E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Spinal metastazlı olgularda CyberKnife ile ikinci seri ışınlama [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 145-150 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2011.79037

Spinal metastazlı olgularda CyberKnife ile ikinci seri ışınlama

Mihriban Koçak1, Naciye Özşeker1, Alpaslan Mayadağlı1, Kemal Ekici1, Atınç Aksu1, Hakan Levent Gül2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: 2009-2011 yılları arasında spinal veya paraspinal metastazı nedeniyle daha önce radyoterapi uygulanan 21 hasta, stereotaktik radyocerrahi (SRS) ile tekrar tedavi edildi ve retrospektif olarak değerlendirildi.
YÖNTEMLER: Tüm hastalar aynı bölgeden daha önceden konvansiyonel fraksiyon eksternal radyoterapi almıştı. SRS ortalama dozu 14 Gy ve ortalama fraksiyon sayısı 2 idi. Hastaların medyan yaşı 53 idi. Hastalar medyan 8 ay takip edildi.
BULGULAR: Tüm hastalar için ortalama sağkalım süresi 11.7 aydı. SRS sonrası 2. ayda yapılan ilk değerlendirmede 6 (%28.6) hastada parsiyel yanıt alındı; 14 (%66.7) hasta stabil,
1 (%4.8) hasta ise progrese idi. Takip süresi sonunda ise 2., 3., 6. ve 11. aylarda olmak üzere 4 (%19) hastada lokal progresyon gelişti. Bir hastada SRS sonrası 8. ayda alt ekstremitede minimal parestezi gelişti.
SONUÇ: Sonuç olarak, daha önce spinal radyoterapi görmüş hastalarda SRS kabul edilebilir toksisite sonuçlarıyla uygulanabilinir bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Spinal metastazlar, spinal kord toleransı, stereotaktik radyocerrahi.

Second series of reirradiation in metastatic spinal cases with CyberKnıfe

Mihriban Koçak1, Naciye Özşeker1, Alpaslan Mayadağlı1, Kemal Ekici1, Atınç Aksu1, Hakan Levent Gül2
1Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey
2Dr. Lutfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, Department of Neurology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Between 2009-2011, 21 patients with spinal and paraspinal metastases within a previously irradiated field were treated with stereotactic radiosurgery (SRS). The patients were evaluated retrospectively.
METHODS: All patients had undergone conventionally fractionated external beam radiotherapy (EBRT). The SRS was delivered to a median marginal dose of 14 Gy, in a median 2 fractions. The median age was 53 years. The median follow-up period was 8 months.
RESULTS: Mean overall survival was 11.7 months for all patients. Two months after SRS, 6 (28.6%) patients had partial response, 14 (66.7%) had stable disease and 1 (4.8%) had progression. At the end of the follow-up, 4 (19%) patients developed local progression
at 2, 3, 6, and 11 months, respectively. Minimal paresthesia was observed in the lower extremities in a patient in the 8th month after SRS.
CONCLUSION: SRS can be used as a treatment option with acceptable toxicity in patients with spinal metastases within a previously irradiated field.

Keywords: Spinal metastasis, spinal cord tolerance, stereotactic radiosurgery.

Mihriban Koçak, Naciye Özşeker, Alpaslan Mayadağlı, Kemal Ekici, Atınç Aksu, Hakan Levent Gül. Second series of reirradiation in metastatic spinal cases with CyberKnıfe. South Clin Ist Euras. 2011; 22(3): 145-150

Sorumlu Yazar: Mihriban Koçak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale