E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Endometriyum Kanserli Hastalarda Genel Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 132-136

Endometriyum Kanserli Hastalarda Genel Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler

Birsen Yücel, A.fırat Şişman, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Öznur Aksakal, Kubilay İnanç, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

AMAÇ: Endometriyum kanserli hastalarda genel sağkalımı etkileyen prognostik faktörlerin araştırılması amaçlandı. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine 1990-2000 yılları arasında başvuran ve altı aydan daha uzun takip edilen 88 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Ortalama yaş 57.3 (27-80 yaş); menopoz durumu %79.5’i postmenopozal, %20.5’i premenopozal dönemde idi. Hastaların %27.3’ünde ek patoloji (diabetes mellitus, hipertansiyon, kalp hastalığı, v.b.) vardı. Hastaların %91’i adenokarsinom, %9’u ise diğer tip (leiomiyosarkom, stromal sarkom, mikst müllerian tümör) histopatolojilere sahipti. Grade I %52.3, grade II %38.6, grade III %9.1 oranlarında bulundu. Miyometriyal invazyon derinliği endometriyuma invaze %6.8, yüzeyel miyometriyuma invaze %22.7, orta miyometriyuma invaze %44.3, derin miyometriyuma invaze %44.3 idi. Lenf nodu tutulumu %6.8 hastada görüldü. Evrelere göre dağılım: evre I %55.7, evre II %15.9, evre III %26.1, evre IV %2.3 idi. Ortalama takip süresi 42.6 ay (8-137) idi. Sekiz hastada (%9.1) oranında nüks görüldü ve ortalama nükslerin saptanma zamanı 8.4 ay (8-36) idi. On üç hastada (%14.8) oranında uzak metastaz görülürken en sık organ metastazı akciğere oldu. Ortalama uzak metastaz zamanı 21. ay (6-51 ay) oldu. Üç ve beş yıllık sağkalım sırasıyla %86.4 ve %77.3 olurken, üç ve beş yıllık hastalıksız sağkalım oranları %78.9 ve %73.5 olarak saptandı. Sağkalımı etkileyen prognostik faktörler, evre, histopatoloji, grade, yapılan tedavi şemaları, nüks-metastaz varlığı veya yokluğu sağkalımı istatistiksel olarak anlamlı etkilerken, hastanın yaşı ve hastanın ek patolojiye sahip olması sağkalımı anlamlı olarak etkilememiştir.
YÖNTEMLER:
BULGULAR:
SONUÇ:

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Endometriyum kanseri, grade; prognostik faktörler; evre; sağkalım.

The Prognostıc Factors Influencıng The Overall Survıval In Patıents Wıth Endometrıal Cancer

Birsen Yücel, A.fırat Şişman, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Öznur Aksakal, Kubilay İnanç, Oktay İncekara
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği

OBJECTIVE: The goal of this study was to determine the prognostic factors influencing the overall survival in patients with endometrial cancer. Eighty-eight patients presented with endometrial cancer and followed up for more than six months in Radiation Oncology Clinic of Şişli Etfal Training and Research Hospital between 1990-2000 were evaluated retrospectively. The mean age of the patients was 57.3 years (range, 27-80 year). Seventy patients (79.5%) were in postmenopausal period and 18 patients (20.5%) were in premenopausal period. Twenty-seven point three percent of the patients had additional pathology such as diabetes mellitus, hypertension, heart disease, etc. Adenocarcinomas accounted for 91% of lesions histopathologically and the other histopathologic variants (leiomyosarcoma, stromal sarcoma, mixed mullerian sarcoma) accounted for 9% of lesions. According to their grade status; 52.3% were grade I, 38.6% were grade II, 9.1% were grade III. The percent depth of invasion into the myometrium was as following; 6.8%. endometrium only, 22.7% superficial myometrium, 26.1% middle myometrium 44.3% deep myometrium and 6.8% of the patients had lenf node invasion. Fifty-five point seven percent of the patients were stage I, 15.9% were stage II, 26.1% were stage III and 2.3% were stage IV. The local failure developed in 8 patients (9.1%) and the median recurrence time was 8.4 months (range, 8-36 month). The distant metastases were diagnosed in 13 patients (14.8%). Average time of the distant metastasis was 21 months (range, 6-51 month). The most common distant metastasis was lung. The median follow-up was 42.6 months (range, 8-137 month). The 3 and 5 years overall survival rate were 86.4% and 77.3%. The 3 and 5 years disease-free survival rate were 78.9% and 73.5% respectively. According to this study, the prognostic factors influencing the overall survival in endometrial cancer were the disease’s stage, histopathology, grade, therapy models, the presence of local failure and distant metastases and these factors had statistically significant effect on the survival. Age and the presence of diabetes mellitus, hypertension etc. had no statistically significant effect on the survival.
METHODS:
RESULTS:
CONCLUSION:

Keywords: Endometrial cancer, grade; prognostic factors; stage; survival.

Birsen Yücel, A.fırat Şişman, Orhan Kızılkaya, Mehmet Arslan, Öznur Aksakal, Kubilay İnanç, Oktay İncekara. The Prognostıc Factors Influencıng The Overall Survıval In Patıents Wıth Endometrıal Cancer. South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 132-136

Sorumlu Yazar: Birsen Yücel
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale