E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Sünnet Olmuş Çocuklarda Hipospadias Ameliyatları Yapılabilir Mi? [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 43-46 | DOI: 10.14744/scie.2016.09581

Sünnet Olmuş Çocuklarda Hipospadias Ameliyatları Yapılabilir Mi?

Gökhan Temiz1, Gaye Taylan Filinte1, Emre Güvercin2, Kaan Gideroğlu1, Murat Sarıcı1, Mithat Akan3
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Beykoz Devlet Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Serbest Hekim, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda sünnet uygulamalarının sıklıkla hastane ortamında ve cerrahlar tarafından yapılması yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte özellikle ehil olmayan kişilerce uygulanan sünnetlerde hipospadias tanısı atlanabilmektedir. Çalışmamızda bu hastalarda hipospadias cerrahisinin güvenilirliğinin belirlenmesi ve klinik sonuçları araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Daha önce sünnet uygulanmış kordisiz distal hipospadiaslı dokuz hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda geçirilmiş sünnete bağlı yeterli miktarda prepisyum olmadığı görüldü. Tüm olgularda TIPU yöntemi ile hipospadias onarımı uygulandı. Tübülarize edilen üretranın çevresi distal penis cildenden kaldırılan dartos fasyası ile kapatıldı. Tüm olgularda 10–14 gün arasında sonda uygulandı.
BULGULAR: Ortalama yaşları 6.4±1.8 (4–8) olan dokuz hasta ortalama 17.5 (12–24) ay takip edildi. Dokuz hastanın üçünde (%33) erken ameliyat sonrası dönemde cilt fleplerinde iyileşme problemi gözlendi. Bu hastaların ikisinde (%22) fistül oluşumu tespit edildi. Diğer hastalar sorunsuz iyileşti. Takipte meatal stenoz ilk bir yılda dokuz hastanın beşinde saptanırken bir yıl sonraki takiplerde klinik bulgu veren meatal stenoz gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sünnet derisi yetersiz olan hastalarda karşılaşılan en sık sorun yetersiz dartos fasyası ve skarlı alanda kaldırılan cilt fleplerinde dolaşım bozukluğu görülmesidir, bu problemler sıklıkla fistül ile sonuçlanır. Sünnet geçirmiş çocuklarda hipospadias operasyonu yapılırken dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır; neoüretranın çevre penil fasya flebi ile kapatılması, penil cilt fleplerinin dolaşımının bozulmayacak şekilde kaldırılması ve sütürasyonun bundan sonra yapılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Fistül gelişimi, hipospadias, sünnet.

Is it Possible to Perform Hypospadias Surgery in Circumcised Children?

Gökhan Temiz1, Gaye Taylan Filinte1, Emre Güvercin2, Kaan Gideroğlu1, Murat Sarıcı1, Mithat Akan3
1Department of Plastic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Plastic Surgery, Beykoz State Hospital, İstanbul, Turkey
3Consultant Surgeon, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The practice of circumcision is frequently performed in hospital environment by surgeons in recent years. However hypospadias may be misdiagnosed when circumcision is performed by unqualified individuals. In this study, we aimed to determine the safety of hypospadias surgery and to investigate clinical outcomes in these patients.
METHODS: Nine patients with distal hypospadias without chordee were included in the study. Insufficient amount of foreskin was detected in all patients because of previous circumcision. All cases underwent hypospadias repair with TIPU method. Tubularized urethra was surrounded with dartos fascia elevated from distal penile skin. Urethral catheters were applied for 10–14 days in all cases.
RESULTS: Nine patients with mean age of 6.4±1.80 (4–8) years were followed for a average period of 17.5 (12–24) months. During the early postoperative period, wound dehiscence was observed in skin flaps of three patients (33%). Fistula formation was determined in two patients (22%). Meatal stenosis was observed in 5 patients, but was not cllinically significant after 1 year of follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common problems encountered in these patients are insufficient dartos fascia and circulation problem in elevated skin flaps which often result in fistula formation. There are two points to be considered for hypospadias operations in these patients: closure of new urethra with surrounding fascia and elevation of skin flaps smoothly without impairing circulation, and subsequent suturing.

Keywords: Circumcision, hypospadias, fistula formation.

Gökhan Temiz, Gaye Taylan Filinte, Emre Güvercin, Kaan Gideroğlu, Murat Sarıcı, Mithat Akan. Is it Possible to Perform Hypospadias Surgery in Circumcised Children?. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 43-46

Sorumlu Yazar: Emre Güvercin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale