E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Crohn Hastalığına Bağlı Enterokutan Fistüllü Üç Olgunun Analizi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 141-146

Crohn Hastalığına Bağlı Enterokutan Fistüllü Üç Olgunun Analizi

Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Mehmet Erdem Öztürk, Mustafa Gülmen
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

Yüz binde 3.6-8.8 sıklığa sahip, kronik idiyopatik enflamatuvar bir hastalık olan Crohn hastalığı, ileal, ileokolonik veya kolonik tutulum daha sık olmasına rağmen ağızdan anüse kadar alimentar traktın herhangi bir kesimini tutabilir. Crohn hastalığı aralıklı tutulumla kendini gösterir, diğer bir ifadeyle arada nispeten sağlam mukozanın olduğu pek çok segment tutulumu gösterebilir. Perforasyon, akut dilatasyon ve masif hemoroji ince bağırsak tutulumuna göre kalın bağırsak Crohn hastalığında daha sık meydana gelir. Fibröz striktürlere bağlı olarak oluşan obstrüksiyon en sık görülen komplikasyon olup strüktürler çok sayıda olabilir. Komşu bağırsak anslarına veya vajen ve mesane gibi organlara olabilen internal fistüller ve deriye olan eksternal fistüller hastaların %17’sinde meydana gelmektedir. Crohn hastalığında kür söz konusu olmadığı için tedavinin hedefi inflamasyonu kontrol etmek, beslenme eksiklikleri ve semptomları düzeltmektir. Bu hedeflere ulaşırken sıklıkla cerrahiye başvurulur ki, gerçekte hastaların %75’i hayatları boyunca en az bir ameliyat geçirmiştir. Geniş cerrahi eksizyonlarla kür sağlanamadığından cerrahi tedavi komplikasyonlarda uygulanmalıdır. Bu yazıda, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Cerrahi Kliniği’nde, Crohn hastalığına bağlı enterokutan fistül tanısıyla takip ve tedavileri yapılan olgulardaki deneyimler geriye dönük olarak sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Crohn hastalığı, intestinal fistül; cerrahi.

The Analysıs Of Three Patıents Wıth Enterocutaneous Fıstulas Due To Crohn’s Dısease

Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Mehmet Erdem Öztürk, Mustafa Gülmen
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

Crohn’s disease, chronic idiopathic inflammatory disease with incidence 3.6 to 8.8 per 100.000, may affect any part of the alimentary tract from mouth to anus, although ileal ileocolonic or colonic involvements are the most common patterns. The disease characteristically discontinuous or in other words, the disease may affect a number of segments with relatively normal intestinal mucosa in between. Perforation, acute dilatation and massive haemorrhage may all occur in large bowel Crohn’s disease rather than small intestinal Crohn’s disease. Obstruction due to fibrous strictures is the most common complication and the strictures may be multiple. Internal fistulas to neighboring loops of small or large bowel or to organs such as the bladder, vagina or external fistulas to skin occur in 17% of patients. Since Crohn’s diseases cannot be cured, the aim of the treatment is to control the inflammation, to correct nutritional deficiencies and symptoms. These aims will frequently involve surgery and indeed 75% of patients will require at least one operation during their lifetime. Surgical management is reserved for complications, because the disease cannot be cured by wide surgical excision. With this study we report retrospectively our experience about enterocutaneous fistula cases due to Crohn’s disease in the second surgery clinic.

Keywords: Crohn disease, intestinal fistula; surgery.

Nejdet Bildik, Ayhan Çevik, Mehmet Altıntaş, Hüseyin Ekinci, Mehmet Erdem Öztürk, Mustafa Gülmen. The Analysıs Of Three Patıents Wıth Enterocutaneous Fıstulas Due To Crohn’s Dısease. South Clin Ist Euras. 2006; 17(3): 141-146

Sorumlu Yazar: Nejdet Bildik
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale