E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Herpetik Korneal Neovaskülarizasyon Tedavisinde İnce İğne Diatermi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Baskıdaki Makaleler: SCIE-35762 | DOI: 10.14744/scie.2021.35762

Herpetik Korneal Neovaskülarizasyon Tedavisinde İnce İğne Diatermi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları

Burak Tanyıldız1, Nesrin Tutaş Günaydın1, Büşra Kaya1, Hatice Selen Kanar1, Eren Göktaş2, Baran Kandemir1
1Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi, Göz Bölümü, Sinop, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Herpetik keratite bağlı kornea neovaskülarizasyonunun (KNV) tedavisinde ince iğne diatermi (İİD)tedavisinin uzun dönem sonuçlarını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Herpetik keratit nedeniyle KNV gelişen ve İİD uygulanan hastaların verileri geriye dönük olarak incelendi. Demografik veriler, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, preoperatif ve postoperatif en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK), İİD işlem sayısı kaydedildi.
BULGULAR: Herpetik keratite bağlı KNV gelişen 12 hastanın 12 gözü çalışmaya dahil edildi. Hastaların 2’si (%16.6) kadın, 10'u (%83.4) erkekti. Ortalama yaşları 56.75 ± 13.24 (39-88) idi. Ortalama takip süresi 20.58±9.79 (12 – 42) aydı. Ortalama İİD sayısı 1.33 ± 0.65 idi. Ameliyat öncesi ortalama EİDGK 1.40 ± 0.44 log MAR ve ameliyat sonrası ortalama EİDGK 1.11 ± 0.52 log MAR idi (p=0.018). Herpetik KNV'li tüm gözler, kornea vaskülarizasyonundaki gerileme ve görme keskinliğindeki iyileşmeye göre tam gerileme (n=6, %50), kısmi gerileme (n=4, %33.3) ve değişim olmaması (n=2, %16.7) şeklinde kategorize edildi. İki hastada (%16.7) subkonjonktival kanama gelişti. Bir hastada (%8.3) kornea perforasyonu gelişti ve konservatif olarak tedavi edildi. Takip süresi boyunca hiçbir hastada İİD'den sonra KNV aktivasyonu olmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Herpetik keratite bağlı KNV'de İİD tedavisinin KNV rekürrensini önlemede etkili olduğunu ve İİD tedavisi sonrası kazanılan görme keskinliğinin uzun dönem takipte korunduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: herpetik keratit, ince iğne diatermi, korneal neovaskülarizasyon

Long-term Results of Fine Needle Diathermy in the Treatment of Herpetic Corneal Neovascularization

Burak Tanyıldız1, Nesrin Tutaş Günaydın1, Büşra Kaya1, Hatice Selen Kanar1, Eren Göktaş2, Baran Kandemir1
1Kartal Dr. Lutfi Kırdar City Hospital, Eye Clinic, Istanbul, Turkey.
2Boyabat 75th Year State Hospital, Department of Ophthalmology, Sinop, Turkey.

INTRODUCTION: To evaluate the long-term results of fine needle diathermy (FND) in the treatment of corneal neovascularization (CoNV) due to herpetic keratitis.
METHODS: We retrospectively reviewed the data of patients who underwent FND with CoNV due to herpetic keratitis. The demographical data, intraoperative and postoperative complications, preoperative and postoperative best corrected visual acuity (BCVA), number of FND procedure were recorded.
RESULTS: Twelve eyes of 12 patients with herpetic keratitis CoNV were included the study. Two patients (16.6%) were female and 10 were male (83.4%). The mean age was 56.75 ± 13.24 (39–88) years. The mean follow-up period was 20.58±9.79 (12 – 42) months. The mean number of FND was 1.33 ± 0.65. The mean preoperative BCVA was 1.40 ± 0.44 log MAR and, the mean postoperative BCVA 1.11 ± 0.52 log MAR (p=0.018). All eyes with herpetic CoNV were categorized based on resolution of corneal vascularization and visual acuity improvement into complete regression (n=6, 50%), partial regression (n=4, 33.3%), and no regression (n=2, 16.7%). Subconjunctival haemorrhage developed in 2 patients (16.7%). Corneal perforation developed in 1 patient (8.3%) and was treated conservatively. During the follow-up period, no patient had CoNV activation after FND.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results indicated that FND treatment in CoNV due to herpetic keratitis were effective for preventing CoNV recurrence and, the visual acuity gained after FND treatment was preserved in the long-term follow-up.

Keywords: corneal neovascularization, fine needle diathermy, herpetic keratitisSorumlu Yazar: Burak Tanyıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale