E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Diyabetik ve Prediyabetik Bireylerde Sistatin C Düzeyi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 13-16 | DOI: 10.14744/scie.2017.13914

Diyabetik ve Prediyabetik Bireylerde Sistatin C Düzeyi

Şafak Akın1, Banu Pınar Şarer Yürekli2, Neşe Ersöz Gülçelik1, Jale Karakaya3, Miyase Bayraktar1, Aydan Usman1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara, Türkiye.
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları, İzmir, Türkiye.
3Hacettepe Üniversitesi, Biyoistatistik Bölümü, Ankara, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Sistatin C böbrek fonksiyonunun yeni bir belirtecidir. Serum sistatin C’nin prediyabet ve tip 2 diabetes mellitus progresyonuyla korele olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı, diyabetik ve prediyabetik hastalarda sistatin C düzeylerini değerlendirmek ve antropometrik ölçümler ile insülin direnci arasındaki ilişkiyi saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Diyabetik 25 hasta, prediyabetik 17 hasta ve 24 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Başlangıç açlık plazma glukozu, post prandial glukoz, HbA1c, açlık insülin, mikroalbuminüri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer fonksiyon testleri ve lipid profili ölçüldü. Bel çevresi, vücut ağırlığı ve boy standart protokole göre ölçüldü. Vücüt kitle indeksi (VKİ) hesaplandı.
BULGULAR: Diyabetik hastalarda kontrol grubuna göre VKİ daha yüksekti (p=0.01). Serum sistatin C düzeyleri üç grup arasında benzerdi (p>0.05). Cinsiyet ve/veya sigara içilmesinin sistatin seviyeleri üzerinde herhangi bir etkisi görülmedi. Yüksek sistatin C düzeyleri mikroalbüminüri ile negatif ilişkili idi. Yaş ve cinsiyete göre ayarlama yapıldığında prediyabetik hastalarda sistatin C düzeyleri, VKİ ve HOMA-IR ile korelasyon gösterdi (sırasıyla, p=0.039 ve p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Prediyabetik hastalarda serum sistatin C düzeyleri VKİ ve insülin direnci ile ilişkilidir. Bu sonuçlar, daha yüksek VKİ düzeylerinin gelecekte diyabet riskini öngören yüksek sistatin C seviyeleri ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.


Anahtar Kelimeler: Diyabet, prediyabet, sistatin C.

Cystatin C Level in Prediabetic and Diabetic Patients

Şafak Akın1, Banu Pınar Şarer Yürekli2, Neşe Ersöz Gülçelik1, Jale Karakaya3, Miyase Bayraktar1, Aydan Usman1
1Department of Endocrinology and Metabolism, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Endocrinology and Metabolism, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Biostatistics, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Cystatin C is a novel marker of kidney function, considered to be more accurate than creatinine. Serum Cystatin C has been shown to correlate with the progression of pre-diabetes and type 2 diabetes mellitus. The aim of this study was to evaluate cystatin C levels in diabetic and pre-diabetic patients and determine its association with anthropometric measurements and insulin resistance.
METHODS: Twenty-five patients with diabetes, 17 patients with pre-diabetes and 24 healthy controls were included in the study. None of the patients had any diabetic complications.
RESULTS: Diabetic patients had higher body mass index (BMI) than controls (p=0.01). Serum cystatin C levels were similar between the three groups (p>0.05). Sex and/or smoking had no effect on cystatin levels. Higher cystatin C levels were negatively associated with microalbuminuria. Cystatin C levels were correlated with BMI and HOMA-IR in pre-diabetic patients (p=0.039 and P<0. 05, respectively) but not in diabetic patients or controls, when adjusted for age and gender.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum cystatin C levels are associated with BMI and insulin resistance in pre-diabetic patients. These results suggest that higher BMI levels are associated with high cystatin C levels, which is predictive of future risk of diabetes mellitus.

Keywords: Cystatin C, diabetes mellitus, prediabetes.

Şafak Akın, Banu Pınar Şarer Yürekli, Neşe Ersöz Gülçelik, Jale Karakaya, Miyase Bayraktar, Aydan Usman. Cystatin C Level in Prediabetic and Diabetic Patients. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 13-16

Sorumlu Yazar: Şafak Akın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale