E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Dudak-Damak Yarığı Deformiteli Hastalarda Erişkin Dönemde Septorinoplasti [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 8-12 | DOI: 10.14744/scie.2016.70370

Dudak-Damak Yarığı Deformiteli Hastalarda Erişkin Dönemde Septorinoplasti

Hakan Şirinoğlu, Nebil Yeşiloğlu, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Gaye Taylan Filinte
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Komplet dudak yarığı, hastaların burun görünümlerinde ciddi deformiteye sebep olan bir hastalıktır ve hastaların büyük çoğunluğunda erişkin dönemin başlarında düzeltici burun ameliyatı gerekmektedir. Bu makalede, komplet dudak yarığına sekonder burun deformitesi nedeniyle ameliyat edilen altı hastanın uzun dönem sonuçları sunuldu.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tek veya çift taraflı komplet dudak yarığına bağlı belirgin burun deformitesi olan altı hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların dördü kadın, ikisi erkekti ve ortalama yaşları 22.5 idi. Hastalara açık septorinoplasti ameliyatı uygulandı. Tüm dudak damak yarığı hastalarının dosyalarında bulunan standardize yüz fotoğrafları ve ameliyat memnuniyet anketleri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Ortalama takip süresi olan 22.5 ay içinde hastalarda sadece iki adet ameliyat gerektirmeyen minör komplikasyona rastlandı (minimal sarkık kolumella deformitesi ve tek taraflı soft triangle retraksiyonu). Hastaların çekilen ameliyat sonrası fotoğraflarında burun ve yüz görünümlerinde çok belirgin düzelme ve yapılan memnuniyet anketi sonucunda ise dramatik bir memnuniyet artışı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Komplet dudak yarığına sekonder burun deformitesi olan hastalarda uygulanan başarılı bir septorinoplasti ameliyatı; gerek yüz görünümü, gerek nefes alıp verme fonksiyonu gerekse de kişinin sosyal hayatı ve özgüveni açısından son derece olumlu sonuçlar oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dudak damak yarığı, komplet dudak yarığı, burun deformitesi, septorinoplasti

Septorhinoplasty in Patients with Cleft Lip and Palate Deformity in Adulthood

Hakan Şirinoğlu, Nebil Yeşiloğlu, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Gaye Taylan Filinte
Department of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Complete cleft lip causes significant nasal deformity and most of these patients require definitive nasal surgery in early adulthood. This article is description of long-term results of 6 patients operated on due to nasal deformity secondary to cleft lip.
METHODS: Six patients with severe nasal deformity due to unilateral or bilateral complete cleft lip were included in the study. Four patients were female and 2 patients were male; mean age was 22.5 years. Patients were operated on using open approach septorhinoplasty method. Standardized facial photographs and surgery satisfaction questionnaires of all patients were evaluated retrospectively.
RESULTS: Two minor complications not requiring revision surgery were detected in mean follow-up period of 22.5 months (minimal hanging columella deformity and unilateral soft triangle retraction). Significant improvement in nasal and facial appearance was seen in postoperative photographs, and results of questionnaire clearly demonstrated dramatic increase in patient satisfaction.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Successful septorhinoplasty procedure can provide significantly positive results in nasal appearance, breathing, social life, and self-esteem of patients with nasal deformity secondary to complete cleft lip.

Keywords: Cleft lip and palate, complete cleft lip deformity, nasal deformity, septorhinoplasty

Hakan Şirinoğlu, Nebil Yeşiloğlu, Kaan Gideroğlu, Celal Alioğlu, Arda Akgün, Gaye Taylan Filinte. Septorhinoplasty in Patients with Cleft Lip and Palate Deformity in Adulthood. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 8-12

Sorumlu Yazar: Hakan Şirinoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale