan Akdere, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale