E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Glottik Larenks Kanserlerinde Tedavi Sonuçlarımız Ve Komplikasyonları [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 117-122

Glottik Larenks Kanserlerinde Tedavi Sonuçlarımız Ve Komplikasyonları

Birsen Yücel, Kubilay İnanç, Özlem Maral, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Ahmet Uyanoğlu, A.fırat Şişman, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

AMAÇ: Glottik larenks kanserli hastalardaki tedavi sonuçları ve tedaviye bağlı komplikasyonlar değerlendirildi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’ne 1990-2000 yılları arasında glottik larenks kanseri tanısı ile başvuran 84 hasta (82 erkek [%97.6], 2 kadın [%2.4]; ort. yaş 57; dağılım 31-81; erkek-kadın oranı 41/1) geriye dönük olarak incelendi. Altı aydan fazla takip edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların %89.3’ü sigara kullanıyorken %10.7’si sigara kullanmıyordu. Hastaların tümünün histopatolojisi epidermoid karsinomdu. Tümörün diferansiasyon dereceleri: %44’ü bilinmiyor, %10.7’si iyi, %29.8’i orta, %15.5’i kötü differansiye idi. Evre I’de 23 hasta (%27.4), evre II’de 16 hasta (%19), evre III’de 19 hasta (%22.6), evre IV’de 26 hasta (%31) bulunmaktaydı. Altı hastaya yalnız cerrahi, 19 hastaya radyoterapi (RT), 53 hastaya cerrahi + RT, 4 hastaya cerrahi + RT + kemoterapi (KT), 2 hastaya RT + KT uygulandı. Ortalama takip süresi 54.3 aydı (6-142 ay). RT’ye bağlı komplikasyonlar olarak, %81 ağız kuruluğu, %25.9 mukozit, %22.6 boğazda takılma hissi, %72.6 disfoni, %19 disfaji, %29.7 larenks ödemi, %1.2 tat duyusu kaybı görüldü. Evre I’de 5 yıllık sağkalım %81.3, evre II’de %76.5, evre III’de %21.7, evre IV’de %26.7 olarak saptandı. En sık RT komplikasyonu ağız kuruluğu olup komplikasyonlar en sık RT’nin 2-3. haftasından itibaren gelişmiştir.


YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Komplikasyon, larenks kanseri; sağkalım.

Our Treatment Results And Complıcatıons In Glottıc Laryngeal Cancer

Birsen Yücel, Kubilay İnanç, Özlem Maral, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Ahmet Uyanoğlu, A.fırat Şişman, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

OBJECTIVE: We aimed to assess the results and the complications of the treatments in 84 patients with laryngeal glottic cancer treated at Şişli Etfal Training and Research Hospital. Eighty-four patients (82 males [97.6%], 2 females [2.4%]; mean age 57; range 31 to 81 years; males-females ratio, 41/1) presented with laryngeal glottic cancer diagnosis in Radiation Oncology Clinic of Şişli Etfal Training and Research Hospital between 1990-2000 were evaluated retrospectively. Patients followed-up more than 6 months were included into the study. Eighty-nine point three percent of the patients were smokers and 10.7% of the patients were nonsmokers. All the patients were histologically epidermoid carcinoma. The degree of tumor differentiation was unknown in 44%, well differentiated in 10.7%, moderately well differentiated in 29.8%, poorly differentiated in 15.5%. Twenty-three of the cases (27.4%) were stage I, 16 patients (19%) were stage II, 19 patients (22.6%) were stage III, 26 patients (31%) were stage IV. The treatment methods were only surgery in 6 patients; radiotherapy (RT) in 19 patients; surgery and RT in 53 patients; surgery, RT and chemotherapy (CT) in 4 patients; RT and CT in 2 patients. The mean follow-up was 54.3 months (range, 6-142 month). The complication of RT were: 81% mouth dryness, 25.9% mucositis, 22.6% sensation of a lump in the throat, 72.6% dysphonia, 19% dysphasia, 29.7% edema of the larynx, 1.2% loss of taste. The 5 year survival rates were 81.3% for patients in stage I, 76.5% for stage II, 21.7% in stage III, 26.7% for stage IV. RT’s most common complication was mouth dryness (xerostomia) and onset of this complication occurred beginning from the second or third week of radiotherapy.


METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Complication, larynx cancer; survival.

Birsen Yücel, Kubilay İnanç, Özlem Maral, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Ahmet Uyanoğlu, A.fırat Şişman, Oktay İncekara. Our Treatment Results And Complıcatıons In Glottıc Laryngeal Cancer. South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 117-122

Sorumlu Yazar: Birsen Yücel
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale