E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Perkütan nefrolitotomi operasyonu sonrası yüksek akım oksijen uygulamasının solunum parametreleri ve derlenme üzerine etkileri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. Baskıdaki Makaleler: SCIE-32704 | DOI: 10.14744/scie.2021.32704

Perkütan nefrolitotomi operasyonu sonrası yüksek akım oksijen uygulamasının solunum parametreleri ve derlenme üzerine etkileri

Ferhat Yıldız1, Fatıh Dogu Geyik2, Yucel Yuce2, Banu Cevik2, Kemal Tolga Saracoglu2
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
2Kartal Dr. Lutfi Kırdar Şehir Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif erken dönemde maske oksijen veya yüksek akımlı nazal oksijen uygulanan hastalarda yaşamsal parametreleri, arteriyel kan gazlarını, postoperatif derlenme düzeylerini, akciğerle ilişkili komplikasyonları karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif ve randomize çalışma, perkütan nefrolitotomi cerrahisi için planlanan ASA I-II-III risk skoruna sahip 18 yaşın üzerinde, iki cinsiyette 60 hastayı içermektedir. Hastalar rastgele ayrıldı; yüksek akımlı oksijen grubu (Grup HF, n = 30), maske oksijen grubu (Grup Maskesi, n = 30). Perkütan nefrolitotomi ameliyatı sırasında ve postoperatif arteriyel kan gazları değerlendirildi. Postoperatif erken dönemde iki grubun vital parametreleri (kalp hızı, SpO2, arteriyel kan basıncı, solunum hızı) karşılaştırıldı. Postoperatif iyileşme için QoR-40 anketi kullanıldı.
BULGULAR: Demografik veriler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark yoktur. Postoperatif 1. saatte arteriyel kan gazı analizinde yüksek akım grubunda SpO2 düzeyleri daha yüksek, PaO2 ve SaO2 artışları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p = 0,01 p <0,001 p = 0,03). Ekstübasyon sonrası kan gazları ile 1 saatlik oksijen tedavisinden sonraki kan gazlarını karşılaştırdığımızda, 1 saatlik oksijen tedavisinden sonra yüksek akım grubunda düşük solunum hızı ve pH artışı istatistiksel olarak anlamlıdır. (sırasıyla p <0,001 p = 0,007). PaCO2 seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. İki grup arasında sistolik-diyastolik kan basıncı, kalp hızı, postoperatif 24. saatte iyileşme düzeyi, postoperatif akciğer komplikasyonları, mortalite, hastanede kalış süresi, yeniden entübasyon oranı açısından herhangi bir fark görmedik.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek akışlı oksijen tedavisi, postoperatif erken dönemde kan gazlarında oksijenasyonu ve pH'ı artırır ve solunum hızını azaltır. Ameliyat sonrası iyileşme ve akciğer komplikasyonları açısından bir fark yoktur.

Anahtar Kelimeler: Yüksek akımlı nazal oksijen, postoperatif erken dönem, iyileşme

Effects of high flow oxygen application on respiratory parameters and compilation after percutaneous nephrolithotomy operation

Ferhat Yıldız1, Fatıh Dogu Geyik2, Yucel Yuce2, Banu Cevik2, Kemal Tolga Saracoglu2
1Basaksehir Cam and Sakura City Hospital
2Kartal Dr. Lutfi Kirdar City Hospital

INTRODUCTION: We aimed to compare vital parameters, arterial blood gases, postoperative recovery levels, lung-related complications in patients with mask oxygen or high flow nasal oxygen during the postoperative early period.
METHODS: This study is included 60 patientsover 18 years old with a risk score of ASA (American Society of Anesthesiologists) I-II-III planned for percutaneous nephrolithotomy surgery. Patients were separated randomly as; high flow oxygen group(Group HF, n=30), mask oxygen group (Group Mask, n=30). During surgery and postoperative arterial blood gases were evaluated. Heart rate, SpO2, arterial blood pressures, respiratory rate of two groups were compared in the postoperative early period. Qor-40 survey was used for postoperative recovery.
RESULTS: There is no statistical difference between groups in terms of demographic data. In arterial blood gas analysis at postoperative 1. hour, SpO2 levels were higher, PaO2 and SaO2 increase were statistically significant in the high flow group. (Respectively p=0,01 p<0,001 p=0,03). Lower respiratory rate and pH increase are statistically significant in high flow group after 1-hour oxygen therapy when we compare blood gases at post-extubation versus after 1-hour oxygen therapy. (Respectively p<0,001 p=0,007). There is no statistically significant difference in PaCO2 levels. We didn’t see any difference in systolic-diastolic blood pressure, heart rate, recovery level in postoperative 24. hour, postoperative lung complications, mortality, hospital stay, reintubation rate between two groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: High flow oxygen therapy increases oxygenation and pH in blood gases and decreases respiratory rate in the postoperative early period. There is no difference in terms of postoperative recovery and lung complications.

Keywords: High flow nasal oxygen, postoperative early period, recoverySorumlu Yazar: Ferhat Yıldız, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale