E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Dislipidemide Ceviz veya Ceviz Suyunun Yeri [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2015; 26(3): 202-206 | DOI: 10.5505/jkartaltr.2015.49403

Dislipidemide Ceviz veya Ceviz Suyunun Yeri

Teslime Ayaz1, Serap Baydur Şahin1, Osman Zikrullah Şahin1, Neslihan Özyurt1, Ahmet Akın2
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,tıp Fakültesi,iç Hastalıkları Abd,rize,türkiye
2Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,iç Hastalıkları Kliniği,istanbul,türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dislipidemi tedavisinde ceviz, ceviz suyu kürleri ve diyetin etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemize başvuran, dislipidemisi olan 90 hasta araştırmamıza alındı. Rastgele 30’arlı üç grup oluşturuldu. Alışılmış diyete ek olarak, birinci gruba her sabah 30 gram ceviz yemeleri, ikinci gruba her sabah 30 gr ceviz suyu içmeleri ve üçüncü gruba dislipidemi diyeti önerildi. Dört hafta sonra lipid parametreleri kontrol edildi.
BULGULAR: %55.6’sı kadın %44.4’ü erkek olan hastaların ortalama yaşı 49.1±13.3 idi. Ceviz kürü verilen grubun çalışma başında alınan ilk lipid düzeyleri sırasıyla total kolesterol: 246±39.8 mg/dl, LDL-k: 131.8±30.9 mg/dl, HDL: 44.3±14.7 mg/dl, TG: 147±99.1 olarak bulundu. Dört hafta sonra alınan kontrol düzeyleri; T-chol: 242±34.4 mg/dl, LDL-k: 134.7±28.2 mg/dl, HDL: 41.5±16.1 mg/dl, TG: 154±78.9 mg/dl idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Ceviz suyu içen grubun ilk bakılan lipid düzeyleri; T-chol: 251.3±35.5 mg/dl, LDL-k: 129.9±32.3 mg/dl, HDL: 41.8±13.7 mg/dl, TG: 167±74.4 mg/dl olarak bulundu. Kontrol değerler; T-chol: 248±36.1 mg/dl, LDL: 125.3±31.9 mg/dl, HDL: 42.9±14 mg/dl, TG: 174±68.7mg/dl olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Sadece diyet önerdiğimiz grubun ilk bakılan lipid düzeyleri; T-chol: 255.4±35.1mg/dl, LDL-k: 142.5±33.7 mg/dl, HDL: 43.8±17.3 mg/dl, TG: 158.8±79.6 mg/dl olup, kontrol değerler; T-chol: 231.5±25.6 mg/dl, LDL-k: 119±28.1 mg/dl, HDL: 44.1±15.2 mg/dl, TG: 140.5±63.4 mg/dl olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cevizin dislipidemide tedavi amaçlı kullanımı yönünde bir sonuca varmak için daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Dislipidemik hastalara diyetin önemini vurgulamanın halen en geçerli tedavi yöntemi olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel tedavi, ceviz, dislipidemi.

Effect of Walnut or its Juice on Dyslipidemia

Teslime Ayaz1, Serap Baydur Şahin1, Osman Zikrullah Şahin1, Neslihan Özyurt1, Ahmet Akın2
1Recep Tayyip Erdoğan University,medical Faculty,department Of Internal Medicine,rize,turkey
2Dr Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital,department Of Internal Medicine,istanbul,turkey

INTRODUCTION: The aim of the present study was to evaluate the effects of walnut, walnut juice, and diet on dyslipidemia.
METHODS: A total of 90 patients with dyslipidemia who applied to our hospital were included and randomly divided into 3 groups. In addition to routine diet, 30 grams of walnut were administered each morning to the 1st group, 30 grams of walnut juice were administered to the 2nd group and a diet tailored for dyslipidemia was administered to the 3rd group. Lipid parameters were checked after 4 weeks.
RESULTS: Mean age of patients, 55.6% of whom were female and 44.4% of whom were male, was 49.1±13.3 years. The first lipid levels of the first group were: total cholesterol (T-chol) 246±39.8 mg/dL, low-density lipoprotein (LDL) 131.8±30.9 mg/dL, high-density lipoprotein (HDL) 44.3±14.7 mg/dL, and triglycerides (TG) 147±99.1. After 4 weeks, control levels were: T-chol 242±34.4 mg/dL, LDL 134.7±28.2 mg/dL, HDL 41.5±16.1 mg/dL, and TG 154±78.9 mg/dL. Difference was not statistically significant (p>0.05). Lipid levels of the 2nd group were: T-chol 251.3±35.5 mg/dL, LDL 129.9±32.3 mg/dL, HDL 41.8±13.7 mg/dL, and TG 167±74.4 mg/dL. Control levels were T-chol 248±36.1 mg/dL, LDL 125.3±31.9 mg/dL, HDL 42.9±14 mg/dL, and TG 174±68.7 mg/dL. Difference was not statistically significant (p>0.05). Lipid levels of the group to which the diet was administered were: T-chol 255.4±35.1 mg/dL, LDL 142.5±33.7 mg/dL, HDL 43.8±17.3 mg/dL, and TG 158.8±79.6 mg/dL. Control levels were: T-chol 231.5±25.6 mg/dL, LDL 119±28.1 mg/dL, HDL 44.1±15.2 mg/dL, and TG 140.5±63.4 mg/dL. Difference was statistically significant (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: More extensive studies are needed to judge the suitability of walnut in treating dyslipidemia. Results demonstrate that diet is still the best treatment.

Keywords: Herb therapy, walnut, dislipidemia.

Teslime Ayaz, Serap Baydur Şahin, Osman Zikrullah Şahin, Neslihan Özyurt, Ahmet Akın. Effect of Walnut or its Juice on Dyslipidemia. South Clin Ist Euras. 2015; 26(3): 202-206

Sorumlu Yazar: Teslime Ayaz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale