E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Bakteriyel ve viral menenjitlerin tanısında kantitatif CRP testinin önemi [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 36-38

Bakteriyel ve viral menenjitlerin tanısında kantitatif CRP testinin önemi

Serdar Özer, Mahmut Yavuz
Kartal Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bir akut faz reaktanı olan ve çeşitli hastalıkların tanısında kullanılan CRP testi bakteriyel ve viral menenjitlerin ayırıcı tanısında da yararlı olmaktadır.
YÖNTEMLER: Biz de 10 olgu içeren çalışmamızda serum CRP seviyelerini kantitatif olarak inceledik.
BULGULAR: Bakteriyel menenjitli 6 olguda CRP değerleri yüksek bulunurken 4 viral menenjitte normal düzeyde saptandı.
SONUÇ: Serum CRP seviyeleri kantitati f alarak bakteriyel menenjitlerde yüksek bulunurken viral menenjitlerde değişmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel menenjit, viral menenjit, kantitatif CRP testi

Importance of quantitative CRP test for the diagnosis of bacterial and viral meningitis

Serdar Özer, Mahmut Yavuz
Kartal State Hospital, Department of Infectious Diseases, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: CRP, which is an acute phase reactant, can be useful in the differential diagnosis of bacterial and viral meningitis.
METHODS: We had examined the CRP levels in 10 patients.
RESULTS: The CRP levels of 6 patients with bacterial meningitis were high and the CRP levels were normal in 4 petients with viral meningitis.
CONCLUSION: Although serum CRP levels are elevated in bacterial meningitis, it doesn't change in viral meningitis.

Keywords: Bacterial menengitis, viral meningitis, quantitative CRP test

Serdar Özer, Mahmut Yavuz. Importance of quantitative CRP test for the diagnosis of bacterial and viral meningitis. South Clin Ist Euras. 1990; 1(2): 36-38

Sorumlu Yazar: Serdar Özer, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale