E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Sıçanlarda oluşturulmuş deneysel modelde preoperatif alanin–glutaminden zenginleştirilmiş diyetin kolon anastomozu üzerine etkileri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 66-73

Sıçanlarda oluşturulmuş deneysel modelde preoperatif alanin–glutaminden zenginleştirilmiş diyetin kolon anastomozu üzerine etkileri

Erdem Öztürk1, Nejdet Bildik1, Ayhan Çevik1, Mehmet Altıntaş1, Hüseyin Ekinci1, Gülay Dalkılıç1, Nagehan Barışık2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Glutamin, intestinal mukoza üzerinde trofik etkisi ve permeabiliteyi azaltıcı etkisiyle bağırsak metabolizması ve fonksiyonunun devamı için vazgeçilmezdir. Bu çalışmada, preoperatif dönemde alanin ve glutaminden zenginleştirilmiş diyet verilmesinin, kolon anastomozu üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Deneysel çalışmamızda preoperatif olarak 7 gün boyunca standart beslenmeye ek olarak 0,52 g/kg/gün glutamin (L-alanin L-glutamin solüsyonu %20 Dipeptiven-Fresenius Kabi BadHomburg, Almanya) eklendi. Deneklere kısmi olarak sağ kolon rezeksiyonu ve anastomoz uygulandı. Denekler 3. ve 7. günlere sakrifiye edildi. Çalışmamızda doku hidroksiprolin miktarını ve anastomoz patlama basıncını ölçerek anastomoz dayanıklılığını araştırdık.
BULGULAR: Çalışmamızda deney grubunda kontrol grubuna oranla 3. günde ve 7. günde anastomoz hattındaki hidroksiprolin düzeyinde anlamlı artış saptandı (p<0,001). Yine deney grubunda kontrol grubuna oranla anastomoz patlama basıncı değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,001).
SONUÇ: Sonuç olarak enteral L-Alanin L-Glutamin desteği verilen deneklerde anastomoz dayanıklılığının arttığı biokimyasal, biyomekanik ve histopatolojik olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, deneysel çalışma, glutamin

The effect of L-alanyl L-glutamine-enriched diet on elective colonic anastomosis in rats

Erdem Öztürk1, Nejdet Bildik1, Ayhan Çevik1, Mehmet Altıntaş1, Hüseyin Ekinci1, Gülay Dalkılıç1, Nagehan Barışık2, Mustafa Gülmen1
1Dr. Lütfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Departmant of General Surgery 2, Istanbul, Turkey
2Dr. Lütfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Departmant of Pathology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Because of its trophic effect on intestinal mucosa and its effect to reduce permeability, glutamine is indispensable for preserving the functioning of intestinal metabolism. We aimed to evaluate the effect of preoperative oral L-alanyl L-glutamine on elective colonic anastomoses.
METHODS: The rats were randomized into two groups. Group I received standard rat chow for 7 days before the operation. Group II was fed with standard rat chow and L-alanyl L-glutamine solution. All rats underwent colonic resection and anastomosis. Bursting pressure and tissue hydroxyproline levels were studied on the postoperative 3rd and 7th days. All the specimens were histologically examined.
RESULTS: Both bursting pressures and hydroxyproline levels on the postoperative 3rd and 7th days were significantly higher in the L-alanyl L-glutamine group than in the control group (p<0.001).
CONCLUSION: Preoperative L-alanyl L-glutamine support increased the anastomotic strength.

Keywords: Surgery, experimental study, glutamine

Erdem Öztürk, Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Gülay Dalkılıç, Nagehan Barışık, Mustafa Gülmen. The effect of L-alanyl L-glutamine-enriched diet on elective colonic anastomosis in rats. South Clin Ist Euras. 2009; 20(2): 66-73

Sorumlu Yazar: Nejdet Bildik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale