E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Ön mediasten Yerleşimli Lezyonların Tanısında Toraks Ultrasonografisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 27-32 | DOI: 10.14744/scie.2016.28445

Ön mediasten Yerleşimli Lezyonların Tanısında Toraks Ultrasonografisi

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Salepçi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul -Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı göğüs hastalıkları uzmanları tarafından ön mediastinal kökenli lezyonlarda toraks ultrasonografisi (USG) rehberliğinde yapılan transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisinin (TTİAB) tanısal başarısını ortaya koymaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2010–Ocak 2016 tarihleri arasında kliniğimizde USG rehberliğinde TTİAB yapılan tüm olgular içersinden ön mediasten yerleşimli lezyonu olan olgular çalışmaya alındı. Olguların klinik, demografik, radyolojik bulguları, lezyonların sonografik görünüm ve boyutları, USG eşliğinde yapılan TTİAB ile gelen tanıları, final tanıları, final tanı yöntemleri ve komplikasyonlar kayıt edildi. Toraks USG deneyimli göğüs hastalıkları uzmanı tarafından General Electric Logic 7 ile 3.5 MHz konveks prob abdominal modda kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 47.5±13 yıl olan 14 olgu alındı. Olguların 12’sine (%85.7) tanı konuldu, iki (%14.3) olgu bu yöntemle tanı almadı. Tanı alamayan bu iki olgunun final tanısı skuamöz hücreli karsinom ve lenfoma idi. Olguların 12’si (%85.7) malign, ikisi (%14.3) benign tanı aldı. İşlemin duyarlılığı %85.7 özgüllüğü %100 olarak hesaplandı. Lezyon başına ortalama 1.2±0.4 kez işlem yapıldı, hasta başına ayrılan süre 15.8±3.9 dakika hesaplanmış olup bir olguda (%7.2) minimal pnömotoraks dışında komplikasyon olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ultrasonografisi rehberliğinde yapılan TTİAB’ler kolay, ulaşılabilir, ucuz, tanısal verimliliği yüksek, komplikasyon oranı düşük ve radyasyon maruziyeti olmayan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ön mediasten lezyonları, trans-toasik ince iğne aspirasyon biyopsi, ultasonografi.

The Role of Thoracic Ultrasonography in the Diagnosis of Anterior Mediastinal Lesions

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Salepçi
Department Of Chest Diseases, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to determine diagnostic success of thoracic ultrasonography (US)-guided transthoracic fine needle aspiration biopsy (TTFNAB) performed by chest physicians for anterior mediastinal lesions.
METHODS: Patients with anterior mediastinal lesions observed with US-guided TTFNAB performed in our clinic between December 2010 and January 2016, were included in the study. Details of clinical, demographic, and radiographic findings of the patients, sonographic appearance and size of the lesions, diagnosis based on US-guided TTFNAB results, final diagnosis, method of final diagnosis, and complications were recorded. Thoracic US was performed by an experienced chest physician using Logiq 7 system (GE Healthcare, Inc. Chicago, IL, USA) with 3.5 MHz convex transducer in abdominal mode.
RESULTS: Fourteen patients with mean age of 47.5±13 years were included in the study. Twelve cases (85.7%) were diagnosed with US-guided TTFNAB. Remaining 2 (14.3%) cases could not be diagnosed with this method. The final diagnosis in those 2 cases was squamous cell carcinoma and lymphoma. Lesions in study were both malignant (n=12; 85.7%) and benign (n= 2; 14.3%). Sensitivity and specificity of US-guided TTFNAB were calculated as 85.7% and 100%, respectively. Pneumothorax was observed in only 1 case.
DISCUSSION AND CONCLUSION: US- guided TTFNAB is an easy, accessible, and inexpensive diagnostic method with high diagnostic efficiency, low complication rate, and no radiation exposure.

Keywords: Anterior mediastinal lesion, transthoracic fine needle aspiration biopsy, ultrasonography.

Coşkun Doğan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan, Elif Torun Parmaksız, Ali Fidan, Banu Salepçi. The Role of Thoracic Ultrasonography in the Diagnosis of Anterior Mediastinal Lesions. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 27-32

Sorumlu Yazar: Coşkun Doğan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale