E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ GÖREN MENENJİTLİ HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1995; 6(1): 527-531

KLİNİĞİMİZDE TEDAVİ GÖREN MENENJİTLİ HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurdan Kuş1, Nadir Girit1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Gülnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

1990-1994 yılları arasındaki beş yıllık dönem boyunca Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinde yatan 310 menenjitli hastanın dosyalarının retrospektif incelemesinde: 137'si kız, 173'ü erkek olmak üzere; 42 aseptik, 19 tüberküloz, 21 yenidoğan, 228 pürülan menenjit vakasının yatarak tedavi gördüğü, pürülan menenjitli hastaların 47'sinin meningokoksik menenjit olduğu ve M. meningitidis'in klasik olarak sık görüldüğü, mevsimle uyumlu olduğu saptanmıştır. Pürülan menenjit vakalarının sıklığının ise kış aylarında yoğunlaştığı ve yüksek oranda ÜSYE ile birlikte olduğu, aseptik menenjit olgularının %76'sının kabakulak sonucu oluştuğu, yaz ve sonbahar aylarında sıklığının arttığı görülmüştür. Pürülan menenjit vakalarının %42'si ilk yaş içerisinde ortaya çıkarken, aseptik menenjitte vakaların ortaya çıkış yaşı beş yaş civarında, tüberküloz menenjitte ise 3 ay-3 yaş civarında bulunmuştur. Komplikasyonlar yönünden ele alındığında, aseptik menenjit dışındaki tüm menenjitlerde hidrosefalinin en sık görülen komplikasyon olduğu, bunu tüberküloz menenjitte spastisite ve uygunsuz ADH salınımı, pürülan menenjitte ise spastisite ve subdural effüzyonun izlediği görülmüştür. Pürülan menenjitlerde en fazla izole edilen mikroorganizma Gram (-) diplokoklardır. Nöbet geçirme oranı %47.3 ile tüberküloz menenjit ve %47 ile yenidoğan menenjitinde en yüksek bulunmuştur. Tüberküloz menenjitli hastalarda filtrasyonun %73 olduğu, BCG (+) liğinin %37, PPD'nini ise %56 vakada ortalama 15.8 mm olduğu, tüberküloz menenjitin yüksek oranda akciğer tüberkülozu ile birlikte görüldüğü saptanmıştır. Tüberküloz menenjitin %31 ile en yüksek exitus oranı gösterdiği, bunu yenidoğan ve pürülan menenjitlerin izlediği tespit edilmiştir.


A RETROSPECTIVE REVIEW OF PATIENTS WITH MENINGITIS TREATED AT OUR PEDIATRICS CLINIC

Nurdan Kuş1, Nadir Girit1, Yasemin Akın Ekmekçioğlu1, Gülnur Tokuç1, Ahmet Özgüner1
Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

A retrospective review of 310 patients hospitalized at our pediatrics department with a diagnosis of meningitis between 1990 and 1994 was made. Of 310 patients, 137 were girls and 173 were boys. The cases included aseptic meningitis (n=42), tuberculous meningitis (n=19), neonatal meningitis (n=21), and purulent meningitis (n=228). Of patients with purulent meningitis, 47 had meningococcal meningitis, with M. meningitidis being the commonest cause and in consistence with seasonal variations. We noted that the incidence of purulent meningitis was higher in winter months accompanied usually by upper respiratory tract infections, and that 76% of aseptic meningitis cases resulted from mumps with a higher incidence in summer and fall seasons. We found that 42% of purulent meningitis cases occurred during the first year, that there was a higher incidence of aseptic meningitis at about five years of age, tuberculous meningitis being more common at about 3 months to 3 years. Hydrocephalus was the most commonly documented complication in all meningitis cases, but aseptic meningitis, followed by spasticity and inappropriate antidiuresis in tuberculous meningitis, and spasticity and subdural effusions in purulent meningitis. The most commonly encountered microorganizm was gram-negative diplococcus in purulent meningitis. Prevalence of seizures was 47.3% and 47% in tuberculous meningitis and neonatal meningitis, respectively. Patients with tuberculous meningitis presented with a filtration rate of 73% and a BCG positivity of 37%. Of all study patients, mean PPD result was 15.8 mm. We also found that tuberculous meningitis was accompanied by a high incidence of lung tuberculosis. Mortality rate was the highest in tuberculous meningitis, followed by neonatal and purulent meningitis, respectively.


Nurdan Kuş, Nadir Girit, Yasemin Akın Ekmekçioğlu, Gülnur Tokuç, Ahmet Özgüner. A RETROSPECTIVE REVIEW OF PATIENTS WITH MENINGITIS TREATED AT OUR PEDIATRICS CLINIC. South Clin Ist Euras. 1995; 6(1): 527-531
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale