E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Soliter pulmoner nodül olarak saptanan intralober pulmoner sekestrasyon vakası [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 41-44 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.57060

Soliter pulmoner nodül olarak saptanan intralober pulmoner sekestrasyon vakası

Ayşe Havan, Aslıhan Altın, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

Pulmoner sekestrasyon, akciğerin nadir görülen konjenital bir malformasyonudur. Normal bronkopulmoner sistemden köken alan ve aberran sistemik arterden kanlanan, fonksiyone olmayan akciğer dokusu ile karakterizedir. İntralober ve ekstralober olmak üzere iki tipi vardır. İntralober pulmoner sekestrasyonlar visseral plevra ile, ekstralober pulmoner sekestrasyonlar ise kendine ait bir plevra ile çevrilidir. Radyolojik olarak pnömonik infiltrasyon, kistik görünüm ve daha nadir olarak nodül ve kitle görüntüleri verebilir. Polikliniğimizde soliter pulmoner nodül nedeniyle tetkik edilen hastaya intralober pulmoner sekestrasyon tanısı konuldu. Bu vaka soliter pulmoner nodül ayırıcı tanısında pulmoner sekestrasyonların alınması gerektiğini vurgulamak için yayınlandı.

Anahtar Kelimeler: soliter pulmoner nodül, intralober pulmoner sekestrasyon

An intralobar pulmonary sequestration case detected as a solitary pulmonary nodule

Ayşe Havan, Aslıhan Altın, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan
Dr.Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital, Department of Pulmonary Disesaes

Pulmonary sequestration is a rare congenital malformation of lung. It is characterized by a nonfunctioning lung tissue originating from bronchopulmonary system that has anomalous systemic arterial blood supply. The two forms of pulmonary sequeastration are intrapulmonary, which is surrounded by normal lung tissue, and extrapulmonary, which has its own pleural investment. Radiologically, they may present as pneumonic infiltration, cystic nodules and rarely mass images. The patient was evaluated for solitary pulmonary nodule in our clinic and diagnosed as intralobar pulmonary sequestration. We decided to publish this case to remind that in the differential diagnosis of solitary pulmonary nodules pulmonary sequestration should be taken to highlight.

Keywords: solitary pulmonary nodule, intralobar pulmonary sequestration

Ayşe Havan, Aslıhan Altın, Nesrin Kıral, Ali Fidan, Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan. An intralobar pulmonary sequestration case detected as a solitary pulmonary nodule. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 41-44

Sorumlu Yazar: Sevda Şener Cömert, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale