E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Son Dönem Neovasküler Glokom Hastalığına Bağlı Ağrılı Görmeyen Gözlerde Retrobulber Alkol Enjeksiyonu İle Ağrı Yönetimi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 17-21 | DOI: 10.14744/scie.2016.02693

Son Dönem Neovasküler Glokom Hastalığına Bağlı Ağrılı Görmeyen Gözlerde Retrobulber Alkol Enjeksiyonu İle Ağrı Yönetimi

Osman Şalkacı1, Taha Ayyıldız2, Baran Kandemir1, Ümit Çallı1, Özlen Rodop Özgür1, Yusuf Özertürk1
1Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, son evre neovasküler glokoma (NVG) bağlı ağrılı görmeyen göz şikayeti olan hastalarda retrobulber alkol etkinliği Verbal Analog Skala (VAS) ile değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Neovasküler glokoma bağlı şiddetli ağrısı olan 20 hastanın 20 gözünde retrobulber alana %95 etil alkol enjeksiyonu uygulandı. Hastalar enjeksiyon sayısına 1 enjeksiyon ve ≥2 enjeksiyon uygulanan hastalar şeklinde iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında ağrı skorları ve komplikasyon oranları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Enjeksiyon öncesi median VAS değeri 9.00±0.61 idi ve gruplar arasında farklılık yoktu. Gruplar arasında birinci gün median VAS değerleri farklılık göstermezken, birinci ve altıncı ayda gruplar arasında anlamlı farklılık mevcuttu. Kontrollerinde VAS değeri ≥5 olan yedi hastaya ek enjeksiyon uygulandı. Üç enjeksiyona rağmen ağrısı giderilemeyen dört hastaya altıncı aydan sonra evisserasyon yapıldı. Bütün hastalar için 12. ay median VAS değeri işlem öncesine göre anlamlı şekilde düşüktü. Son kontrolde gruplar arasında median VAS değerleri açısından farklılık izlenmedi. Komplikasyonlar beş gözde ptozis, dokuz gözde yoğun konjonktival kemozis idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Retrobulber alkol enjeksiyonu tıbbi tedaviye dirençli şiddetli ağrısı olan NVG’li olgularda ağrı yönetimi açısından güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ağrılı göz, ağrı yönetimi, retrobulber alkol enjeksiyonu

Pain Management by Retrobulbar Alcohol Injection in Blind Painful Eyes Due to Late-Stage Neovascular Glaucoma

Osman Şalkacı1, Taha Ayyıldız2, Baran Kandemir1, Ümit Çallı1, Özlen Rodop Özgür1, Yusuf Özertürk1
1Department of Ophtalmology, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Ophtalmology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the efficacy of retrobulbar alcohol injections using the verbal analog scale (VAS) in patients with blind painful eyes due to late-stage neovascular glaucoma.
METHODS: A total of 20 eyes with severe pain due to neovascular glaucoma were injected with 95% ethyl alcohol in the retrobulbar area. On the basis of the number of injections, the patients were separated into group 1 (1 injection) or group 2 (≥2 injections). Pain scores and complication rates were compared between the two groups.
RESULTS: The pre-injection median VAS score was 9.00±0.61 with no difference between the two groups. On post-injection day 1, no difference was found in the median VAS scores between the two groups, although significant intergroup differences appeared at 1 and 6 months. Seven patients with VAS scores ≥5 in the follow-up were given additional injections. Four patients whose pain was not relieved after three injections underwent evisceration after 6 months. The median VAS scores were significantly lower in all patients at 12 months compared with the baseline. No difference was observed in the median VAS scores between the groups at the final follow-up. Complications included ptosis in five eyes and severe conjunctival chemosis in nine eyes.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Retrobulbar alcohol injection is a safe and effective method for managing patients with neovascular glaucoma having severe pain that is refractory to medical treatment.

Keywords: Blind painful eyes, Pain management, Retrobulbar alcohol injection

Osman Şalkacı, Taha Ayyıldız, Baran Kandemir, Ümit Çallı, Özlen Rodop Özgür, Yusuf Özertürk. Pain Management by Retrobulbar Alcohol Injection in Blind Painful Eyes Due to Late-Stage Neovascular Glaucoma. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Osman Şalkacı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale