E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Ankaferd "Blood Stopper"in tükrük bezi kanamasında etkinliği [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 1-5 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2012.50479

Ankaferd "Blood Stopper"in tükrük bezi kanamasında etkinliği

Cenk Evren1, Fikret Çınar2, Selda Sarıkaya2, Atilla Alpay3, Sibel Bektaş4
1Medilife Cerrahi Tıp Merkezi, KBB Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak
4Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Ankaferd “Blood Stopper”in (ABS) tükrük bezi dokusu üzerinde kanama durdurucu etkisini incelemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmada 15 erişkin Wistar Albino cinsi sıçan kullanıldı. Uygun diseksiyon işlemi sonrasında sağ submandibuler glandları tam kat kesilip 0.2 cc ABS damlatıldı. Sol glanda da aynı kesi işlemi sonrasında salin emdirilmiş tampon ile baskı yapıldı. İki tarafın kanama süreleri ölçüldü.
BULGULAR: Kanama zamanı ABS uygulanan tarafta 21.9±8.9 saniye, salin emdirilmiş tampon ile baskı yapılan tarafta 89.8±33.9 saniye olarak bulundu. ABS uygulanan tarafta kanama zamanı anlamlı olarak kısa bulundu.
SONUÇ: Yeni bir hemostatik ajan olarak ABS’nin tükrük bezlerinde kanamayı kontrol etmek için potansiyel bir yararı olabilir. Doku üzerinde histopatolojik etkilerini incelemek, olası
toksik etkilerini belirlemek için daha çok ileriye dönük kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd “Blood Stopper”, hemostaz, submandibuler bez

Effectiveness of Ankaferd Blood Stopper on salivary gland bleeding

Cenk Evren1, Fikret Çınar2, Selda Sarıkaya2, Atilla Alpay3, Sibel Bektaş4
1Medilife Surgery Center, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey
2Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Zonguldak, Turkey
3Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Department of Ophthalmology, Zonguldak, Turkey
4Zonguldak Karaelmas University School of Medicine, Department of Pathology, Zonguldak, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate the hemostatic effect of Ankaferd Blood Stopper (ABS) on salivary gland tissue.
METHODS: Fifteen adult Wistar Albino rats were used in this study. After an appropriate dissection, the right submandibular glands were incised through all layers and 0.2 cc of ABS was
administered. After performing the same procedure on the left glands, compression was applied with a saline-moistened pack. The duration of bleeding on both sides was measured.
RESULTS: The duration of bleeding was 21.9±8.9 seconds in the ABS administered side, whereas the duration of bleeding was found to be 89.8±33.9 seconds in the side in which only a salinemoistened pack was applied. The duration of bleeding was significantly shorter in the ABS administered side.
CONCLUSION: ABS as a novel hemostatic agent could have a potential benefit in controlling bleeding from salivary glands. Further prospective controlled studies are required to investigate
its pathological effects on the tissue and to determine possible toxic effects.

Keywords: Ankaferd Blood Stopper, hemostasis, submandibular gland

Cenk Evren, Fikret Çınar, Selda Sarıkaya, Atilla Alpay, Sibel Bektaş. Effectiveness of Ankaferd Blood Stopper on salivary gland bleeding. South Clin Ist Euras. 2012; 23(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Cenk Evren, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale