E-ISSN : 2587-1404
ISSN    : 2587-0998

Hızlı Arama
Kardiyak Cerrahiye Giden Hastalarda Uyanık Karotid Endarterektomi: Altı Yıllık Deneyimimiz [South Clin Ist Euras]
South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 33-38 | DOI: 10.14744/scie.2016.44365

Kardiyak Cerrahiye Giden Hastalarda Uyanık Karotid Endarterektomi: Altı Yıllık Deneyimimiz

Kürşad Öz1, Ünal Aydın Aydın1, Bilge Ecemiş Aydın1, Burak Onan1, Zeynep Karaman2, Mehmet Ertürk3, Okan Akıncı4
1İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezyoloji Bölümü, İstanbul
3İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
4İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Kardiyak cerrahiye giden ve anlamlı hemodinamik karotis darlığı olan hastalarda en uygun cerrahi yaklaşım hala tartışmalıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2009–2014 yılları arasında kardiyak cerrahi planlanan 370 hastaya (42 hastada iki taraflı karotis darlığı vardı) 412 karotid endarterektomi uygulandı. Tüm hastaların demografik verileri, risk faktörleri, peroperatif bulguları, 30. gün bulguları ve uzun dönem bulguları altı ayda bir kaydedildi. Veriler standart sapma ve ortalama olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların %29’u (n=108) kadın ve %70.6’sı (n=262) erkekti. Ortalama yaş 64 (dağılım, 42–86). Hastaların %37.03’ü (n=137) semptomatikti. %70 ve üzeri kritik karotis darlığı olan hastaların %62.98 (n=233) semptomsuzdu. Ameliyat sonrası yoğun bakım takip süresi ortalama 2.84±1.20 saat ve hastanede yatış süresi 3.72±1.64 gündü. Takip sürecinde hastaların yedisinde (%1.69) yeniden darlık oluşmuştu. Erken dönemdeki kardiyak komplikasyon ve inme oranları %2.94 ve %0.72 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyak cerrahiye gidecek karotis endarterektomi hastalarında, kombine ya da aşamalı yapılmasının birbirlerine bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Aşamalı yaklaşım intraluminal şant kullanımını azalttığından nörolojik riskleri azaltmaktadır. Uyanık karotid endarterektomi güvenli bir yöntemdir. Hastanın bilinç durumu tam olarak değerlendirilebildiğinden, şant ihtiyacına tam olarak karar verilebilmekde ve gereksiz şant kullanımı ve riskleri azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel anestezi, kardiyak cerrahi, karotid endarterektomi.

Awake Carotid Endarterectomy in Patients Undergoing Cardiac Surgery: Our 6 Years of Experience

Kürşad Öz1, Ünal Aydın Aydın1, Bilge Ecemiş Aydın1, Burak Onan1, Zeynep Karaman2, Mehmet Ertürk3, Okan Akıncı4
1epartment of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Anaesthesiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Cardiology, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Radiology, Istanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Optimal surgical approach for patients with hemodynamically significant carotid and cardiac disease remains controversial.
METHODS: Total of 370 randomized patients who underwent 412 carotid endarterectomies (42 cases were bilateral) and cardiac surgery between 2009 and 2014 were enrolled in the study. All patient data, including demographic details, risk factors, immediate perioperative events, 30-day and long-term outcome, were prospectively recorded and then analyzed statistically as mean and SD.
RESULTS: Of the patients, 29.4% (n=108) were female and 70.6% (n=262) were male. Mean age was 64 years (range: 42–86 years). In all, 37.03% (n=137) of the patients were defined as symptomatic. Asymptomatic severe carotid artery stenosis (≥70%) was diagnosed in 62.98% (n=233) of the patients. Mean observation time in intensive care unit following surgery was 2.84 (±1.20) hours and total hospital stay was 3.72 (±1.64) days. Restenosis was diagnosed in 7 (1.69%) of the patients during follow-up. Rate of cardiac events and stroke in postoperative early term were 2.94% and 0.72%, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Awake carotid endarterectomy is safe and reliable procedure. Patient consciousness can be optimally evaluated during operation with regional anesthesia, thereby allowing for precise determination of need for shunt and avoiding unnecessary use.

Keywords: Cardiac surgery, carotid endarterectomy, regional anesthesia.

Kürşad Öz, Ünal Aydın Aydın, Bilge Ecemiş Aydın, Burak Onan, Zeynep Karaman, Mehmet Ertürk, Okan Akıncı. Awake Carotid Endarterectomy in Patients Undergoing Cardiac Surgery: Our 6 Years of Experience. South Clin Ist Euras. 2017; 28(1): 33-38

Sorumlu Yazar: Kürşad Öz, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale