E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Sağlıklı term ve preterm yenidoğanlarda tiroid fonksiyonlarının karşılaştırılması [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 21-24 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.85619

Sağlıklı term ve preterm yenidoğanlarda tiroid fonksiyonlarının karşılaştırılması

Öznur Küçük, Suat Biçer, Filiz Bakar, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray, Defne Çöl, Ayça Vitrinel
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Sağlıklı term ve preterm yenidoğanların tiroid fonksiyonlarının incelenmesi ve preterm ve term bebeklerin tiroid hormon düzeylerinin karşılaştırılması planlandı.
YÖNTEMLER: Sağlıklı term (≥37 gebelik haftası) ve sağlıklı preterm (<37 gebelik haftası) yenidoğanların postnatal üçüncü günlerinde alınan tiroid stimulan hormon (TSH) ve serbest tiroksin düzeyleri geriye dönük değerlendirildi. Çalışmaya annelerinde tiroid hastalığı olan bebekler, sepsis, solunum güçlüğü, asfiksi vb. hastalık nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen bebekler ve <31 haftalık preterm bebekler alınmadı.
BULGULAR: Toplam 371 yenidoğan incelendi. Bebeklerin 190’ı (%51) erkek ve 181’i (%49) kız idi. TSH değerleri bakımından gruplar arasında fark saptanmadı (p>0.05). Term olguların
ortalama serbest tiroksin değeri preterm olgulardan anlamlı derece yüksekti (p<0.05). Gruplar arasında ortalama serbest tiroksin değerleri bakımından anlamlı farklılık gözlendi.
SONUÇ: Sağlıklı pretermlerde sağlıklı term bebeklere göre hipotiroksinemi saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroksinemi, sağlıklı yenidoğan, tiroid hormonları

Comparison of thyroid functions in healthy term and preterm neonates

Öznur Küçük, Suat Biçer, Filiz Bakar, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray, Defne Çöl, Ayça Vitrinel
Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: We aimed to investigate thyroid functions and to compare the thyroid hormone levels in healthy preterm and term infants.
METHODS: Thyroid stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (FT4) levels determined in healthy term (≥37 gestational weeks) and preterm (<37 gestational weeks) neonates on the
postnatal third day were retrospectively evaluated. Infants whose mothers with thyroid disease, treated in neonatal intensive care unit for diseases including sepsis, respiratory distress, etc and <31 weeks preterms were excluded.
RESULTS: We studied 371 neonates (190 males, 51.2%; 181 females, 48.8%). There was no significant relationship among infant groups regarding TSH values (p>0.05). FT4 values were significantly higher in term infants than in preterm infants (p<0.05). There was a significant difference in FT4 values between term and preterm infants.
CONCLUSION: Hypothyroxinemia was detected more commonly in healthy preterm infants than in healthy term infants.

Keywords: Hypothyroxinemi, healthy neonate, thyroid hormone

Öznur Küçük, Suat Biçer, Filiz Bakar, Gülay Çiler Erdağ, Tuba Giray, Defne Çöl, Ayça Vitrinel. Comparison of thyroid functions in healthy term and preterm neonates. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 21-24

Sorumlu Yazar: Öznur Küçük, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale