E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Bir Anesteziyoloji Kliniğinde Hastaların İnternet Kullanım Karakteristiklerinin Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi: 1000 Hastalık Bir Anket Çalışması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 266-271 | DOI: 10.14744/scie.2018.13007

Bir Anesteziyoloji Kliniğinde Hastaların İnternet Kullanım Karakteristiklerinin Ameliyat Öncesi Değerlendirilmesi: 1000 Hastalık Bir Anket Çalışması

Banu Eler Çevik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma 3. basamak bir eğitim ve araştırma hastanesinde elektif cerrahi işlem uygulanacak hastaların anesteziyoloji ile ilgili bilgi edinmek için internet kullanımları ile ilgili verileri toplamayı amaçlamaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yerel etik kurul onayından sonra anesteziyoloji ve reanimasyon polikliniğine elektif cerrahi öncesi ameliyat öncesi değerlendirme için başvuran 1000 hastadan onamları alındıktan sonra anket uygulandı. Tamamlanmış tüm anket cevaplarına NCSS (Number Cruncher Statistical System) ile istatistiksel analiz uygulandı. Kategorik verilerin değerlendirilmesinde ki-kare testi, sürekli verilerin analizinde ise t-testi kullanıldı. P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Bin hastanın 659’u (%65.9) rutin internet kullandıklarını bildirmişlerdir. Bunların, 559’u (%55.9) İnternetten gerekli sağlık bilgilerini elde edebilmişlerdir. Altı yüz otuz altısı (%63.6) ‘anestezi’, 387’si (%38.7) ‘genel anestezi’, 245’i (%24.5) ‘spinal anestezi’, 130’u (%13) ‘epidural anestezi’, 589’u (%58.9) ‘anestezi ile ilişkili komplikasyonlar’, 498’u (%49.8) ‘anestezi ile ilişkili ölümler’ ve 331’i (%33.1) ‘diğer tıbbi konular’ı araştırdıklarını bildirmişlerdir. Geriye kalan 364 hasta (%36.4) anestezi ilişkili herhangi bir konuda İnternette araştırma yapmadıklarını bildirmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hasta ve hasta yakınlarının doğru, anlaşılır ve güvenli bilgiler elde edebilmeleri için sağlık merkezlerinin İnternet sitelerinde güncel ve kanıta dayalı bilgiler yer almalıdır. Hastaların bilinmezlik nedeniyle karşı karşıya geldikleri anksiyete ile baş edebilmeleri için anesteziyolojik işlemler ve olası komplikasyonlar hakkında preoperatif bilgilendirilmeleri yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi, anestezi; hasta; internet.

Preoperative Evaluation of Internet Usage Characteristics of Patients in an Anesthesiology Clinic: A Survey of 1000 Patients

Banu Eler Çevik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal
Department of Anaesthesiology and Reanimation, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to provide data about current preferences about internet use to obtain information about anesthesiology in patients undergoing elective surgical operations at a tertiary hospital.
METHODS: After receiving institutional ethics committee approval, 1000 consecutive patients presenting at the Anesthesiology Clinic were interviewed using a questionnaire as a part of their preoperative clinic visit before an elective surgical procedure. Informed consent was obtained from all of the participants. Statistical analysis of all of the completed questionnaires was performed using NCSS statistical software (NCSS, LLC, Kaysville, UT, USA). A chi-square test was used to evaluate categorical variables and a t-test was applied to assess continuous variables. Statistical significance was accepted at p<0.05.
RESULTS: Of 1000 patients, 659 (65.9%) reported routine use of the internet; 559 (55.9%) of these users were able to get the necessary healthcare information from the internet. In all, 636 patients (63.6%) searched for “anesthesia,” 387 (38.7%) searched for “general anesthesia,” 245 (24.5%) searched for “spinal anesthesia,” 130 (13%) for “epidural anesthesia,” 589 (58.9%) for “anesthesia-related complications,” 498 (49.8%) for “anesthesia-related deaths” and 331 (33.1%) for “other medical subjects.” The remaining 364 patients (36.4%) responded that they did not search for any subject related to anesthesia on the internet.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Actual, evidence-based knowledge should be made available on the internet sites of health institutions to provide correct, understandable, and reliable information for the patients and their relatives. Preoperative information about the anesthesiology procedures and possible complications helps them to cope with anxiety due to uncertainty and lack of information.

Keywords: Anesthesia, internet, patient, preoperative

Banu Eler Çevik, Yücel Yüce, Kutlu Hakan Erkal. Preoperative Evaluation of Internet Usage Characteristics of Patients in an Anesthesiology Clinic: A Survey of 1000 Patients. South Clin Ist Euras. 2017; 28(4): 266-271

Sorumlu Yazar: Banu Eler Çevik, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale