E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Anne vitamin B12 ve folat düzeylerinin bebek doğum ağırlığı üzerine etkisi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(3): 121-129

Anne vitamin B12 ve folat düzeylerinin bebek doğum ağırlığı üzerine etkisi

Bayram Ali Dorum1, İbrahim Şilfeler1, Sevil Dorum2, Dilek Benk Şilfeler3, Yekta Canbak1, Hilal Kurnaz1
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
2Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Hatay

AMAÇ: Bu çalışmada, aynı sosyoekonomik çevreden gebe kadınlardan, zamanında doğan bebeklerin doğum ağırlıkları üzerine vitamin B12 ve folat eksikliğinin etkisi araştırıldı.
YÖNTEMLER: Travaydaki 37-42 gestasyon haftaları arasındaki gebelerden rastgele yöntemle 76 olgu çalışmaya alındı. Bu olgulardan 9’u çeşitli nedenlerle çalışma dışı bırakıldı. Araştırmamız 67 olgu ile tamamlanarak istatistiksel değerlendirmeler yapıldı.
BULGULAR: Yapılan istatistiksel inceleme sonuçlarına göre anne vitamin B12 düzeyi ile bebeklerin doğum ağırlıkları arasında düşük pozitif korelasyon ve yine aynı şekilde anne serum folat düzeyleri ile bebeklerin doğum ağırlığı arasında düşük pozitif bir ilişki bulundu. Ancak, bebek doğum ağırlığı tek tek veya birlikte anne vitamin B12 ve anne folat değerlerinden
anlamlı olarak etkilenmemektedir.
SONUÇ: Gebelerin beslenmesi ve besinlerin fetus ve annelerin iyilik hali üzerine etkilerinin daha fazla araştırılarak preterm ve düşük ağırlıklı doğumun önlenmesi, konjenital anomalilerin prenatal tanısı ve erken tedavi edilmesi, gestasyon ve doğum sırasında meydana gelen hastalıkların zamanında etkin tedavisi neonatal mortalite oranlarını azaltacak, sağlıklı nesillerin gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler: B12 vitamini, folik asit, kordon kanı, yenidoğan.

Mother vitamin B12 and folate levels' effect on infant birth weight

Bayram Ali Dorum1, İbrahim Şilfeler1, Sevil Dorum2, Dilek Benk Şilfeler3, Yekta Canbak1, Hilal Kurnaz1
1Okmeydani Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
2Zeynep Kamil Training and Research Hospital, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey
3Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Hatay, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we investigate the effect of vitamine B12 and folate deficiencies to the birth weight of term babies who born from the pregnant women of the same socioeconomical status.
METHODS: Pregnant women between 37-42 weeks of gestation randomly assigned, and 76 patients enrolled in the study. Nine of these patients were excluded for various reasons. Our research was completed with 67 patients and evaluated statistically.
RESULTS: According to the results of statistical evaluation, there is a low positive correlation between mother’s vitamin B12 level and babies’ birth weights and as well low positive relation between mother’s blood folate level and babies’ birth weights. However babies’ birth weights are not influenced by mother’s vitamin B12 level and mother’s folate level individually or totally.
CONCLUSION: The nutrition status of pregnant women and to investigate the positive effects of nutrition to the fetus and mothers will prevent the birth of preterm and low birth weight babies, also the prenatal diagnosis and early treatment of congenital anomalies, the appropriate treatment of the problems and diseases became through the pregnancy and at birth will decrease the mortality rates and make an important contribution for healty generations.

Keywords: Vitamin B12, folic acid, cord blood, newborn.

Bayram Ali Dorum, İbrahim Şilfeler, Sevil Dorum, Dilek Benk Şilfeler, Yekta Canbak, Hilal Kurnaz. Mother vitamin B12 and folate levels' effect on infant birth weight. South Clin Ist Euras. 2009; 20(3): 121-129

Sorumlu Yazar: İbrahim Şilfeler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale