E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği) [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 151-160 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.98704

Sağlık bilimleri fakültesini tercih eden öğrencilerin, üniversite ve meslek tercihlerinde etkili olan faktörler (Kırıkkale Üniversitesi örneği)

Gamze Ebru Çiftçi1, Selda Fatma Bülbül2, Nuray Bayar Muluk3, Gülsüm Çamur Duyan4, Ali Yılmaz5
1Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Kırıkkale
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı, Kırıkkale
3Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Kırıkkale
4Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Kırıkkale
5Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Kırıkkale

AMAÇ: Meslek seçimi bireylerin yaşamlarını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Kendine uygun mesleği seçen bireyler yaşam boyu mutlu olacağı gibi yaptıkları işte de verimli
olacak, kendisine ve yaşadığı topluma daha çok fayda sağlayacaktır. Bu önemden hareketle, tanımlayıcı bir araştırma niteliğinde olan bu çalışma öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerini etkileyen etmenleri saptamak amacı ile yapıldı.
YÖNTEMLER: Kesitsel tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma örneklemini Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne 2009-2010 akademik yılında kayıt yaptıran öğrenciler oluşturdu.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %70.32’sinin kendi isteği ile tercih yaptığı, %45.05’inin İç Anadolu Bölgesi’nden geldiği ve %57,4’ünün ailesinin ekonomik durumunu orta olarak
değerlendirdiği görüldü. Öğrenciler tercihlerini çoğunlukla 6-10. sıralarda yaptıkları ve çoğunluğunun tercih ettiği bölümle ilgili genel bilgiye sahip olduğu sonucuna varıldı.
SONUÇ: Üniversite tercihini etkileyen faktörler arasında; üniversitenin şehre olan mesafesinin daha etkili olduğu, şehrin sosyo-ekonomik düzeyinin, yurt ve barınma olanaklarının
etkisinin düşük olduğu, öğretim elemanları ve akademik yapının etkisinin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gençlik, meslek seçimi, sağlık bilimleri, üniversite öğrencisi.

Factors in selecting a university and career among students studying in the faculty of health sciences (Kırıkkale University)

Gamze Ebru Çiftçi1, Selda Fatma Bülbül2, Nuray Bayar Muluk3, Gülsüm Çamur Duyan4, Ali Yılmaz5
1Kırıkkale University Insitute of Social Sciences, Department of Business, Kırıkkale, Turkey
2Kırıkkale University School of Medicine, Department of Pediatrics, Kırıkkale, Turkey
3Kırıkkale University School of Medicine, Department of Otolaryngology, Kırıkkale, Turkey
4Kırıkkale University School of Health Sciences, Department of Social Service, Kırıkkale, Turkey
5Kırıkkale University School of Health Sciences, Department of Health Management, Kırıkkale, Turkey

OBJECTIVE: Selection of one’s career is one of the most important factors affecting an individual’s life. Individuals who choose appropriately will be happier in their lifetime, more efficient
in their work, and of greater benefit to society. This descriptive cross-sectional study was conducted to determine the factors that affect the preferences of students in their selection of a profession and university.
METHODS: The sample of this cross-sectional descriptive study included students attending Kırıkkale University, Faculty of Health Sciences, who were enrolled in the 2009-2010 academic
year.
RESULTS: Overall, 70.32% of the participants selected his/her own preference, 45.05% were from the Central Anatolia region, and 57.4% assessed the economic status of their family
as moderate. Students generally indicated their preferences on the 6th-10th lines, and the majority of them had general information related to the department preferred.
CONCLUSION: The study shows that distance from the university to the city centre is far more effective in selecting a university than the social-economic status of the city and accommodation
facilities. It can also be seen that the academic structure of the university has hardly any effect on university preference.

Keywords: Youth, career choice, health sciences, university student.

Gamze Ebru Çiftçi, Selda Fatma Bülbül, Nuray Bayar Muluk, Gülsüm Çamur Duyan, Ali Yılmaz. Factors in selecting a university and career among students studying in the faculty of health sciences (Kırıkkale University). South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 151-160

Sorumlu Yazar: Gamze Ebru Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale